Uniwersytet Opolski / Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nauki matematyczne, matematyka, studia III stopnia

Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-30 do 2017-09-15 23:59:59

Liczba miejsc

6

Język wykładowy

polski

Opis

Czteroletnie studia doktoranckie w zakresie matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UO stanowią trzeci stopień kształcenia uniwersyteckiego (licencjat, magisterium, doktorat). Celem studiów doktoranckich jest stworzenie studentom możliwości znaczącego pogłębienia wiedzy i podniesienia kwalifikacji w dziedzinie matematyki, poprzez uczestnictwo w specjalistycznych seminariach i wykładach monograficznych. Studia otwierają możliwość udziału w różnorodnych formach wymiany międzyuczelnianej i współpracy w ramach grantów dla doktorantów, przygotowując ich do prowadzenia samodzielnych badań naukowych. Ich wynikiem powinny być publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, autoryzowane lub współautoryzowane przez doktoranta, a w konsekwencji możliwość przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej.

Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne (bezpłatne) zgodnie z obowiązującym na Uniwersytecie Opolskim regulaminem studiów doktoranckich.

Studia trwają 4 lata i stwarzają możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie matematyka, dyscyplinie matematyka. Doktoranci mogą otrzymać pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Opis postępowania rekrutacyjnego:

Kandydaci na studia powinni:

a)      mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie matematyki lub dyscypliny pokrewnej w dziedzinie nauk ścisłych,

b)      przedstawić projekt badawczy oceniony przez pracownika Instytutu Matematyki i Informatyki UO, wymienionego na stronie internetowej,

c)      dysponować wiedzą matematyczną na poziomie określonym przez efekty kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Na ogólną punktację kandydatów składają się:

a) 10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich:

                               poniżej 4.0 – 0 pkt.

                               od 4.0 do 4.2 – 2 pkt.

                               od 4.2 do 4.4 – 4 pkt.

                               od 4.4 do 4.6 – 6 pkt.

                               od 4.6 do 4.8 – 8 pkt.

                               od 4.8 do 5.0 – 10 pkt.

b) 20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego, w tym za znajomość języka obcego potwierdzoną certyfikatem: C2 – 5  pkt., C1 – 3  pkt., B2 – 2  pkt.; zaświadczeniem o 1 pkt mniej;

                – publikacje naukowe 0-7pkt.

                – wystąpienia na konferencjach 0-6pkt.

                – uczestnictwo w programach badawczych, praca w kołach naukowych 0-2pkt.

c) 30 punktów – ocena projektu badawczego;

d) 40 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja może nie zakwalifikować kandydata na studia doktoranckie mimo niewyczerpania limitu miejsc, gdy uzna, że nie spełnia on wymogów rekrutacyjnych w stopniu wystarczającym. 

 

Wymagane dokumenty:

a)      podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);

b)      kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie, osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;

c)       kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;

d)      dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;

e)      informacja o znajomości języków obcych;

f)       dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);

g)      życiorys;

h)      propozycja projektu badawczego z oceną wystawioną przez pracownika Instytutu Matematyki i Informatyki UO posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

i)        jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;

 

Termin przyjmowania dokumentów:

od 4 maja do 15 września 2017 r. do godz. 14.00.

Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie Matematyki Fizyki i Informatyki w pokoju nr 111 lub 110 tel. (+4877) 452 7200 (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 11.30 do 14.00),
                e-mail: wmfi@uni.opole.pl, mgr Małgorzata Bolek-Hulacka

 

Rozmowa kwalifikacyjna:

Dwa terminy:

04.07.2017 Instytut Matematyki i Informatyki UO – kandydaci, którzy chcą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w tym dniu, powinni złożyć dokumenty do dnia 29.06.2017.
26.09.2017
Instytut Matematyki i Informatyki UO – kandydaci, którzy chcą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w tym dniu, powinni złożyć dokumenty do dnia15.09.2017.

Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

                - indywidualne konto kandydata w systemie IRK,

               Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.

 

Kontakt

Kierownik Studiów Doktoranckich, dr hab. Barbara Majcher-Iwanow, bmajcher@math.uni.opole.pl

Instytut Matematyki i Informatyki UO

ul. Oleska 48

45-052 Opole

 

Sekretariat Instytutu Matematyki i Informatyki

mgr Anna Górecka-Juszczak

tel. (077) 452 72 05

email: im@math.uni.opole.pl