Uniwersytet Opolski / Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Architektura krajobrazu, stacjonarne II stopnia (1,5 letnie), nabór zimowy

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3,5 roku

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Studia II stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera architekta krajobrazu.

Podstawowym celem programu kształcenia na kierunku Architektura Krajobrazu (II stopień) w Uniwersytecie Opolskim jest poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie realizacji toku kształcenia na pierwszym inżynierskim stopniu kierunku Architektura Krajobrazu.

 

Kierunek Architektura Krajobrazu jest kierunkiem jednoobszarowym przyporządkowanym do obszaru nauk przyrodniczych. Studia realizowane są jako profil ogólnoakademicki.

Czego się uczy na architekturze krajobrazu?

Studenci zdobywają poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu nauk biologicznych i nauk
o ziemi oraz kierunkową z zakresu wykonywania projektów w zakresie architektury zieleni.

Studenci oprócz przedmiotów kierunkowych (np. Badanie struktury i funkcjonowania krajobrazu, Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych, Rola i kształtowanie terenów zieleni w obszarach zurbanizowanych i wiejskich, Studium krajobrazowe, Projektowanie zintegrowane, Praktyczne aspekty architektury krajobrazu) realizują przedmioty przygotowujące ich do prowadzenia prac naukowo-badawczych.

Co można robić po tych studiach?

Przyszły architekt krajobrazu może znaleźć zatrudnienie na różnych stanowiskach       w zależności od swoich preferencji zawodowych, umiejętności wykształconych na studiach     i wrodzonych cech charakteru. Samodzielna praca projektowa to jeden z kierunków kariery przyszłych absolwentów Architektury Krajobrazu. Z powodzeniem mogą stać się oni również menadżerami biznesu architektoniczno-krajobrazowego w biurach  i firmach wykonawczych. Kolejne możliwości to zatrudnienie w sektorze publicznym na szczeblu samorządowym i państwowym, jednostkach gospodarczych, w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), a także w nauce, gdzie potrzeba badań środowiska przyrodniczego, jego przemian i jakości ekologicznej krajobrazu nie traci na aktualności.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Architektura krajobrazu można uzyskać w sekretariacie Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi:

ul. Oleska 22, 45-052 Opole
tel. 077 401 60 22
e-mail: kopz@uni.opole.pl

Strona internetowa kierunku

 www.kopz.uni.opole.pl