Uniwersytet Opolski / Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Matematyka, stacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Podstawą nauczania na kierunku Matematyka jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z młodą, ale jednocześnie doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby pomoc uzyskać mogą również drogą elektroniczną.

W trakcie zajęć główny nacisk położony jest na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Pokazywana jest głównie droga do rozwiązania zadania, a nie tylko sam wynik działań. Zawartość koszyka oferowanych przedmiotów specjalnościowych i ich treści dopasowywane są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku, dzięki stałej współpracy i wymianie doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu. W szczególności zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych branż rynkowych, wykorzystujących metody matematyczne.

Oferujemy dostęp do bogato wyposażonej biblioteki. W ramach studiów każdy student ma możliwość bezpłatnego korzystania z oprogramowania firmy Microsoft®, oraz innych producentów oprogramowania, zależnie od prowadzonych zajęć. Proponowane są również kursy w ramach akademii CISCO®.


Nasze atuty to:

 • nowatorskie, wspierane technikami informatycznymi podejście do nauczania,
 • nowe atrakcyjne przedmioty odpowiadające potrzebom rynku pracy,
 • nowoczesne zaplecze (przestronne sale konwersatoryjne, nowoczesne dostępne dla studentów pracownie komputerowe, multimedialne sale wykładowe, superszybkie łącze internetowe),
 • przemyślane dopełnianie studiów poprzez seminaria, szkolenia, odczyty, spotkania z pracodawcami, praktyki zawodowe, obozy naukowe i rekreacyjne oraz wymiany studentów.

 

 

Czego uczy się na matematyce?

Są to specjalistyczne studia matematyczne koncentrujące się na zagadnieniach, z jakimi matematyk spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu studenci optymalnie wykorzystują okres nauki opanowując – w sposób starannie przygotowany i przemyślany – szeroki zakres wiedzy i umiejętności praktycznych. Maksymalnie wykorzystujemy nasze nowoczesne laboratoria, od pierwszego semestru wspomagając komputerowo znaczną część przedmiotów.


Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia można wybierać spośród specjalności
:

 • Matematyka z zastosowaniami
 • Specjalność nauczycielska

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów


Przedmioty podstawowe, m.in.:

 • Wstęp do logiki i teorii mnogości,
 • Algebra liniowa,
 • Analiza matematyczna,
 • Algebra,
 • Geometria,
 • Topologia,
 • Rachunek prawdopodobieństwa,
 • Równania różniczkowe,
 • Modelowanie matematyczne,
 • Statystyka
 • Informatyka.


Przykładowe przedmioty specjalnościowe:

 • Matematyka finansowa,
 • Matematyka ubezpieczeń,
 • Rynki finansowe,
 • Analiza finansowa,
 • Matematyka aktuarialna,
 • Teoria ryzyka,
 • Procesy stochastyczne,
 • Ekonomia matematyczna,
 • Zastosowania matematyki w naukach przyrodniczych i ekonomicznych,
 • Metody probabilistyczne w finansach i zarządzaniu,
 • Metody numeryczne,
 • Wnioskowanie statystyczne,
 • Geometria fraktalna,
 • Teoria grafów,
 • Modele liniowe statystyki matematycznej,
 • Planowanie doświadczeń,
 • Matematyczne podstawy muzyki i obróbki dźwięku,
 • Algebraiczne podstawy kryptografii,
 • Inżynierskie zastosowania matematyki.


Wspomaganie informatyczne matematyki:

 • Grafika komputerowa,
 • Techniki multimedialne,
 • Bazy danych,
 • Algorytmy,
 • Programowanie,
 • Sieci komputerowe,
 • Wybrane zagadnienia teorii obliczalności,
 • Pakiety matematyczne wiodących firm software’owych.

 

 

Działalność studencka

Nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań działając w Naukowym Kole Matematyków oraz w Kole Naukowym Informatyków. W ramach działalności koła uczestniczą w wykładach, warsztatach, konferencjach, konkursach. Organizują pokazy i warsztaty dla uczniów szkół średnich i gimnazjów. Pomagają w organizacji Opolskich Festiwali Nauki.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań.

Po ukończeniu studiów są dobrze przygotowani do:

 • samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej i umiejętności jej stosowania,
 • wykorzystywania umiejętności abstrakcyjnego myślenia,
 • podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach wymagających znajomości matematyki i jej zastosowań
 • podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela (dotyczy specjalności nauczycielskiej).

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne (banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy handlowe i przemysłowe, firmy consultingowe) oraz szkołach podstawowych (dotyczy specjalności nauczycielskiej).

 

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Matematyka może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Matematyka, Ekonomia.


Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Matematyka można uzyskać w sekretariacie Instytutu Matematyki i Informatyki:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (77) 452 72 05
e-mail: rekrutacja@math.uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.matematyka.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 

Kierunki pokrewne

Fizyka sp. nauczycielska fizyka z matematyką, Fizyka w technikach komputerowych, Informatyka, Edukacja techniczno-informatyczna, Fizyka medyczna, Biologia sp. bioinformatyka, Inżynieria środowiska.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

Matematyka

pisemna

poziom podstawowy

0,65

poziom rozszerzony

1

ocena końcoworoczna*

0,3

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

Matematyka

część pisemna matury

1

ocena końcoworoczna*

0,3

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej lub Olimpiady Matematycznej będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.