Uniwersytet Opolski / Wydział Teologiczny

Nauki o Rodzinie, studia doktoranckie, III stopnia

Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-30 do 2017-09-08 23:59:59

Liczba miejsc

16

Język wykładowy

polski

Opis

Wymagane dokumenty:

a)      podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);

b)     kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;

c)      kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;

d)     dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;

e)     informacja o znajomości języków obcych;

f)      dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);

g)      życiorys;

h)     pisemna propozycja projektu badawczego, który zostanie zreferowany podczas rozmowy kwalifikacyjnej;

i)      pisemna rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego UO (ze stopniem doktora habilitowanego lub z tytułem profesora), który przynależy do jednostek uczelni prowadzących studia doktoranckie Nauk o Rodzinie;

j)      jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej.

Dokumenty będą przyjmowane: Wydział Teologiczny UO, ul. Drzymały 1a, sekretariat dziekanatu.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.

 

 Termin przyjmowania dokumentów:

od 30 kwietnia do 8 września 2017 r. do godz. 14.00. Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.

 

Opis postępowania rekrutacyjnego:

Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria:

                a) mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim i posiadanie dyplomu;

                b) odbyć rozmowę kwalifikacyjną;

c) przedstawić projekt badawczy.

System punktacji kandydatów.

Na ogólną punktację składają się:

a)      do 10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich:

                               poniżej 4.0 – 0 pkt.

                                od 4.1 do 4.2 – 2 pkt.

                                od 4.3 do 4.4 – 4 pkt.

                                od 4.5 do 4.6 – 6 pkt.

                                od 4.7 do 4.8 – 8 pkt.

                                powyżej 4.8 – 10 pkt.

b)     do 20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego, w tym:

 • za znajomość j. obcego: potwierdzoną certyfikatem: C2 – 4 pk.t, C1 – 3 pkt., B2 – 1 pkt;
 • za publikacje (dotyczy opublikowanych artykułów lub przyjętych do druku po uzyskaniu pozytywnej recenzji; w przypadku publikacji przyjętych do druku wymaga się pisemnego potwierdzenia przez Redakcję publikacji [opracowania zbiorowego lub czasopisma] a brak pisemnego potwierdzenia skutkuje brakiem przyznania punktów):
 • brak publikacji - 0 pkt.;
 • jedna publikacja naukowa lub dwie publikacje popularnonaukowe – 3 pkt.;
 • dwie i więcej publikacji naukowych – 6 pkt.,
 • za udział w konferencjach naukowych (wymaga się pisemnego potwierdzenia udziału w konferencji wydanego przez organizatorów lub program konferencji z wyraźnym zaznaczeniem nazwiska i imienia Kandydata i tytułu wystąpienia):
 • brak udziału – 0 pkt.;
 • czynny udział (referat, poster) w jednej konferencji – 3 pkt.;
 • czynny udział (referat, poster) w dwóch lub więcej konferencjach – 6 pkt.;
 • za pracę w kołach naukowych lub organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:
 • brak aktywności – 0 pkt.;
 • praca w kole naukowym poświadczona dokumentacją w formie zaświadczenia lub pisemnej opinii opiekuna naukowego Koła; praca w organizacji lub stowarzyszeniu naukowym poświadczona dokumentem przynależności – 2 pkt.;
 • praca w 2 i więcej kół naukowych poświadczona dokumentacją w formie zaświadczenia lub pisemnej opinii opiekuna naukowego danego Koła; praca w 2 i więcej organizacjach lub stowarzyszeniach naukowych poświadczona dokumentem przynależności – 4 pkt.

c)      do 35 punktów – prezentacja projektu badawczego;

Projekt badawczy powinien zostać zaprezentowany w czasie rozmowy kwalifikacyjnej w formie wypowiedzi ustnej i prezentacji multimedialnej. Ma on w sposób syntetyczny przedstawiać dotychczasowe zainteresowania naukowe Kandydata (m.in. tematyka pracy magisterskiej, podejmowaną działalność naukową i organizacyjną); problematykę, którą chce Doktorant podjąć w ramach studiów 3 st., ogólne sformułowanie tematu oraz celu badawczego; osadzenie problematyki w dotychczasowym dorobku danej dziedziny naukowej.

Kryteriami oceny projektów badawczych będą:

- jasność sposobu sformułowania problematyki i celu badawczego;

- nowatorstwo/oryginalność problematyki;

- dojrzałość wywodu teoretycznego i uzasadnienia problemu badań;

- osadzenie problemu w dotychczasowym dorobku dziedziny;

- znajomość literatury zagadnienia;

- zgodność tematyki z kompetencjami kadry samodzielnych pracowników naukowych mogących sprawować opiekę nad doktorantem.

d) do 35 punktów – rozmowa kwalifikacyjna;

Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej: ma ona na celu wyjaśnienie ewentualnych niejasności prezentowanego wcześniej projektu badawczego czy też jego uzupełnienie, zorientowanie się w dojrzałości naukowej kandydata, jego rozeznaniu w podejmowanej problematyce oraz w szerszej tematyce, w której osadzony jest projekt, jak również wyrobienie sobie ogólnego wrażenia o kandydacie, a także o jego umiejętności prowadzenia dyskusji na temat zainteresowań badawczych oraz motywacji do podjęcia studiów doktoranckich z zakresu Nauk o Rodzinie.

 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej:

23 września 2017 r.

W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach Komisja może zebrać się raz jeszcze w terminie do 7 dni.

Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: Wydział Teologiczny UO, ul. Drzymały 1a; godz. 10, sala 44.

Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

                - indywidualne konto kandydata w systemie IRK,

                - strona internetowa : https://www.wyniki.uni.opole.pl

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.

Rozpoczęcie zajęć w piątek 6.10.2017 r.