University of Opole / Faculty of Social Sciences / Institute of Sociology

Socjologia, stacjonarne II stopnia

Level of study: second-cycle Form of study: full-time

   back
Table of contents:

Rounds of admission

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-04-24 to 2017-07-17 23:59:59

Number of places

20

Language

Polish

Description


 

Studia magisterskie z socjologii

Przygotowaliśmy studia magisterskie ze specjalnościami:

 

 • Badania socjologiczne w praktyce społecznej
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Socjologia problemów społecznych
 • Socjologia organizacji
 • Studia miejskie
 • Design i projektowanie społeczne

 

W pierwszym semestrze, niezależnie od specjalności, nasz program ma na celu ugruntować wiedzę zdobytą podczas trzech pierwszych lat studiowania socjologii. Takie podsumowanie to także świetna okazja dla studentów z tytułami licencjatu w innych dyscyplinach, aby uzupełnić wiedzę socjologiczną. W pierwszym semestrze uporządkujemy zagadnienia z filozofii społecznej i logiki oraz metodologii nauk społecznych. Przyglądniemy się społeczeństwu z perspektywy jego globalnych przemian i palących nierówności. W dalszych semestrach prowadzimy seminaria magisterskie w niewielkich grupach, a do wyboru jest także seminarium i pisanie pracy w języku angielskim.

Uzupełniamy nasze studia o laboratorium analiz magisterskich lub laboratorium prezentacji magisterskich. Pierwszy to kurs, w ciągu którego udostępniamy studentom nasz czas i umiejętności oraz sprzęt i oprogramowanie, żeby doświadczeni badacze z naszego instytutu pomogli Wam przygotować i prowadzić wasze badania do prac magisterskich. Na “prezentacjach” będziemy szykować wystąpienia i przedstawiać przed studentami i pracownikami instytutu nasze badania, po to, żeby przetestować i dopracować je przed obroną.

Niezależnie od specjalności, kładziemy nacisk na naukę korzystania z programów do ilościowej i jakościowej analizy danych - korzystamy z pakietów SPSS i Atlas TI.

Studiujemy w coraz bardziej międzynarodowym towarzystwie, ponieważ przyjeżdżają do nas koleżanki i koledzy w ramach programu Erasmus. W związku z tym wiele kursów do wyboru można studiować w języku angielskim, nie tylko rozwijając się, ale też poznając ciekawych ludzi pochodzących z innych kultur. W siatce obowiązkowej przygotowaliśmy kurs z postaw teorii socjologicznych w angielskich tekstach naukowych, żeby ułatwić korzystanie z naszej oferty. Zachęcamy do wyjazdów w ramach programu Erasmus.

Programy wymian – przeczytaj, dokąd nasi studenci mogą jeździć na wymiany.

 

Specjalności:

 • Badania socjologiczne w praktyce społecznej

Ta ścieżka kształcenia to doskonały wybór dla osób, które chcą wyspecjalizować się w projektowaniu i realizowaniu badań socjologicznych. Na studiach tej specjalności skupiamy się na rozwijaniu wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem badań empirycznych, społecznych i marketingowych. Zaczynamy od historii i przykładów klasycznych badań socjologicznych, żeby zrozumieć i czerpać z ich specyfiki. Proponujemy też wiele kursów pogłębiających wiedzę o metodach i technikach prowadzenia badań i analiz przy użyciu programów komputerowych, zarówno ilościowych (SPSS) jak i jakościowych (CAQDA).

Równie ważną umiejętnością, obok prowadzenia badań, jest praca zespołowa oraz pozyskiwanie funduszy na realizację projektów badawczych, dlatego przygotowaliśmy dla was kursy, w czasie których nauczycie się aktywnie reagować i odpowiadać na potrzeby badawcze rynku. Absolwenci tej specjalności będą w stanie znaleźć pracę w firmach prowadzących badania społeczne i marketingowe, agencjach reklamowych i urzędach oraz instytucjach, które potrzebują nieustannego prowadzenia badań na potrzeby swojego funkcjonowania. Absolwenci badań socjologicznych będą potrafili samodzielnie zaprojektować i zrealizować badanie, dobrać metody badawcze i zastosować techniki analizy danych do danego problemu. Przede wszystkim, już na studiach zdobędą doświadczenie badawcze, uzupełnione o odpowiednie przygotowanie teoretyczne.

