Uniwersytet Opolski / Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Fizyka, studia doktoranckie, III stopnia

Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-30 do 2017-09-15 23:59:59

Liczba miejsc

6

Język wykładowy

polski

Opis

Czteroletnie studia doktoranckie w zakresie fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UO stanowią trzeci stopień kształcenia uniwersyteckiego (licencjat, magisterium, doktorat). Celem studiów doktoranckich jest stworzenie studentom możliwości znaczącego podniesienia wiedzy i kwalifikacji w zakresie fizyki (fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna, techniki komputerowe, metody analityczne), poprzez aktywny udział w badaniach naukowych. Ich wynikiem powinny być publikacje naukowe w recenzowanych periodykach o zasięgu międzynarodowym, autoryzowane lub współautoryzowane przez doktoranta, a w konsekwencji możliwość przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej.

Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne (bezpłatne) zgodnie z obowiązującym na Uniwersytecie Opolskim regulaminem studiów doktoranckich.

Studia trwają 4 lata i stwarzają możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie fizyka, dyscyplinie fizyka. Doktoranci mogą otrzymać pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Opis postępowania rekrutacyjnego:

Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria:

a)      mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie fizyki lub dyscypliny pokrewnej,

b)     przedstawić projekt badawczy oceniony przez pracownika, wymienionego na stronie internetowej

(http://fizyka.wmfi.uni.opole.pl/lista-wedlug-stanowisk/)

System punktacji kandydatów.

Na ogólną punktację składają się:

a)      10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich:

               poniżej 4.0 – 0 pkt
               od 4.0 do 4.2 – 2 pkt
               od 4.2 do 4.4 – 4 pkt
               od 4.4 do 4.6 – 6 pkt
               od 4.6 do 4.8 – 8 pkt
               od 4.8 do 5.0 – 10 pkt

b)     20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego, patrz punkt 1.5 f, w tym za znajomość j. obcego potwierdzoną certyfikatem: C2 – 5 pkt, C1 – 3 pkt, B2 – 1 pkt, a potwierdzoną zaświadczeniem o 1 pkt mniej;

c)      35 punktów – ocena projektu badawczego;

d)     35 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja może odmówić przyjęcia kandydata, jeżeli uzna jego dotychczasowe wykształcenie za niewystarczająco zgodne z profilem studiów doktoranckich lub uzna jego przygotowanie do studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki za niewystarczające na podstawie przeprowadzonej rozmowy. W takim wypadku odmowa przyjęcia może nastąpić mimo braku wyczerpania limitu miejsc.

 

Wymagane dokumenty:

a)      podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);

b)     kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;

c)      kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika dziekanatu WMFiI UO, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;

d)     dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;

e)     informacja o znajomości języków obcych;

f)       dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, postery konferencyjne, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);

g)      życiorys;

h)     propozycja robocza projektu badawczego z oceną wystawioną przez pracownika ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora – http://fizyka.wmfi.uni.opole.pl/lista-wedlug-stanowisk/;

i)      opinia promotora pracy magisterskiej lub rekomendację innego samodzielnego pracownika naukowego z dziedziny nauk fizycznych

j)      jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;

 

Miejsce i adres, gdzie będą przyjmowane dokumenty:

Kierownik dziekanatu Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
mgr Małgorzata Bolek-Hulacka
pok. 111, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel.: + 48 77 452 7200, wew. 7200
e-mail: m.bolek@uni.opole.pl

http://wmfi.uni.opole.pl/dziekanat/

 

Termin przyjmowania dokumentów:

od 30 kwietnia do 15 września 2017 r. do godz. 14.00. Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą (po wcześniejszym uwierzytelnieniu przez pracownika dziekanatu WMFiI UO dokumentów z punktu 1.5 b, c).

Termin rozmowy kwalifikacyjnej:

26 września 2017 r. (wtorek ostatniego tygodnia września), sala 160, Instytut Fizyki UO, godz. 11.00

                 

Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

                - indywidualne konto kandydata w systemie IRK,

                - strona internetowa: https://www.wyniki.uni.opole.pl

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.

 

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.

 

Kontakt

Kierownik Studiów Doktoranckich, prof. UO dr hab. Ryszard Piasecki, Ryszard.Piasecki@uni.opole.pl

Instytut Fizyki UO

ul. Oleska 48

45-052 Opole

 

Sekretariat Instytutu Fizyki

mgr Agnieszka Wendykier

tel. (077) 452 72 50

faks (077) 452 72 90

email: instfiz@uni.opole.pl