Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Studiów Edukacyjnych

Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, stacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Instytut Studiów Edukacyjnych od lat znajduje się w czołówce rankingów studiów pedagogicznych. ISE dokłada wszelkich starań, by studenci, zdobywając najlepsze kwalifikacje, zostali wyposażeni w kompleksową wiedzę teoretyczną, jak również i praktyczną.

Zajęcia dla studentów prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich w różnych formach: w postaci tradycyjnych wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, podczas których wnikliwie analizowane są problemy współczesnej pedagogiki. Zajęcia w ISE to również praktyczne warsztaty.

Studenci mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju debatach, sympozjach, na których mogą zaprezentować wyniki swoich badań oraz podejmują liczne dyskusje naukowe. Na sympozjach naukowych często zaszczycają nas swoją obecnością znakomici goście – profesorowie, pisarze oraz inne powszechnie znane i szanowane osoby uważane za autorytety pedagogiki.

Instytut współpracuje z wieloma placówkami naukowymi w kraju i zagranicą. Organizowane są międzynarodowe obozy naukowe oraz wspólne warsztaty.

Studenci podczas swojej nauki mają możliwość odbycia wielu ciekawych praktyk zawodowych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, podczas których doskonalą swój przyszły warsztat pedagogiczny.

 

 

 

 

Sylwetka absolwenta

Przyspieszone tempo przemian społecznych i kulturowych, pośpiech i zmiany zachodzące w edukacji mają wpływ na wzrost liczby dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce i zachowaniu. Zaniedbania rozwojowe, trudności w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych zmusza społeczeństwo do podejmowania nowych zadań edukacyjnych w zakresie wspomagania, wspierania i likwidowania problemów edukacyjnych u dzieci i młodzieży. Ukończenie tej specjalności stwarza szansę dla absolwentów przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą w pokonywaniu niepowodzeń i osiąganiu sukcesów.

Program studiów tej specjalności przygotowuje do biegłości zawodowej i praktycznej w zakresie terapii i pomocy uczniom z trudnościami i problemami dydaktycznymi i wychowawczymi. W czasie studiów szczególną uwagę koncentruje się na rozwijaniu zdolności dostrzegania i samodzielnego, twórczego rozwiązywania problemów w działalności pedagogicznej. Absolwent nabywa szeroki zakres kompetencji diagnostycznych, terapeutycznych, komunikacyjnych i praktyczno-terapeutycznych, które pozwolą nie tylko na rozpoznanie, wykrywanie trudności, niedoborów rozwojowych i zaniedbań środowiskowych, lecz również na podejmowanie działań naprawczych.

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów:

 • Pedagogika terapeutyczna,
 • Psychologia rozwojowa,
 • Diagnoza pedagogiczna,
 • Techniki terapeutyczne,
 • Terapia dzieci z problemami w zachowaniu,
 • Wczesne wspomaganie dzieci z trudnościami,
 • Organizacja pracy wspomagającej uczniów,
 • Praca z uczniem z trudnościami w matematyce,
 • i wiele innych prowadzących do osiągnięcia profesjonalizmu w zawodzie pedagoga.

Co można robić po studiach?

Absolwent tej specjalności zdobywa kwalifikacje pedagogiczne i jest w pełni przygotowany do objęcia stanowisk pracy związanych z organizowaniem kształcenia, wychowania, opieki i pomocy dzieciom i młodzieży z trudnościami w nauce i problemami wychowawczymi, a także działań terapeutycznych w środowisku pozaszkolnym.   

Absolwent może podjąć pracę zawodową m.in.:

 • W resorcie edukacji, jako nauczyciel - pedagog włączający się w proces edukacji uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu.
 • W placówkach środowiskowych, w poradniach i gabinetach terapeutycznych, pozaszkolnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach diagnostyczno- konsultacyjnych. Nabywa możliwość prowadzenia własnej działalności korekcyjno-terapeutycznej.

 

Absolwent może podjąć pracę zawodową m.in.:

 • w resorcie edukacji- jako nauczyciel- pedagog włączający się w proces edukacji dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce i zachowaniu,
 • w placówkach środowiskowych, w poradniach i gabinetach terapeutycznych, pozaszkolnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach diagnostyczno- konsultacyjnych. Możliwość prowadzenia własnej działalności terapeutycznej.

 

 

Działalność studencka

W ISE działają trzy studenckie koła naukowe: Naukowe Koło Terapeutów, Koło Naukowe Edukacji Kreatywnej i Medialnej oraz Koło Naukowe Pedagogiki Wczesnoszkolnej.

 

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na specjalności  Terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, Europeistyka, Nauki o rodzinie, Politologia, Socjologia, Stosunki międzynarodowe.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym można uzyskać w sekretariacie Instytutu Studiów Edukacyjnych:

ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole
tel. (77) 452 73 37
e-mail: ise@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.ise.uni.opole

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia. 

Uwaga! Kandydaci, którzy są zainteresowani podjęciem studiów w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych (MISHUS), proszeni są o skontaktowanie się z sekretarzem komisji rekrutacyjnej w terminie do 9 lipca.

 

Kierunki pokrewne

Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z gimnastyką korekcyjną, Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Psychologia, Nauki o rodzinie, Teologia, Pedagogika sp. edukacja kreatywna z medialną, Pedagogika sp. arteterapia i animacja kultury, Pedagogika sp. gerontopedagogika, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,4

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0,1

3

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna*

0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.