Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Studiów Edukacyjnych

Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, niestacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: zaoczne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-20 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Pedagogika na UO

Instytut Studiów Edukacyjnych od lat znajduje się w czołówce rankingów studiów pedagogicznych. ISE dokłada wszelkich starań, by studenci, zdobywając najlepsze kwalifikacje, zostali wyposażeni w kompleksową wiedzę teoretyczną, jak również i praktyczną.

Zajęcia dla studentów prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich w różnych formach: w postaci tradycyjnych wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, podczas których wnikliwie analizowane są problemy współczesnej pedagogiki. Zajęcia w ISE to również praktyczne warsztaty.

Studenci mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju debatach, sympozjach, na których mogą zaprezentować wyniki swoich badań oraz podejmują liczne dyskusje naukowe. Na sympozjach naukowych często zaszczycają nas swoją obecnością znakomici goście – profesorowie, pisarze oraz inne powszechnie znane i szanowane osoby uważane za autorytety pedagogiki.

Instytut współpracuje z wieloma placówkami naukowymi w kraju i zagranicą. Organizowane są międzynarodowe obozy naukowe oraz wspólne warsztaty.

Studenci podczas swojej nauki mają możliwość odbycia wielu ciekawych praktyk zawodowych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, podczas których doskonalą swój przyszły warsztat pedagogiczny.

 

 

Sylwetka absolwenta

Studia 2-letnie magisterskie pogłębiają wiedzę i kompetencje uzyskane na I stopniu kierunku Pedagogika. Specjalność wyposaża studenta w wiedzę i kompetencje oraz pozwala zrozumieć przemiany kulturowe i cywilizacyjne zachodzące w edukacji oraz napotykane trudności
w nauce i zachowaniu spowodowane nie tylko czynnikami genetycznymi, lecz również
w dużym stopniu środowiskowymi.

Absolwent jest wyposażony w interdyscyplinarną wiedzę- co pozwala mu na organizację pracy terapeutycznej dzieci i młodzieży z problemami edukacyjnymi. Jest przygotowany
do prowadzenia badań diagnostycznych oraz umiejętności analizy rzeczywistości w jakiej funkcjonuje szkoła i inne instytucje oświatowe, co wpływa na osiąganie kompetencji do wprowadzania zmian we współczesnej edukacji i organizowanie sytuacji wspierających rozwój ucznia. Zdobywa umiejętności poszukiwania i wykorzystania różnych źródeł,
a w szczególności posługiwanie się elektronicznymi nośnikami informacji i znajomością prowadzenia zajęć terapeutycznych.

 

Co można robić po studiach?

Absolwent po ukończeniu studiów i zrealizowaniu modułów zatwierdzonych przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego uzyskuje uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie
do prowadzenia zajęć terapeutycznych, wspomagających, itp.

 

Absolwent może podjąć pracę zawodową m.in.:

  • w resorcie edukacji- jako nauczyciel- pedagog włączający się w proces edukacji dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce i zachowaniu,
  • w placówkach środowiskowych, w poradniach i gabinetach terapeutycznych, pozaszkolnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach diagnostyczno- konsultacyjnych, w świetlicach terapeutyczno-wyrównawczych, w poradniach pedagogiczno-psychologicznych. Możliwość prowadzenia własnej działalności terapeutycznej.

Studenci na studiach magisterskich realizują m.in. następujące przedmioty:

  1. Metodologia badań społecznych,
  2. Diagnozowanie dzieci i młodzieży z problemami edukacyjnymi,
  3. Teoretyczne podstawy pedagogiki terapeutycznej,
  4. Filozofia,
  5. Antropologia,
  6. Metody i techniki pracy terapeutycznej,
  7. Metody pracy w klasach integracyjnych,
  8. Wczesne wspomaganie dzieci z problemami w uczeniu się i zachowaniu.


 

 

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na specjalności Terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu można uzyskać w sekretariacie Instytutu Studiów Edukacyjnych:

ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole
tel. (77) 452 73 37
e-mail: ise@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.ise.uni.opole

 

Zasady kwalifikacji

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: Pedagogika, pod warunkiem kontynuowania specjalności ukończonej na pierwszym stopniu oraz absolwenci Kształcenia zintegrowanego, Edukacji wczesnoszkolnej, Pedagogiki wczesnoszkolnej, Pedagogiki przedszkolnej i Wychowania przedszkolnego.

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 163/2012 - 2016). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1

Na studiach II stopnia, realizowanych w Instytucie Studiów Edukacyjnych, kandydatów obowiązuje złożenie, oprócz dyplomu studiów licencjackich, także suplementu.