University of Opole / Faculty of Social Sciences / Institute of Political Science / Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia

Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia, II tura

Level of study: first-cycle Form of study: full-time

   back
Table of contents:

Conducting units

Enrollment

from 2017-07-13 14:00:00 to 2017-11-09 17:59:59

Number of places

25

Language

Polish

Description

Instytut Politologii jest jedną z najbardziej prężnych jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Opolskim. Nasi studenci mają możliwość od 2007 r. kształcić się w nowym obiekcie dydaktycznym zlokalizowanym w centrum kampusu uniwersyteckiego. Mieszczą się w nim 22 nowoczesne sale dydaktyczne, sala multimedialna, biblioteka, pracownia komputerowa oraz pomieszczenia zakładów naukowych.

W procesie dydaktycznym przywiązujemy dużą uwagę do nauki języków obcych – zajęcia z niektórych przedmiotów prowadzenie są w języku angielskim i niemieckim. Organizujemy wyjazdy studyjne np. do Kwatery Głównej NATO, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych w Brukseli. Dysponujemy ciekawą ofertą praktyk studenckich oraz wyjazdów na semestralne studia zagraniczne w ramach programu Sokrates-Erasmus. W tym roku akademickim nasi studenci studiują na uczelniach w Turcji, Niemczech i Czechach. Wspieramy młodych naukowców. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci.

 

 

Czego uczy się na stosunkach międzynarodowych?

Studenci stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Opolskiego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych, społecznych, historycznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań. Dostrzegają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filozoficznej. Ten rodzaj wiedzy i umiejętności traktowany jest na UO jako fundament wykształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe, dlatego cała grupa przedmiotów propedeutycznych (historia stosunków międzynarodowych, socjologia, ekonomia, filozofia, itd.) została zaplanowana na I roku studiów pierwszego stopnia (licencjat).

Kolejną, niezmiernie istotną częścią wykształcenia jest teoretyczna wiedza o szeroko rozumianych systemach politycznych, międzynarodowych aspektach współczesnej polityki, a także jej doktrynalnych uwarunkowaniach. Nieodłącznym elementem tej wiedzy jest utrwalenie obrazu polityki jako skomplikowanego splotu faktów, zjawisk i procesów politycznych. Ta grupa przedmiotów kierunkowych, realizowanych na II i III roku studiów pierwszego stopnia, stanowi punkt wyjścia do kształtowania umiejętności praktycznych. Są nimi znajomość systemów politycznych i polityki zagranicznej poszczególnych państw europejskich i Stanów Zjednoczonych oraz rejonu Azji i Pacyfiku, zasad współczesnej demokracji, działalności instytucji międzynarodowych. Znajomość teorii i praktyki polityki zagranicznej służy kształtowaniu zdolności do analizy procesów, zjawisk i faktów politycznych występujących na arenie międzynarodowej.

W celu odpowiedniego przygotowania Naszych absolwentów do przyszłej pracy w instytucjach międzynarodowych bardzo duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych. W programie studiów przewidziano sześć specjalistycznych translatoriów, zwiększając tym samym liczbę godzin na naukę wyspecjalizowanego języka obcego obejmującego swym zakresem słownictwo z zakresu dyplomacji, polityki , ekonomii, gospodarki, sfery bezpieczeństwa i wszystkich tych, które są niezbędne we współczesnym, zglobalizowanym świecie.

Program studiów „Stosunki międzynarodowe” posiada podział na specjalności. Począwszy już od semestru I studenci dokonują wyborów części przedmiotów w ramach jednej z trzech autorskich specjalności: Negocjacje międzynarodowe, Nowa dyplomacja oraz Bezpieczeństwo międzynarodowe. Do wyborów treści związanych z kierunkiem studiów zalicza się również Seminarium dyplomowe oraz Praktyki zawodowe.

Praktyki zawodowe – w wymiarze 90 godzin, których celem jest zapoznanie studentów ze specyfiką funkcjonowania rynku pracy, kształtowanie umiejętności integracji wiedzy teoretycznej z przedmiotów objętych planem studiów z praktyczną działalnością poszczególnych Instytucji, stymulowanie aktywności i rozwijanie inicjatywy studenta oraz stworzenie możliwości prowadzenia badań własnych w przyszłości związanych z tematem pracy licencjackiej. Ponad to praktyki zawodowe służą uruchomieniu wiedzy nabytej w trakcie studiów i wykorzystania jej do realizacji konkretnych zadań oraz kształtowaniu wzorcowych postaw zawodowych przyszłego pracownika.

 

 

Działalność studencka

Nasi studenci działają w Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego) dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając w organizacji konferncji naukowych. Mają też możliwość zapraszania wybitnych osobistości życia politycznego, kultury i nauki. 

 

Co można robić po tych studiach? 

Absolwenci wyposażeni zostają w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej w instytucjach unijnych, administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjach społecznych, służbie państwowej, w tym zagranicznej, a także w całym sektorze publicznym związanym z przynależnością Polski do Unii Europejskiej.

 

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

W trakcie studiów na kierunku „Stosunki międzynarodowe” student wybiera zajęcia w łącznej, minimalnej liczbie 750 godzin. Absolwent kierunku „Stosunki międzynarodowe” będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach z obszaru nauk społecznych, m.in. Stosunki Międzynarodowe, Europa Master, Politologia, Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, Bezpieczeństwo Międzynarodowe lub na kierunkach pokrewnych.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe można uzyskać w sekretariacie Instytutu Politologii:

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
tel. (77) 452 74 60,
e-mail: politologia@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.politologia.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 

Kierunki pokrewne

Socjologia, Europeistyka, Politologia, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Język biznesu, Kulturoznawstwo, Administracja, Prawo.

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,4

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0,1

3

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna*

0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Exceptions from admission procedure

Laureaci i finaliści olimpiad: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Wiedzy o Unii Europejskiej będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.