University of Opole / Wydział Teologiczny

Turystyka i kultura śródziemnomorska, stacjonarne II stopień

Level of study: second-cycle Form of study: full-time

   back
Table of contents:

Rounds of admission

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-04-24 to 2017-07-17 23:59:59

Number of places

10

Language

Polish

Description

Wydział Teologiczny funkcjonuje od chwili powstania Uniwersytetu Opolskiego (1994 r.), będąc kontynuatorem długoletniej działalności Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Opolskiej oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego — filii Wydziału Teologicznego KUL w Opolu. Początkowo Wydział prowadził jeden magisterski kierunek studiów: Teologia. W 1995 r. Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych, a w 2001 r. — uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych. W ramach studiów teologii Wydział prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne magisterskie oraz dzienne studia doktoranckie.

W 2002 r. otwarty został na Wydziale drugi kierunek studiów: Nauki o rodzinie w systemie stacjonarnym, a w 2004 r. — niestacjonarnym. W roku akademickim 2006/2007 Wydział wprowadził dwustopniowy system kształcenia nauk o rodzinie. Na Wydziale z Nauk o rodzinie prowadzone są również studia podyplomowe oraz od 2016 r. studia doktoranckie.

W 2010 r. Wydział wprowadził studia na kolejnym nowym kierunku: Muzykologia, który jest realizowany w systemie stacjonarnym na poziomie studiów pierwszego stopnia, w ramach specjalności nauczycielskiej: muzykologia i edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. W kolejnych latach planowane jest uruchomienie studiów magisterskich dla tego kierunku. Kierunek Muzykologia realizowany jest w ramach działalności Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej powołanego na Wydziale Teologicznym w marcu 2009 r.

Natomiast od roku akademickiego (2012/2013) został na Wydziale zainicjowany nowy kierunek studiów: Kultura śródziemnomorska, od 2017 ze zmodyfikowaną nazwą obecnie obowiązującą Turystyka i kultura śródziemnomorska, który jest realizowany w systemie stacjonarnym na poziomie pierwszego i drugiego stopnia. Studia na pierwszym stopniu są prowadzone w ramach dwóch specjalności (do wyboru przez studentów): Zarządzanie turystyką i Zarządzanie zasobami kultury. Od roku akademickiego 2013/2014 uruchomiono drugi stopień na tym kierunku w ramach jednej specjalności: Turystyka kulturowa w krajach postbizantyńskich.

 

Czego się uczy na Turystyce i kulturze śródziemnomorskiej?

Na kierunku Turystyka i kultura śródziemnomorska proponowane są studia stacjonarne drugiego stopnia na specjalności:

  • Turystyka kulturowa w krajach postbizantyńskich


Specjalność Turystyka kulturowa w krajach postbizantyńskich przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy w szeroko pojętej turystyce w ramach dziedzictwa kulturowego krajów należących do obszaru ówczesnego Bizancjum (od IV do XVI w.), a dzisiaj stanowiących kraje wschodniej części terenów basenu Morza Śródziemnego, częściowo okalających także Morze Czarne.

Ta specjalność kierowana jest do szerokiego kręgu osób dzięki trzywarstwowej strukturze programu studiów. W ramach proponowanej specjalności obecne są następujące aspekty wiedzy: artystyczna, turystyczna i kulturowa. Wiedza artystyczna wiąże się z ikonopisarstwem, a więc z nabyciem teoretycznych zasad i praktycznych umiejętności pisania ikon. Dzięki zorganizowanemu warsztatowi ikonopisarskiemu każdy student tej specjalności będzie mógł własnoręcznie napisać ikonę. Wiedza turystyczna sprowadza się do zapoznania się z zasadami organizowania turystyki w krajach Bliskiego Wschodu. Natomiast wiedza kulturowa polega na poznaniu kilku bardzo interesujących zagadnień z kultury bliskowschodniej. Są wśród nich takie dziedziny wiedzy, jak: kultura sepulkralna, archeologia biblijna, liturgia Kościołów wschodnich, kultura sakralna Ukrainy. Podłożem dla zrozumienia obecnego oblicza bliskowschodniej kultury będą wykłady z zakresu historii Bizancjum, filozofii żydowskiej i arabskiej oraz wiedzy religioznawczej tych terenów. Dzięki tym przedmiotom będzie można zrozumieć współczesny układ polityczny i różnice kulturowe na Bliskim Wschodzie. Lingwistyczną atrakcją tych studiów jest język arabski.

