Uniwersytet Opolski / Wydział Teologiczny

Turystyka i kultura śródziemnomorska, stacjonarne I stopień

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

10

Język wykładowy

polski

Opis

Wydział Teologiczny funkcjonuje od chwili powstania Uniwersytetu Opolskiego (1994 r.), będąc kontynuatorem długoletniej działalności Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Opolskiej oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego – filii Wydziału Teologicznego KUL w Opolu. Początkowo wydział prowadził jeden magisterski kierunek studiów: Teologia. W 1995 r. Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych, a w 2001 r. – uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych. W ramach studiów teologii wydział prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne magisterskie oraz dzienne studia doktoranckie.

W 2002 r. otwarty został na Wydziale drugi kierunek studiów: Nauki o rodzinie w systemie stacjonarnym, a w 2004 r. – niestacjonarnym. W roku akademickim 2006/2007 wydział wprowadził dwustopniowy system kształcenia nauk o rodzinie, a w 2015/2016 studia doktoranckie. Na wydziale prowadzone są również studia podyplomowe z nauk o rodzinie.

W 2010 r. Wydział wprowadził studia na kolejnym nowym kierunku: Muzykologia, który jest realizowany w systemie stacjonarnym na poziomie studiów pierwszego stopnia, w ramach specjalności nauczycielskiej: muzykologia i edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. W kolejnych latach planowane jest uruchomienie studiów magisterskich dla tego kierunku. Kierunek Muzykologia realizowany jest w ramach działalności Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej powołanego na Wydziale Teologicznym w marcu 2009 r.

Natomiast od roku 2012/2013 został na Wydziale zainicjowany nowy kierunek studiów: Kultura śródziemnomorska, a od 2017 ze zmodyfikowaną nazwą obecnie obowiązującą Turystyka i kultura śródziemnomorska, który jest realizowany w systemie stacjonarnym na poziomie pierwszego stopnia (studia licencjackie) w ramach dwóch specjalności: Zarządzanie turystyką i Zarządzanie zasobami kultury, a także na poziomie drugiego stopnia (studia magisterskie) w ramach jednej specjalności - Turystyka kulturowa w krajach postbizantyńskich. Istnieje ponadto możliwość studiowania pierwszego stopnia w systemie niestacjonarnym.

 

 

 

Czego uczy się na kulturze śródziemnomorskiej? 

Na kierunku Turystyka i kultura śródziemnomorska proponowane są studia stacjonarne pierwszego stopnia na specjalnościach:

• zarządzanie zasobami kultury

• zarządzanie turystyką

Specjalność Zarządzanie zasobami kultury przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy w szeroko pojętej kulturze, zwłaszcza w instytucjach kulturalnych, oferując wiedzę o szerokim wachlarzu humanistycznym odnoszącym się do krajów leżących w basenie Morza Śródziemnego. Poznanie kultury śródziemnomorskiej na przestrzeni 2500 lat uświadamia bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia i daje podstawy pod współczesne myślenie o Europie, zwłaszcza w kontekście jej jednoczenia się w ramach Unii Europejskiej. Studia te są zatem kierowane do osób o szerokiej otwartości umysłowej na wszelkie wytwory ludzkiej aktywności w czasach bardzo odległych i bliższych współczesności w krajach śródziemnomorskich. W oparciu o poznaną wiedzę uczą twórczego włączenia się w ludzkie działania kulturotwórcze zarówno w odniesieniu do kultury krajów Śródziemnomorza, jak i rodzimej przestrzeni.

Szerokie poznanie kultury śródziemnomorskiej jest możliwe poprzez studiowanie takiej problematyki, jak: historia krajów Śródziemnomorza, filozofia (grecka, rzymska, żydowska i arabska), historia sztuki, literatura (antyczna, patrystyczna, romańska i krajów Bliskiego Wschodu), historia kultury krajów śródziemnomorskich, geografia, językoznawstwo (j. łaciński, j. grecki, j. hebrajski i j. romański), systemy prawne oraz religie monoteistyczne (chrześcijaństwo, judaizm i islam) i ich wzajemne powiązania.

Natomiast do działalności kulturotwórczej przygotowują przedmioty o charakterze praktycznym, którymi są: organizacja i animacja kultury, diagnostyka potrzeb kulturalnych, prawne aspekty zarządzania kulturą, public relations, dyplomacja w służbie kultury, komunikacja międzykulturowa i kultura żywego słowa.

 

 

Specjalność Zarządzanie turystyką przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy w ogólnie rozumianej turystyce, zwłaszcza tego jej działu, który nastawiony jest na kontakty krajoznawcze państw basenu Morza Śródziemnego. Szeroka wiedza humanistyczna, obejmująca dziedziny poznawcze na przestrzeni 2500 lat, buduje solidne podstawy dla myślenia kosmopolitycznego i odnoszenia obecnego etapu rozwoju Europy do jej źródeł śródziemnomorskich. Studia z tej specjalności są więc adresowane do osób otwartych na wielobarwność kulturową krajów śródziemnomorskich, osób tolerancyjnych i zafascynowanych wartościami kulturowymi tych krajów. Dzięki poznanej wiedzy studia te umożliwiają dokonanie swoistego „wejścia” w świat do tej pory mało znany i nawiązania z nim kontaktów na polu aktywności turystycznej indywidualnej lub zbiorowej.

