Uniwersytet Opolski / Wydział Teologiczny / Muzykologia, stacjonarne I stopnia

Muzykologia, stacjonarne I stopnia, II tura

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-13 14:00:00 do 2017-09-26 23:59:59

Liczba miejsc

10

Język wykładowy

polski

Opis

Wydział Teologiczny funkcjonuje od chwili powstania Uniwersytetu Opolskiego (1994 r.), będąc kontynuatorem długoletniej działalności Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Opolskiej oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego – filii Wydziału Teologicznego KUL w Opolu. W 1995 r. Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych, a w 2001 r. – uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych. W ramach wydziału prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne magisterskie na kierunkach: teologia, nauki o rodzinie i muzykologia oraz dzienne studia doktoranckie w zakresie nauk teologicznych.

Studia na kierunku: Muzykologia, który realizowany jest w systemie stacjonarnym na poziomie studiów pierwszego stopnia, w ramach specjalności nauczycielskiej: muzykologia i edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, prowadzone są od roku 2010/2011. Kierunek ten realizowany jest w ramach działalności Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej, powołanego na Wydziale Teologicznym w marcu 2009 r.

 

 

 

Czego uczy się na muzykologii?

Muzykologia należy do unikatowych i prestiżowych kierunków uniwersyteckich. Studia muzykologiczne na Uniwersytecie Opolskim skierowane są głównie do muzyków kościelnych, którzy chcieliby pogłębić swoją formację zawodową i naukową, a także przyszłych nauczycieli muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą kulturą muzyczną. Dlatego też w swojej specyfice kierunek przyjął model teoretyczno-praktyczny, od lat realizowany w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Opolska muzykologia pragnie nawiązać do bogatych tradycji edukacji muzycznej na Śląsku, która wypracowała w swojej historii szczególną pozycję muzyka kościelnego (głównie organisty, ale także dyrygenta zespołów śpiewaczych oraz instrumentalnych) i zarazem nauczyciela muzyki z wyższym wykształceniem.

Profil studiów ukształtowany został pod kątem sformułowanej wyżej specyfiki, obejmuje zatem z jednej strony kształcenie w nurcie teoretycznym – typowo muzykologicznym, rozwijającym warsztat naukowo-badawczy (m.in. podstawy analizy muzycznej oraz teoria, estetyka i historia muzyki ze szczególnym uwzględnieniem twórczości religijnej), z drugiej natomiast doskonalenie umiejętności praktycznych, głównie w zakresie gry na organach (także akompaniamentu liturgicznego) oraz prowadzenia zespołów muzycznych (także specjalistycznych, jak np. schole gregoriańskie), ale też w wymiarze bardziej ogólno muzycznym (np. kształcenie słuchu, harmonia, kontrapunkt). W związku ze specjalnością nauczycielską w programie studiów znajdują się również przedmioty o charakterze pedagogiczno-metodycznym, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. Konieczne dla profilu studiów dopełnienie stanowią przedmioty z zakresu wiedzy liturgicznej, filozoficznej i ogólnokulturowej (np. kulturotwórcza rola liturgii, historia filozofii, etyka, antropologia kultury). 

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

 

Nasze atuty to:

- dobrze przygotowana kadra naukowa po studiach w Instytucie Muzykologii KUL i ośrodkach zagranicznych. Badania naukowe prowadzone przez pracowników Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej WT UO oraz ich liczne publikacje naukowe i pomoce dydaktyczno-muzyczne od szeregu już lat są rozpoznawalnym znakiem aktywności muzykologicznej i liturgicznej Uniwersytetu Opolskiego w Polsce i za granicą;

- międzynarodowe kontakty z uniwersytetami w Ratyzbonie (współpraca z Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik), Monastyrze, Moguncji, Leuven, Bratysławie, Budapeszcie i Pradze, możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus-Sokrates, a także udziału w sympozjach i kongresach;

- odpowiednia baza dydaktyczna (instrumenty, w tym organy piszczałkowe) oraz fachowa płytoteka i nowoczesna biblioteka wydziałowa z wyodrębnioną kolekcją muzykaliów;

- Duszpasterstwo Akademickie Resurrexit, otwarte na wszystkich studiujących;

- możliwość odbywania praktyk w szkołach oraz parafiach, a także przygotowywania audycji o tematyce muzycznej w Radiu Plus Opole;

- studia na Wydziale Teologicznym dają nie tylko możliwość zdobycia solidnej wiedzy, ale i pogłębienia wiary i integralnego rozwoju. 

