Uniwersytet Opolski / Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Informatyka, niestacjonarne II stopnia (1,5 roczne)

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: zaoczne Czas trwania: 3,5 roku

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-20 23:59:59

Liczba miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

 Informatyka na UO

Podstawą nauczania Informatyki na Uniwersytecie Opolskim jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z młodą, ale jednocześnie doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, pomoc mogą uzyskać również drogą elektroniczną.

W trakcie zajęć główny nacisk położony jest na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Zawartość pakietu oferowanych przedmiotów specjalnościowych i ich treści dopasowywane są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku, dzięki stałej współpracy i wymianie doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu. W szczególności zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych branż rynkowych, wykorzystujących metody informatyczne i matematyczne.


Instytut Matematyki i Informatyki jest partnerem programów Microsoft MSDN AA, CISCO® Academy, Sybase Academy, Microsoft IT Academy oraz Oracle Academy.

 

 

Czego się uczy na informatyce?

Są to specjalistyczne studia informatyczne koncentrujące się na zagadnieniach, z jakimi informatyk spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu student optymalnie wykorzystuje okres studiów nabywając rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne zapewniające mu pewny start w życiu zawodowym. Maksymalnie wykorzystujemy nasze nowoczesne laboratoria - mniej niż połowa zajęć (wykłady i ćwiczenia) odbywa się poza nimi.


Specjalności na drugim stopniu (na studiach 1,5-rocznych student dokonuje wyboru specjalności z chwilą uruchomienia studiów):

 

  • inżynieria internetowa 
  • statystyka obliczeniowa 

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów drugiego stopnia wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych, a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent umie dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także kierować pracą zespołów.

Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

 

Co wyróżnia informatykę na UO?

Nasze atuty to:

  • nowe atrakcyjne przedmioty odpowiadające potrzebom rynku pracy

  • nowoczesne zaplecze (przestronne sale konwersatoryjne, nowoczesne dostępne dla studentów pracownie komputerowe, multimedialne sale wykładowe, superszybkie łącze internetowe)

  • umożliwienie korzystania w trakcie studiów z licencjonowanego oprogramowania renomowanych firm na prywatnym sprzęcie komputerowym
  • przemyślane dopełnianie studiów poprzez seminaria, szkolenia, odczyty, spotkania z pracodawcami, praktyki zawodowe, obozy naukowe i rekreacyjne oraz wymiany studentów.

 

Opłaty za studia

Opłata za pierwszy semestr studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Informatyka w roku akademickim 2017/2018 wynosi 4100 zł. Pełna tabela opłat za studia niestacjonarne znajduje się w zakładce ważne informacje/opłaty

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Informatyka można uzyskać w sekretariacie Instytutu Matematyki i Informatyki:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (77) 452 72 05
e-mail: rekrutacja@math.uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.informatyka.uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów inżynierskich pierwszego stopnia kierunku Informatyka lub Edukacja techniczno – informatyczna.

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 111/2012 - 2016, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

Kandydaci, którzy ukończyli inny kierunek niż Informatyka lub Edukacja techniczno-informatyczna, po zarejestrowaniu proszeni są o wysłanie maila z nazwą ukończonego kierunku na adres: rekrutacja@ math.uni.opole.pl

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1