 

Wybrane kursy:

Badania rynkowe i marketingowe

Socjologia w działaniu: projekty i kampanie społeczne

Procedury badań ewaluacyjnych

Badania etnograficzne i obserwacyjne

Badania socjologiczne: historia, przykłady, metodologiczne implikacje

Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych I (SPSS)

Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych II (CAQDA)

 

 • Komunikacja międzykulturowa

Studia socjologiczne na specjalności komunikacja międzykulutrowa skupiają się na zagadnieniach tożsamości w epoce globalizacji i nasycenia nowymi mediami. Zajmujemy się konfliktem i dialogiem kultur, rolą interaktywnych mediów cyfrowych w relacjach międzykulturowych oraz socjologią grup i mniejszości etnicznych i narodowych. Poprzez ciągłe konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktycznymi przykładami nie tylko poznajemy inne kultury, ale uczymy się je rozumieć i analizować w różnych kontekstach: społecznym, politycznym i gospodarczym.

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w dialogu kultur, do pisania programów na obszarach wielokulturowych, do rozwiązywania problemów społecznych generowanych przez napięcia na granicach kultur. Ukończenie tej specjalności pozwala dostrzegać i rozumieć społeczne konsekwencje zróżnicowania kulturowego społeczeństw ucząc jednocześnie otwartości na kontakt z przedstawicielami innych kultur.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na refleksyjne i odpowiedzialne uczestnictwo w kulturowo zróżnicowanych formach komunikowania się. Będzie mógł podjąć pracę w instytucjach publicznych i prywatnych, których działalność zanurzona jest w wielokulturowości. Będą to między innymi jednostki edukacyjne, firmy doradcze, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się dialogiem kultur i rozwiązywaniem konfliktów na tle kulturowym. Otwieranie się rynków na współpracę międzynarodową powoduje, że wzrastać będzie zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze komunikacji międzykulturowej, gdyż znajomość i uwzględnianie kontekstu kulturowego okazuje się być istotnym czynnikiem choćby w projektowaniu działań reklamowych i marketingowych.

Wybrane kursy:

Konflikt i dialog kultur

Nowe media w komunikowaniu społeczno-kulturowym

Grupy etniczne i mniejszości narodowe – spotkanie kultur

Kompetencje międzykulturowe

Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych I (SPSS)

Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych II (CAQDA)


 • Socjologia problemów społecznych

Rozwiązywanie problemów społecznych wymaga wyjątkowej wrażliwości i zniuansowanej wiedzy. Komplikujące się życie społeczne wytwarza coraz więcej napięć, nierówności, nieporozumień i kłopotów. Ta specjalizacja kształci specjalistów z zakresu polityki społecznej, umiejących radzić sobie między innymi z wykluczeniem społecznym i problemami bezrobocia czy społecznymi kontekstami używania narkotyków.

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach, samorządach i wszędzie tam, gdzie niezbędna jest wiedza o zniuansowanych relacjach między ludźmi i strukturą społeczną. W Instytucie Socjologii prowadzimy badania nad społecznymi aspektami bezrobocia, wykluczenia społecznego, korzystania z narkotyków etc., więc studenci zdobywają podczas studiów także praktyczną, empiryczną wiedzę o przedmiocie studiów.


Wybrane kursy:

Bezrobocie w perspektywie socjologicznej

Wykluczenie społeczne w teorii socjologicznej

Polityka społeczna

Procedury badań ewaluacyjnych

Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych I (SPSS)

Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych II (CAQDA)

 

 • Socjologia organizacji

W ramach tej specjalności kształcimy z zakresu znajomości społeczno-kulturowego kontekstu funkcjonowania współczesnych organizacji. Studenci poznają zasady funkcjonowania firm i organizacji (w tym NGO) oraz uczą się badać rozmaite aspekty działania organizacji i ich relacji z otoczeniem prowadząc badania społeczne, diagnostyczne i marketingowe dla firm i organizacji potrzebne podczas podejmowania strategicznych decyzji.

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w dużych przedsiębiorstwach, w małej i mikro-przedsiębiorczości, a także w organizacjach pozarządowych (fundacjach i stowarzyszeniach). Kształcenie realizujemy wspólnie z Grupą Azoty - Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. - w ramach tej współpracy studenci przygotowują prace magisterskie na temat społecznych aspektów funkcjonowania Grupy Azoty w społeczności lokalnej, a pracownicy Grupy Azoty poprowadzą seminaria i wykłady na temat aspektów funkcjonowania firm we współczesnej gospodarce.