 

Działalność studencka

Studenci Wydziału Teologicznego działają w kołach naukowych. Regularnie odbywają się spotkania dyskusyjne, pokazy filmowe. Studenci mają możliwość skorzystania ze stypendiów socjalnych, naukowych oraz umożliwiających pobyty na zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus-Sokrates. Duszpasterstwo Akademickie Resurrexit organizuje rokrocznie Dni Paschalne – tygodniowe święto Wydziału Teologicznego UO.

Co można robić po tych studiach?

Wszechstronnie przygotowani absolwenci naszego kierunku dysponują z jednej strony wiedzą z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej, z drugiej natomiast zdobywają umiejętności rzetelnie wykształconego muzyka kościelnego oraz kwalifikacje nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Dzięki temu mogą starać się o pracę w następujących dziedzinach:

  • muzyka kościelnego kategorii II (po ukończeniu uzupełniających studiów magisterskich może otrzymać kategorię I) – organisty, dyrygenta zespołów wokalnych i instrumentalnych, animatora życia muzycznego w parafii;
  • nauczyciela w diecezjalnych ośrodkach kształcenia muzyków kościelnych;
  • nauczyciela w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego (na poziomie szkoły podstawowej);
  • nauczyciela zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych;
  • nauczyciela przedmiotów ogólno-muzycznych (historia muzyki, literatura muzyczna, formy muzyczne, , audycje muzyczne, zasady muzyki) w szkolnictwie muzycznym (po ukończeniu uzupełniających studiów magisterskich);
  • dyrygenta zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym;
  • animatora muzycznego w instytucjach kultury;
  • dziennikarza bądź krytyka muzycznego;
  • edytorstwa muzycznego (wydawnictwa nutowe i fonograficzne).

 

Teologia

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Muzykologia może kontynuować studia II stopnia (magisterskie) na następujących kierunkach: muzykologia, edukacja artystyczna, muzyka kościelna.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Muzykologia można uzyskać na Wydziale Teologicznym.

45-352 Opole, ul. Drzymały 1 a
tel. 77 442 37 67

Egzamin

Sprawdzian praktyczny z gry na fortepianie i kształcenia słuchu na poziomie podstawowym na Muzykologię odbędzie się 8.07.2016 w godzinach 11.00-15.00 w sali nr 7 na Wydziale Teologicznym.

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.muzykologia.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia. 

 

Kierunki pokrewne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pedagogika sp. edukacja kreatywna z medialną, Kulturoznawstwo, Pedagogika sp. arteterapia i animacja kultury, Teologia.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw i sprawdzian praktyczny

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

sprawdzian praktyczny*

0,7

2

przedmiot do wyboru**

pisemna

poziom podstawowy

0,2

poziom rozszerzony

0,3

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

*Sprawdzian praktyczny obejmować będzie:

- wykazanie się podstawową umiejętnością gry na instrumencie klawiszowym: fortepian, organy (zaprezentowanie dowolnie wybranego utworu);

- zaśpiewanie dowolnie wybranej pieśni;

- podstawową znajomość zasad muzyki;

- ogólną wiedzę z zakresu historii muzyki.

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw i sprwadzian praktyczny

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

sprawdzian praktyczny*

0,7

2

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,3

*Sprawdzian praktyczny obejmować będzie:

- wykazanie się podstawową umiejętnością gry na instrumencie klawiszowym: fortepian, organy (zaprezentowanie dowolnie wybranego utworu);

- zaśpiewanie dowolnie wybranej pieśni;

- podstawową znajomość zasad muzyki;

- ogólną wiedzę z zakresu historii muzyki.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.