Uniwersytet Opolski / Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki / Instytut Matematyki i Informatyki

Informatyka, stacjonarne II stopnia (1,5 roczne), nabór zimowy

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 1,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-12-12 do 2017-02-20 23:59:59

Limit miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Informatyka na UO

Podstawą nauczania Informatyki na Uniwersytecie Opolskim jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z młodą, ale jednocześnie doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, pomoc mogą uzyskać również drogą elektroniczną.

W trakcie zajęć główny nacisk położony jest na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Zawartość pakietu oferowanych przedmiotów specjalnościowych i ich treści dopasowywane są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku, dzięki stałej współpracy i wymianie doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu. W szczególności zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych branż rynkowych, wykorzystujących metody informatyczne i matematyczne.

 


Instytut Matematyki i Informatyki jest partnerem programów Microsoft MSDN AA, CISCO® Academy, Sybase Academy, Microsoft IT Academy oraz Oracle Academy.

 

 

Czego się uczy na informatyce?

Są to specjalistyczne studia informatyczne koncentrujące się na zagadnieniach, z jakimi informatyk spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu student optymalnie wykorzystuje okres studiów nabywając rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne zapewniające mu pewny start w życiu zawodowym. Maksymalnie wykorzystujemy nasze nowoczesne laboratoria - mniej niż połowa zajęć (wykłady i ćwiczenia) odbywa się poza nimi.


Specjalności na drugim stopniu (na studiach 1,5-rocznych student dokonuje wyboru specjalności z chwilą uruchomienia studiów):

 

  • inżynieria internetowa 
  • statystyka obliczeniowa 

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów drugiego stopnia wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych, a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent umie dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także kierować pracą zespołów.

Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

 

Co wyróżnia informatykę na UO?

Nasze atuty to:

  • nowe atrakcyjne przedmioty odpowiadające potrzebom rynku pracy

  • nowoczesne zaplecze (przestronne sale konwersatoryjne, nowoczesne dostępne dla studentów pracownie komputerowe, multimedialne sale wykładowe, superszybkie łącze internetowe)

  • umożliwienie korzystania w trakcie studiów z licencjonowanego oprogramowania renomowanych firm na prywatnym sprzęcie komputerowym
  • przemyślane dopełnianie studiów poprzez seminaria, szkolenia, odczyty, spotkania z pracodawcami, praktyki zawodowe, obozy naukowe i rekreacyjne oraz wymiany studentów.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Informatyka można uzyskać w sekretariacie Instytutu Matematyki i Informatyki:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (77) 452 72 05
e-mail: rekrutacja@math.uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

mgr inż. Władysław Makuchowski mak@math.uni.opole.pl
Instytut Matematyki i Informatyki

ul. Oleska 48,  45-052 Opole
tel.  77 452 72 26
 

  • od 29.01.2015 do 12.02.2015 - od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 11:00 oraz 13:00 - 15:00

 

Strona internetowa kierunku

www.informatyka.uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów inżynierskich pierwszego stopnia kierunku Informatyka lub Edukacja techniczno – informatyczna.

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki niewymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 111/2012 - 2016 p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu obowiązującego na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci, którzy ukończyli inny kierunek niż Informatyka lub Edukacja techniczno-informatyczna, po zarejestrowaniu proszeni są o wysłanie maila z nazwą ukończonego kierunku na adres: rekrutacja@ math.uni.opole.pl

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1