Uniwersytet Opolski / Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Architektura krajobrazu, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie)

Poziom kształcenia: inżynierskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3,5 roku

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-10-26 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

 

Studia na kierunku Architektura Krajobrazu I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera architekta krajobrazu.

Tytuł zawodowy inżyniera otrzymywany przez absolwenta jest dokumentem zaświadczającym o nabyciu wiedzy i umiejętności (w tym kompetencji inżynierskich), pozwalających kształtować obiekty architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, biologicznymi i estetycznymi.
Jest to kierunek jednoobszarowy, przyporządkowany do obszaru nauk przyrodniczych, z uwzględnieniem pojedynczych efektów kształcenia z obszaru nauk technicznych, rolniczych i obszaru sztuki. Taka lokalizacja kierunku ma swoje uzasadnienie merytoryczne i organizacyjne, pozwala bowiem zrealizować zasadnicze aspekty kształcenia oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. Daje przy tym możliwości poznania struktury i funkcjonowania środowiska przyrodniczego (w tym cech, funkcji i kształtowania krajobrazu) w ekosystemach „naturalnych” oraz sztucznych - utworzonych przez człowieka, w celu zabezpieczenia jego potrzeb.

Studenci kierunków: Architektura Krajobrazu, Ochrona Środowiska, Biologia, Biotechnologia i Biotechnologia Medyczna kolejny raz będą mieli możliwość wzięcia udziału w płatnych stażach wakacyjnych. Projekt przewidziany do realizacji do listopada 2019 r.

Stażysta z kompetencjami - staże dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego to projekt, który został pozytywnie oceniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i otrzyma  dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Obecnie pracodawcy oczekują nie tylko wiedzy teoretycznej, ale też umiejętności praktycznych. Biorąc udział w płatnym stażu, zdobędziesz doświadczenie, które pozwoli Ci na znalezienie lepszej pracy po studiach.

W trakcie stażu otrzymasz stypendium stażowe w wysokości 2220 zł brutto/m-c

Dodatkowo oferujemy zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania, dojazd z domu do miejsca stażu, niezbędne badania lekarskie, ubezpieczenie i materiały zużywalne. Dzięki temu możesz odbyć staż w dowolnym miejscu w kraju.

Uczestnikami projektu mogą być studenci czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia (a więc również studenci dopiero rekrutowani na studia), w wieku 19-35 lat, choć możliwy będzie udział studentów starszych, o ile będą spełniać inne warunki, na ogół niezatrudnione, bez doświadczenia kierunkowego.

 

Czego się uczy na Architekturze Krajobrazu?

W czasie studiów student musi zaliczyć wszystkie przedmioty standardu (tj. kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe i kierunkowe). Od drugiego semestru student dodatkowo dokonuje wyboru przedmiotów z oferty kursów stałych i zmiennych, które poszerzają zakres zdobywanej wiedzy kierunkowej.
Program kierunku Architektura Krajobrazu przewiduje wiele zajęć terenowych, co wpływa na uatrakcyjnienie studiowania, ale przede wszystkim poszerzenie zakresu wiedzy praktycznej. Studenci mają możliwość studiowania w innych ośrodkach naukowych krajowych i europejskich, np. w ramach programu MOST czy Erasmus.

 

Działalność w ramach studenckich kół naukowych

Studenci kierunku Architektura Krajobrazu mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności w studenckim kole naukowym Architektura Krajobrazu. W ramach działalności koła studenci podejmują wyzwania związane z bieżącymi potrzebami regionu Opolszczyzny w zakresie kreowania przestrzeni i tworzenia terenów zieleni, uczestniczą w konferencjach, zjazdach i wystawach o znaczeniu ogólnokrajowym.

Co można robić po tych studiach?

Zasadniczym celem programu kształcenia na kierunku Architektura Krajobrazu (I stopień) w Uniwersytecie Opolskim jest wypracowanie interdyscyplinarnej metody poznawania i kształtowania struktury przyrodniczej oraz gotowości do kierowania w przyszłości własnym i społecznym rozwojem

Absolwent powinien być przygotowany do pracy: w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; w podmiotach wykonujących nowe założenia ogrodowe, parkowe itp. oraz prowadzących prace pielęgnacyjne na terenach zieleni; jednostkach administracji rządowej i samorządowej; do wykonywania ocen szaty roślinnej; kierowania i nadzoru nad realizacją prac pielęgnacyjnych z zakresu architektury krajobrazu; zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami w taki sposób, aby możliwa była realizacja zasad rozwoju zrównoważonego.