Wybrane kursy:

Zasoby ludzkie (HR)

Socjologia organizacji

Komunikacja społeczna organizacji

Organizacje pozarządowe i ruchy społeczne

Przedsiębiorczość

Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych I (SPSS)

Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych II (CAQDA)

 

 • Studia miejskie

Ta specjalność pozwala zdobyć kompetencje i umiejętności analizy i działania w obszarze problemów związanych z socjologią miasta i przestrzeni. Kładziemy nacisk na specjalistyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania miasta zarówno w odniesieniu do jego struktur, zagospodarowywania przestrzeni, jak i działalności instytucji władzy i administracji publicznej zarządzającej miastem.

Absolwent posiądzie umiejętności projektowania, realizacji i analizy wyników badań empirycznych związanych z miastem. Będzie również potrafił określić kierunki zmian w przestrzeni miejskiej oraz definiować jakość funkcjonalną miasta i poziom życia jego mieszkańców.

Przygotowujemy do podjęcia pracy we wszelkich instytucjach, których celem jest działalność na rzecz dobrego funkcjonowania miasta, kultury miejskiej, życia mieszkańców i przestrzennych struktur miejskich. Oferujemy teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w instytucjach administracji publicznej, jednostkach samorządowych wszystkich szczebli, instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, jednostkach związanych z polityką rozwoju miejskiego.


Wybrane kursy:

Nurty teoretyczno-metodologiczne w socjologii miasta i przestrzeni

Przestrzeń miejska i jej aktorzy: empiryczne kontrapunkty

Zarządzanie i administracja obszarami, strukturami i instytucjami miejskimi: władza w mieście

Miejska partycypacja: kontekst społeczny, ekonomiczny, polityczny i kulturowy

Teorie zmian społecznych. Perspektywa miejska i metropolitalna

Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych I (SPSS)

Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych II (CAQDA)

 

 • Design i projektowanie społeczne

Współcześnie praca projektanta jest mocno nacechowana odpowiedzialnością społeczną, co wyraża się między innymi koniecznością uwzględniania przez nich procesów i zjawisk społecznych (m.in. wykluczenia społecznego, starzenia się społeczeństw, wyczerpywalności zasobów naturalnych etc.). W ramach tej specjalności przygotowujemy do prowadzenia badań nad zjawiskami kultury materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem społecznej roli współczesnego projektowania w kształtowaniu postaw, zachowań i interakcji społecznych.

Aspekt społeczny designu można rozpatrywać z punktu widzenia różnych układów odniesienia i różnych typów relacji człowiek – otoczenie. Dlatego ważnym aspektem tej specjalności są wiedza i umiejętności w zakresie realizacji oraz analizy wyników badań empirycznych związanych z diagnozowaniem i analizowaniem problemów kluczowych dla sprawnego funkcjonowania przestrzeni społecznych, co stanowi niezbędny wkład w etapy pracy projektowej specjalistów z zakresu designu.

Absolwent otrzyma teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w instytucjach administracji publicznej, firmach consultingowych, jednostkach samorządowych wszystkich szczebli, instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz jednostkach związanych z polityką rozwoju miejskiego i regionalnego. Może także podjąć pracę jako ekspert w tworzeniu strategicznych programów rozwoju przestrzeni miejskich oraz rozwiązywania problemów społecznych (np. w ramach projektowania usług).

 

Wybrane kursy:

Elementy procesu projektowego – metody badania użytkownika

Partycypacja społeczna,

Socjologia designu – projektowanie społeczne,

Społeczna historia design,

Projektowanie komunikacji graficznej – wprowadzenie,

Wstęp do projektowania usług

Projektowanie wnętrz – wprowadzenie

 

Gdzie pracuja nasi absolwenci?

Obserwacja trendów w nowoczesnych gospodarkach pozwala na przewidywanie, że wraz z rozwojem polskiej gospodarki będzie rosło zapotrzebowanie na wykształconych socjologów, dysponujących wiedzą, która umożliwia rozumienie współczesnego świata i analizowanie zachodzących w nim zjawisk. W efekcie powstaną nowe rynki pracy dla osób kreatywnych, specjalizujących się w rozwiązywaniu problemów i szukaniu innowacyjnych rozwiązań.

