Uniwersytet Opolski / Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Informatyka, stacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

65

Język wykładowy

polski

Opis

Podstawą nauczania Informatyki na Uniwersytecie Opolskim jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z młodą, ale jednocześnie doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, pomoc mogą uzyskać również drogą elektroniczną.

W trakcie zajęć główny nacisk położony jest na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Zawartość pakietu oferowanych przedmiotów specjalnościowych i ich treści dopasowywane są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku, dzięki stałej współpracy i wymianie doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu. W szczególności zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych branż rynkowych, wykorzystujących metody informatyczne i matematyczne.

 

Instytut Matematyki i Informatyki jest partnerem programów Microsoft MSDN AA, CISCO® Academy, Sybase Academy, Microsoft IT Academy oraz Oracle Academy.

 

 

 

Czego się uczy na informatyce?

Są to specjalistyczne studia informatyczne koncentrujące się na zagadnieniach, z jakimi informatyk spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu student optymalnie wykorzystuje okres studiów nabywając rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne zapewniające mu pewny start w życiu zawodowym. Maksymalnie wykorzystujemy nasze nowoczesne laboratoria - mniej niż połowa zajęć (wykłady i ćwiczenia) odbywa się poza nimi.


Studia pierwszego stopnia licencjackie (3-letnie)
.

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia odbywa się na specjalnościach:

Bazy danych

Systemy multimedialne i mobilne

Grafika komputerowa

Sieci i systemy komputerowe


Student dokonuje wyboru specjalności po I semestrze studiów. Proponowane specjalności zapewniają możliwość ukierunkowania kształcenia wg zainteresowań oraz planów dotyczących przyszłej pracy zawodowej.

 


Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

Programy studiów realizowane są w ramach przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych. Wiele przedmiotów specjalistycznych wybieranych jest przez studentów, co pozwala na indywidualne kształtowanie ścieżki nauki, dopasowywanie jej do własnych zainteresowań oraz zmieniających się tendencji na rynku pracy.


Przedmioty kształcenia ogólnego
:

 • Język obcy,
 • Technologia informacyjna,
 • Wychowanie fizyczne.


Przedmioty podstawowe
:

 • Logika dla informatyków,
 • Analiza matematyczna,
 • Algebra,
 • Matematyka dyskretna,
 • Metody probabilistyczne i statystyka,


Przedmioty kierunkowe, m.in.:

 • Programowanie,
 • Systemy komputerowe,
 • Architektura komputerów,
 • Systemy operacyjne,
 • Bazy danych,
 • Algorytmy i struktury danych,
 • Sieci komputerowe,
 • Inżynieria oprogramowania,
 • Teoretyczne podstawy informatyki,
 • Sztuczna inteligencja,
 • Systemy wbudowane,
 • Modelowanie i analiza systemów informatycznych,
 • Zastosowania informatyki.


Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Algorytmy rozproszone,
 • Ergonomia systemów informatycznych,
 • Sieci neuronowe,
 • Kodowanie i kompresja,
 • Kryptografia,
 • Obliczenia równoległe i rozproszone,
 • Programowanie współbieżne,
 • Systemy informacyjne,
 • Metody cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • Podstawy Kompozycji, Rysunku i Grafiki
 • Matematyczne podstawy muzyki i obróbki dźwięku
 • Techniki multimedialne
 • Modelowanie zjawisk przyrodniczych,
 • Statystyczna analiza danych,
 • Metody numeryczne,
 • Projektowanie graficzne,
 • Projektowanie multimedialne.

 

Działalność studencka

Nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań działając w Naukowym Kole Matematyków oraz w Kole Naukowym Informatyków. Mają do dyspozycji dedykowaną salę z nowoczesnym sprzętem komputerowym do realizacji swoich projektów. W ramach działalności koła uczestniczą w wykładach, warsztatach, konferencjach, konkursach. Organizują pokazy i warsztaty dla uczniów szkół średnich i gimnazjów. Pomagają w organizacji Opolskich Festiwali Nauki.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów licencjackich dobrze rozumie działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiada wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Posiada też umiejętność programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych, oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Bardziej szczegółowy profil przyszłego zatrudnienia określa specjalność, którą absolwent ukończył.

 

Co wyróżnia informatykę na UO?

Nasze atuty to:

 • nowe atrakcyjne przedmioty odpowiadające potrzebom rynku pracy

 • nowoczesne zaplecze (przestronne sale konwersatoryjne, nowoczesne dostępne dla studentów pracownie komputerowe, multimedialne sale wykładowe, superszybkie łącze internetowe)

 • umożliwienie korzystania w trakcie studiów z licencjonowanego oprogramowania renomowanych firm na prywatnym sprzęcie komputerowym
 • przemyślane dopełnianie studiów poprzez seminaria, szkolenia, odczyty, spotkania z pracodawcami, praktyki zawodowe, obozy naukowe i rekreacyjne oraz wymiany studentów.

 

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia (3-letnich licencjackich) na kierunku Informatyka może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Informatyka (2-letnia).


Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Informatyka można uzyskać w sekretariacie Instytutu Matematyki i Informatyki:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (77) 452 72 05
e-mail: rekrutacja@math.uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.informatyka.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 

Kierunki pokrewne

Edukacja techniczno-informatyczna, Fizyka w technikach komputerowych, Biologia sp. bioinformatyka, Biotechnologia, Matematyka, Fizyka sp. nauczycielska fizyka z matematyką, Fizyka medyczna, Inżynieria środowiska.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

Informatyka lub matematyka

pisemna

poziom podstawowy

0,65

poziom rozszerzony

1

ocena końcoworoczna*

0,3

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki lub informatyki.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

Informatyka lub matematyka

część pisemna matury

1

ocena końcoworoczna*

0,3

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej lub Olimpiady Matematycznej będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.