Co wyróżnia Architekturę Krajobrazu na UO?

Kierunek Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Opolskim prowadzony jest przez dwie jednostki: Samodzielną Katedrę Ochrony Powierzchni Ziemi oraz Instytut Sztuki, dzięki temu studenci oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności przyrodniczych rozwijają swoją wrażliwość artystyczną, wyobraźnię, emocjonalność oraz zdobywają doświadczenie w procesie kreacji artystycznej. Istotnym elementem w procesie kształcenia jest prowadzenie zajęć praz praktyków – osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie architektury i architektury krajobrazu.

 

PŁATNE STAŻE WAKACYJNE

Aktualnie studentom oferowane są wysokiej jakości płatne staże wakacyjne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER. Dzięki stażom studenci mają możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej o niezbędną wiedzę praktyczną i zdobycie kompetencji zgodnych z faktycznymi potrzebami rynku pracy oraz dodatkowego doświadczenia i efektów kształcenia określanych przez pracodawców jako kluczowych wymagań na rynku pracy.

Jeśli chcesz umieć i wiedzieć jak:

  • projektować ogrody i tereny zieleni
  • projektować obiekty architektury krajobrazu
  • pielęgnować obiekty architektury krajobrazu
  • realizować zasady zrównoważonego rozwoju,
  • przeprowadzać rewaloryzację, rewitalizację i rekultywację komponentów środowiska,
  • oceniać wiek i stan zdrowotny drzewostanów oraz atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną krajobrazów,
  • oceniać jakość wód i gleb metodami fizyczno-chemicznymi i biologicznymi,
  • gospodarować zasobami wodnymi i badać zjawiska związane z występowaniem wody w krajobrazie,
  • rozumieć zagadnienia z zakresu ochrony środowiska

wybierz studia na kierunku Architektura Krajobrazu, gdzie poza wykładami, konwersatoriami i ćwiczeniami laboratoryjnymi wiele zajęć odbywa się w terenie.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Architektura Krajobrazu można uzyskać w sekretariacie Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego:

Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi

ul. Oleska 22, 45-052 Opole
tel. 77 401 60 20, 77 401 60 22

e-mail: kopz@uni.opole.pl

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Strona internetowa kierunku: www.kopz.uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Rekrutacja na studia odbywa się w dwóch etapach:

I etap – konkurs świadectw

Podczas procedury konkursowej, pod uwagę brane są oceny uzyskane na maturze lub oceny końcoworoczne z następujących przedmiotów: biologia lub geografia lub matematyka oraz historia lub język obcy. Oceny przeliczane są na punkty zgodnie z poniżej podanymi wagami (tabela poniżej)

 

II etap – konkurs prac plastycznych

Ocena predyspozycji plastycznych będzie dokonana w oparciu o 5 wykonanych samodzielnie prac plastycznych o tematyce natura, pejzaż, wnętrza parków i ogrodów w dowolnej technice: np. prace rysunkowe (ołówek lub kredka), prace malarskie (akwarela), które kandydat dostarcza w teczce przed ostatnim dniem rejestracji. Prace plastyczne dostarczane jako warunek rekrutacyjny powinny mieć wymiary co najmniej 50x70 cm (można dostarczyć również swoje szkice).Do prac plastycznych proszę dołączyć wypełnione oświadczenie kandydata.

Lp.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1.

Biologia, geografia lub matematyka

pisemna

poziom podstawowy

0,20

poziom rozszerzony

0,35

ocena końcoworoczna*

0,10

2.

Historia sztuki lub język obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,20

poziom rozszerzony

0,35

ocena końcoworoczna*

0,10

3.

Prace plastyczne

Konkurs 5 samodzielnie wykonanych prac plastycznych

0,30

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu nr 111/2012-2016 i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego  z ww. przedmiotów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw i prac plastycznych

Lp.

Przedmiot

Ocena

Waga

1.

Biologia, geografia lub matematyka

część pisemna matury

0,35

ocena końcoworoczna*

0,10

2.

Historia sztuki lub język obcy

część pisemna matury

0,35

ocena końcoworoczna*

0,10

3.

Prace plastyczne

Konkurs 5 samodzielnie wykonanych prac plastycznych

0,30

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu nr 111/2012-2016 i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

Na podstawie wyników obu etapów rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia. Ilość osób przyjętych na studia jest zgodna z limitem miejsc.