 

Nasi absolwenci znajdują pracę przede wszystkim w trzech obszarach: administracji, biznesie i III sektorze (organizacjach pozarządowych). W administracji samorządowej znajdują zatrudnienie głównie w wydziałach spraw obywatelskich, organizacji, edukacji, projektów europejskich, promocji także w ośrodkach pomocy społecznej i urzędach pracy. Obok instytucji samorządowych można dodać jeszcze instytucje rządowe bądź publiczne jak urząd wojewódzki, oddziały ZUS, NIK, policja, szkolnictwo. Sektor biznesu zatrudnia absolwentów socjologii w różnych sferach, między innymi w ośrodkach badania opinii publicznej, firmach badań marketingowych i agencjach reklamowych. Wreszcie III sektor, sektor organizacji pozarządowych, który w Polsce stanowi rozwijający się rynek pracy potrzebuje wrażliwych i obrotnych socjologów. Absolwenci socjologii znając zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, społeczności lokalnej, ekonomii społecznej, potrafią wykorzystać zasoby i znaleźć dla siebie i innych miejsca pracy w organizacjach pozarządowych czy fundacjach różnych obszarów, a przy okazji realizować ważne cele społeczne. Oprócz tych trzech obszarów, nasi absolwenci realizują się zawodowo zakładając własne firmy bądź decydując się na karierę naukową. Wykształcenie socjologiczne daje wiele możliwości, które pomagamy dostrzec i wykorzystać już w czasie studiów.

 

Zachęcamy studentów aby dołączali do Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, który działa przy instytucie. To nasza branżowa organizacja, w której młodzi adepci socjologii mają okazję budować swoją sieć profesjonalnych znajomości.

Zobacz, co powiedzieli i napisali o sobie nasi absolwenci

 

Co wyróżnia opolską socjologię?

Studia w naszym instytucie są przygotowane z myślą o indywidualnej pracy ze studentem. Prowadzimy zajęcia w małych grupach, a seminaria magisterskie są dodatkowo wspomagane przez laboratoria i prezentacje, gdzie doświadczeni badacze czuwają nad jakością pracy empirycznej studentów.

Zachęcamy także naszych studentów do udziału w pracach badawczych, które prowadzimy w instytucie. To świetna okazja, żeby zdobywać tak potrzebne doświadczenie i sprawdzać swoje umiejętności w typowych sytuacjach profesjonalnych.


Przy naszym instytucie działa Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, organizacji skupiającej socjologów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy, zdobywaniem nowych umiejętności, a przede wszystkim stawiających na rozwój naszej dyscypliny poprzez współpracę i dzielenie się doświadczeniami. W opolskim oddziale spotykamy się na zebraniach i dyskusjach naukowych, organizujemy warsztaty metodologiczne i spotkania z ważnymi i cenionymi socjologami z kraju i z zagranicy. Udział w tych wydarzeniach biorą zarówno pracownicy, jak i studenci, także spoza instytutu.

 

Praca magisterska w instytucie socjologii UO

Nasz instytut to kameralne miejsce, dzięki czemu nasi magistranci mają bardzo dobry kontakt ze swoimi promotorami. Nad metodologiczną i techniczną stroną waszych badań dyplomowych będą czuwać doświadczeni badacze, a do dyspozycji oddajemy wam sprzęt i oprogramowanie do badań. Przygotowywanie pracy magisterskiej to bardzo ważny okres w karierze studenckiej, dlatego kładziemy nacisk na to, żeby inspirować was do poszukiwania i podejmowania nowatorskich problemów badawczych, a jednocześnie motywować do wytężonej i systematycznej pracy.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Socjologia można uzyskać w sekretariacie Instytutu Socjologii:

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

tel. 77 452 74 80

e-mail: socjologia@uni.opole.pl

 

Jeśli chcesz zobaczyć naszą broszurę – kliknij tu; możesz też zamówić wersję drukowaną – pisząc pod nasz adres rekrutacyjny: interakcja@uni.opole.pl

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziesz w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Komisja rekrutacyjna odpowiada na pytania kandydatów pod adresem interakcja@uni.opole.pl

Dla użytkowników FB: http://facebook.com/socjologia.opole

 

Strona internetowa kierunku

www.socjologia.uni.opole.pl – oficjalna strona

www.socjolekt.uni.opole.pl – roboczy blog instytutu

www.hello.uni.opole.pl - strona o życiu w Opolu przygotowana przez naszych międzynarodowych studentów

Admission rules

O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: Socjologia, Politologia, Pedagogika, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Etnologia, Europeistyka, Stosunki międzynarodowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Etnologia, Ekonomia, Nauki o rodzinie, Polityka społeczna, Praca socjalna, Promocja zdrowia, Zarządzanie, Kulturoznawstwo, Filologia.

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 111/2012 - 2016, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1