Szerokie poznanie kultury śródziemnomorskiej jest możliwe poprzez studiowanie takiej problematyki, jak: historia krajów Śródziemnomorza, filozofia (grecka, rzymska, żydowska i arabska), historia sztuki, literatura (antyczna, patrystyczna, romańska i krajów Bliskiego Wschodu), historia kultury krajów śródziemnomorskich, geografia, językoznawstwo (j. łaciński, j. grecki, j. hebrajski i j. romański), systemy prawne oraz religie monoteistyczne (chrześcijaństwo, judaizm i islam) i ich wzajemne powiązania.

Natomiast do działalności ściśle turystycznej przygotowują przedmioty o charakterze praktycznym, którymi są: podstawy turystyki, obsługa ruchu turystycznego, organizacja turystyki religijnej, prawne i ekonomiczne aspekty w turystyce, dyplomacja w służbie kultury, komunikacja międzykulturowa i kultura żywego słowa. Niektóre aspekty tego praktycznego przygotowania mogą być także przydatne w turystyce hotelarskiej czy agroturystycznej.

 

Dlaczego warto studiować ten kierunek? 

Nasze atuty to:

 • dobrze przygotowana kadra naukowa: wielu wykładowców jest po studiach zagranicznych, niektórzy w krajach śródziemnomorskich (Rzym, Paryż). Kierunek, mający charakter międzywydziałowy, angażuje także wielu pracowników z innych jednostek Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Filologiczny, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Historyczno-Pedagogiczny i Wydział Ekonomiczny);
 • międzynarodowe kontakty z uniwersytetami w Ratyzbonie, Monastyrze, Moguncji, Leuven, Bratysławie, Budapeszcie, Pradze i Aradzie;
 • możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus-Sokrates, a także udziału w sympozjach i kongresach;
 • nowoczesna biblioteka wydziałowa zaopatrzona w zbiory wszystkich dziedzin humanistycznych, będących podstawą dla studiów na tym kierunku;
 • Duszpasterstwo Akademickie Resurrexit, otwarte na wszystkich studiujących na uczelniach w Opolu;
 • możliwość odbywania praktyk w instytucjach kulturalnych i turystycznych, a także przygotowywania audycji w lokalnych rozgłośniach na tematy związane z kulturą krajów śródziemnomorskich;
 • studia na Wydziale Teologicznym, obok zdobycia solidnej wiedzy, dają także możliwość integralnego rozwoju i pogłębienia wiary.

 

Działalność studencka

Studenci Wydziału Teologicznego do tej pory działają w kołach naukowych teologii i nauk o rodzinie. Planowane jest utworzenie koła naukowego dla kierunku studiów muzykologicznych, a w dalszej perspektywie także dla studiów nad kulturą śródziemnomorską. Obok tej działalności odbywają się spotkania dyskusyjne, pokazy filmowe.

Studenci mają możliwość skorzystania ze stypendiów socjalnych, naukowych oraz umożliwiających pobyty na zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus-Sokrates. Duszpasterstwo Akademickie Resurrexit co roku organizuje Dni Paschalne — tygodniowe święto Wydziału Teologicznego UO. Co roku planowany jest także wyjazd studyjny do krajów śródziemnomorskich, który ma być istotnym elementem poznania kultury tych krajów.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci kierunku Kultura śródziemnomorska, wyposażeni w szeroką wiedzą humanistyczną obejmującą kraje basenu Morza Śródziemnego, wraz z nabytymi umiejętnościami praktycznymi, mogą podjąć pracę w wielu sektorach życia społecznego w zależności od obranej specjalności. I tak:

— po zarządzaniu zasobami kultury można podjąć pracę:

 • w instytucjach szeroko rozumianej kultury, oświaty i administracji państwowej;
 • w organizacjach międzynarodowych i instytucjach międzynarodowych, nawet w sektorach kulturowo-gospodarczych Unii Europejskiej;
 • w szkolnictwie jako nauczyciel w zakresie kultury śródziemnomorskiej i europeistyki (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych);
 • w placówkach typu: muzea, galerie sztuki, domy kultury;
 • jako dziennikarz w mass-mediach (prasa, radio, telewizja) w dziale „Kultura”;

 

— po zarządzaniu turystyką można podjąć pracę:

 • w instytucjach międzynarodowych, międzykulturowych i międzyreligijnych;
 • w biurach podróży i biurach pielgrzymkowych;
 • w biurach handlowych i firmach współpracujących z krajami śródziemnomorskimi;
 • w polskich placówkach dyplomatycznych i misjach pokojowych;
 • w instytucjach opieki społecznej dla imigrantów w Polsce;
 • jako korespondent i ekspert w sprawach związanych z problematyką krajów śródziemnomorskich;
 • jako tłumacz w kontaktach międzypaństwowych;

 

Teologia

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Kultura Śródziemnomorska może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II st

opnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Kulturoznawstwo, Politologia, Stosunki międzynarodowe, Filologia romańska, Europeistyka.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Kultura śródziemnomorska można uzyskać na Wydziale Teologicznym.

45-352 Opole, ul. Drzymały 1 a
tel. 77 442 37 67

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

 www.wt.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Kierunki pokrewne

Kulturoznawstwo, Politologia, Teologia, Filozofia, Historia, Stosunki międzynarodowe.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiego i j. obcego, wybranego w wierszu 2

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,4

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0,1

3

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna*

0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiego i j. obcego, wybranego w wierszu 2.