Uniwersytet Opolski / Wydział Teologiczny

Nauki o rodzinie, stacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-17 23:59:59

Liczba miejsc

10

Język wykładowy

polski

Opis

NAUKI O RODZINIE, STACJONARNE II STOPNIA

Wydział Teologiczny funkcjonuje od chwili powstania Uniwersytetu Opolskiego (1994 r.), będąc kontynuatorem długoletniej działalności Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Opolu (filii Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). Początkowo Wydział prowadził jeden kierunek studiów – teologię. Obecnie można tu studiować również: nauki o rodzinie, muzykologię oraz turystykę i kulturę śródziemnomorską. Kierunek nauki o rodzinie został utworzony na Wydziale Teologicznym w 2002 r. W roku akademickim 2006/2007 wprowadzono dwustopniowy system kształcenia nauk o rodzinie, czyli studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz drugiego stopnia (magisterskie). Warto dodać, iż w 2015 r. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego jako jedyny w Polsce otworzył studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie naukowej nauki o rodzinie.

 

 

 

Czego uczy się na naukach o rodzinie?

Studia z nauk o rodzinie skupiają się na problematyce rodzinnej, badanej w aspekcie filozoficzno-antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjologicznym i teologicznym. Podczas tych studiów student zapoznaje się z podstawami wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, biomedycznej, socjologicznej, prawnej, filozoficzno-antropologicznej, a także teologicznej, związanej z problematyką rodzinną.

Wiedza psychologiczna, pedagogiczna i biomedyczna daje gruntowne przygotowanie dla zrozumienia uwarunkowań zachowań indywidualnych i społecznych, wyjaśnia funkcjonowanie człowieka w systemach rodzinnych oraz edukuje w zakresie niesienia pomocy społecznej. Wykłady z zakresu socjologii i prawa umożliwiają orientację w zagadnieniach socjalnych, związanych z rodziną, dostarczają także informacji o działaniu instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, prowadzeniu polityki prorodzinnej, a także prawnych aspektach pomocy rodzinie. Natomiast przedmioty filozoficzne, antropologiczne i teologiczne dają solidną naukową podbudowę dla lepszego zrozumienia istoty człowieka, uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie oraz kształcą w zakresie etycznych działań kulturotwórczych.

 

Specjalności do wyboru w ramach studiów drugiego stopnia (magisterskich) z nauk o rodzinie to:

  • asystent rodziny
  • opiekun osoby starszej i chorej terminalnie

 

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

Nasze atuty to:

  • dobrze przygotowana kadra naukowa po studiach krajowych i zagranicznych, międzynarodowe kontakty m.in. z uniwersytetami w Monastyrze, Erfurcie, Ratyzbonie, Londynie, Leuven, Rzymie, Wiedniu, Bratysławie, Ołomuńcu i Pradze,
  • możliwość międzynarodowej wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+, CEEPUS, udziału w sympozjach, kongresach, w pracach kół naukowych i samorządu studenckiego,
  • dostęp do nowoczesnej biblioteki wydziałowej oraz duszpasterstwa akademickiego „Resurrexit”.

Podczas studiów łączymy teorię z praktyką, nasi studenci odbywają praktyki w poradniach rodzinnych, ośrodkach adaptacyjno-opiekuńczych, centrach pomocy rodzinie, a także próbują swoich talentów dziennikarskich, prowadząc audycje o tematyce społecznej i rodzinnej w Radiu Doxa. Studia na Wydziale Teologicznym dają nie tylko możliwość zdobycia solidnej wiedzy, ale i pogłębienia wiary oraz integralnego rozwoju.

 

Teologia

 

Działalność studencka

Studenci Wydziału Teologicznego działają w kołach naukowych oraz w samorządzie studenckim. Regularnie odbywają się spotkania dyskusyjne, konferencje, pokazy filmowe. Studenci mają także możliwość skorzystania ze stypendiów socjalnych, naukowych oraz umożliwiających pobyty w zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+ lub CEEPUS.

 

Co można robić po tych studiach?

Zdobyta wiedza kwalifikuje absolwentów nauk o rodzinie do pracy w placówkach samorządowych, pomocy i opieki społecznej, agendach służb socjalnych, placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-rehabilitacyjnych, instytucjach profilaktyki społecznej i szkolnej oraz świadczenia różnorakich usług opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych, podejmowania działań profilaktycznych i integracji podopiecznych ze społecznością lokalną. Studia te zapewniają także (po skończeniu odpowiedniej specjalności) przygotowanie do pracy w dziedzinie opieki nad osobami starszymi, przewlekle i nieuleczalnie chorymi, niepełnosprawnymi oraz do udzielania wsparcia członkom ich rodzin.

Absolwenci nauk o rodzinie uprawnieni są zatem do wykonywania zawodu asystenta rodzinnego. Ponadto są przygotowani do pełnienia funkcji opiekuna osoby starszej i chorej terminalnie, doradcy rodzinnego, pedagoga rodzinnego oraz doradcy i konsultanta w poradniach rodzinnych i małżeńskich. Mogą także udzielać pomocy, konsultacji i informacji rodzinom będącym w trudnej sytuacji oraz opracowywać strategie wsparcia rodziny w środowisku lokalnym.

Studia z nauk o rodzinie (po dodatkowym przygotowaniu pedagogicznym) uprawniają ponadto do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego. Dostarczona wiedza umożliwia podejmowanie szerokiego spektrum prac badawczych z dziedziny małżeństwa i rodziny w placówkach oświatowych i socjalnych.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku nauki o rodzinie można uzyskać na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego:

ul. Drzymały 1a

45-342 Opole

tel. +48 77 442 37 67

e-mail: dziekanatwt@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne


Strona internetowa kierunku

 www.wt.uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: Pedagogika, Socjologia, Filozofia, Politologia, Kulturoznawstwo.

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 163/2012 - 2016). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów i średnich z wszystkich ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1