Studia te są zatem adresowane do osób o szerokich horyzontach myślowych otwartych na inny krąg kulturowy, często mało znany w świecie kultury zachodnioeuropejskiej. Niemałą rolę odgrywa także fascynacja inną mentalnością ludzi zamieszkujących kraje Bliskiego Wschodu, ciekawość dziejów ich myśli filozoficzno-religijnej, a także tolerancja względem ich zachowań i postaw obyczajowych.

 

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

Nasze atuty to:

— dobrze przygotowana kadra naukowa: wielu wykładowców jest po studiach zagranicznych, niektórzy w krajach śródziemnomorskich (Rzym, Paryż, Jerozolima). Kierunek, mający charakter międzywydziałowy, angażuje także wielu pracowników z innych jednostek Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Historyczno-Pedagogiczny);

— międzynarodowe kontakty z uniwersytetami w Ratyzbonie, Monastyrze, Moguncji, Leuven, Bratysławie, Budapeszcie, Pradze i Aradzie;

— możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus-Sokrates, a także udziału w sympozjach i kongresach;

— nowoczesna biblioteka wydziałowa zaopatrzona w zbiory wszystkich dziedzin humanistycznych, będących podstawą dla studiów na tym kierunku;

— Duszpasterstwo Akademickie Resurrexit, otwarte na wszystkich studiujących na uczelniach w Opolu;

— możliwość odbywania praktyk w instytucjach kulturalnych i turystycznych, a także przygotowywania audycji w lokalnych rozgłośniach na tematy związane z kulturą krajów bliskowschodnich;

— studia na Wydziale Teologicznym, obok zdobycia solidnej wiedzy, dają także możliwość integralnego rozwoju i pogłębienia wiary. 

Działalność studencka

Studenci Wydziału Teologicznego do tej pory działają w kołach naukowych Teologii i Nauk o rodzinie. Planowane jest utworzenie koła naukowego dla kierunku studiów muzykologicznych, a w dalszej perspektywie także dla studiów nad kulturą śródziemnomorską i bliskowschodnią. Obok tej działalności odbywają się spotkania dyskusyjne, pokazy filmowe.

Studenci mają możliwość skorzystania ze stypendiów socjalnych, naukowych oraz umożliwiających pobyty na zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus-Sokrates. Duszpasterstwo Akademickie Resurrexit co roku organizuje Dni Paschalne — tygodniowe święto Wydziału Teologicznego UO. Organizowane są ponadto wyjazdy studyjne do krajów śródziemnomorskich, który ma być istotnym elementem poznania kultury tych krajów.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci kierunku Turystyka i kultura śródziemnomorska, wyposażeni w szeroką wiedzą humanistyczną obejmującą kraje basenu Morza Śródziemnego oraz leżące wokół Morza Czarnego, wraz z nabytymi umiejętnościami praktycznymi w ramach proponowanej specjalności, mogą podjąć pracę w wielu sektorach życia społecznego. I tak:

  • w instytucjach szeroko rozumianej kultury związanych z krajami bliskowschodnimi;
  • w organizacjach międzynarodowych i instytucjach międzykulturowych, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie;
  • w biurach podróży;
  • w biurach handlowych i firmach współpracujących z krajami bliskowschodnimi;
  • jako korespondent i ekspert w sprawach związanych z problematyką krajów postbizantyńskich;
  • w szkolnictwie jako nauczyciel w zakresie kultury śródziemnomorskiej i postbizantyńskiej (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych);
  • w placówkach typu: muzea, galerie sztuki, domy kultury;
  • jako dziennikarz w mass-mediach (prasa, radio, telewizja) w dziale „Kultura”;
  • jako korespondent i ekspert w sprawach związanych z problematyką krajów bliskowschodnich;

 

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Turystyka i kultura śródziemnomorska można uzyskać w dziekanacie Wydziału Teologicznego:

ul. Drzymały 1 a; 45-352 Opole,

tel. (77) 44 23 768,

e-mail: dziekanatwt@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

 www.wt.uni.opole.pl

Admission rules

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: pedagogika, socjologia, filozofia, politologia, kulturoznawstwo.

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1