Uniwersytet Opolski / Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Fizyka medyczna, stacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-17 23:59:59

Liczba miejsc

10

Język wykładowy

polski

Opis

 Fizyka na UO

Fizyka należy do czterech najstarszych kierunków na naszej Uczelni. Większość nauczycieli fizyki na Opolszczyźnie, ale też sporo na Górnym i Dolnym Śląsku, to nasi wychowankowie. Bardzo wielu absolwentów wypromowanych w ostatnich latach pracuje w firmach informatycznych i pracowniach medycznych. Kierunek ma akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Otrzymaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki. Profesorowie stanowią 1/3 stanu kadry naukowej Instytutu Fizyki. Prowadzimy badania w zakresie fizyki fazy skondensowanej, fizyki plazmy, fizyki teoretycznej i biofizyki.

Mamy dobrze wyposażone pracownie studenckie i badawcze oraz obserwatorium astronomiczne. Pracownie komputerowe są dostępne dla studentów, można liczyć na pomoc i konsultacje kompetentnych specjalistów – informatyków.

Współpracujemy z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Corocznie kilku studentów wyjeżdża do Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą. Zawsze w szeregach naszych studentów mamy stypendystów Ministra i laureatów nagród JM Rektora. Studenci mogą liczyć na życzliwą opiekę i pomoc w studiowaniu ze strony pracowników. Prężnie działa Koło Naukowe Fizyków.

W czasie studiów pamiętamy o zastosowaniach fizyki w praktyce.

 

 

Czego uczy się na fizyce medycznej?

Gwałtowny rozwój aparatury stosowanej w medycynie wiąże się z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć fizyki i zastosowaniem komputerów. Doświadczenia zagraniczne i polskie wykazały, że do pełnego wykorzystania aparatury niezbędna jest znajomość fizyki współczesnej w połączeniu z umiejętnością obsługi aparatury i programowania komputerowego. W zespołach opracowujących nową aparaturę medyczną, czy tylko ją stosujących, powinien znajdować się fizyk.

Kształcenie studentów tej specjalności jest prowadzone przy ścisłej współpracy z Opolskim Centrum Onkologii. Kształcenie jest ukierunkowane na wykorzystanie promieniowania jonizującego i niejonizującego w diagnostyce i terapii medycznej oraz zastosowanie informatyki w medycynie.

 

Ważniejsze przedmioty specjalistyczne objęte programem studiów to:

  • bazy danych w medycynie,
  • planowanie leczenia w teleradioterapii,
  • dozymetria promieniowania jonizującego,
  • biofizyka zmysłów,
  • biofizyka komórki zwierzęcej i roślinnej.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent będzie posiadał poszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę ogólną z zakresu nauk fizycznych oraz fizyki medycznej.


Przygotowanie do pracy:

  • przy obsłudze skomplikowanej aparatury medycznej;
  • w szpitalach i klinikach wykorzystujących diagnostykę obrazową, diagnostykę i terapię laserową oraz radio- i nukleoterapię;
  • w instytucjach naukowych, stacjach SANEPID oraz jednostkach naukowo-badawczych i usługowych;
  • w firmach wprowadzających na nasz rynek nowoczesną aparaturę medyczną,
  • w firmach zajmujących się projektowaniem i konserwacją aparatury medycznej.

 

 

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Fizyka medyczna można uzyskać w sekretariacie Instytutu Fizyki:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (077) 452 72 50
e-mail: instfiz@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.fizyka.uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: Fizyka, Fizyka techniczna, kierunki politechniczne.

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 111/2012 - 2016, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1