Uniwersytet Opolski / Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Biologia, stacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Biologia na Uniwersytecie Opolskim powstała w roku 1997. Od tego czasu kierunek intensywnie się rozwija dając ogromne możliwości studentom w poszerzaniu ich przyrodniczych zainteresowań.

Nowoczesna baza badawcza w także młoda kadra naukowa zapewnia dobrą atmosferę do nauki i zdobywania wielu praktycznych umiejętności. Możliwość aktywnego zdobywania wiedzy daje uczestnictwo studentów w obozach naukowych jakie co roku są organizowane przez Katedrę Biosystematyki.

Od wielu lat cyklicznie odbywają się wakacyjne obozy entomologiczne i wykopaliskowe na terenie Krasiejowa, gdzie znajduje się jedno z najcenniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie. Nasi studenci regularnie uczestniczą tez w konferencjach naukowych i seminariach, zarówno ogólnopolskich jak i o międzynarodowym charakterze.

Studenci kierunków: Architektura Krajobrazu, Ochrona Środowiska, Biologia, Biotechnologia i Biotechnologia Medyczna kolejny raz będą mieli możliwość wzięcia udziału w płatnych stażach wakacyjnych. Projekt przewidziany do realizacji do listopada 2019 r.

Stażysta z kompetencjami - staże dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego to projekt, który został pozytywnie oceniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i otrzyma  dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Obecnie pracodawcy oczekują nie tylko wiedzy teoretycznej, ale też umiejętności praktycznych. Biorąc udział w płatnym stażu, zdobędziesz doświadczenie, które pozwoli Ci na znalezienie lepszej pracy po studiach.

W trakcie stażu otrzymasz stypendium stażowe w wysokości 2220 zł brutto/m-c

Dodatkowo oferujemy zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania, dojazd z domu do miejsca stażu, niezbędne badania lekarskie, ubezpieczenie i materiały zużywalne. Dzięki temu możesz odbyć staż w dowolnym miejscu w kraju.

Uczestnikami projektu mogą być studenci czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia (a więc również studenci dopiero rekrutowani na studia), w wieku 19-35 lat, choć możliwy będzie udział studentów starszych, o ile będą spełniać inne warunki, na ogół niezatrudnione,
bez doświadczenia kierunkowego.

 

 

Czego uczy się na biologii?

Podczas studiów student zapozna się z podstawami wiedzy biologicznej z zakresu zoologii, botaniki, mikrobiologii i biotechnologii, paleontologii, fizjologii organizmów zwierzęcych i roślinnych. Będzie miał także możliwość uszczegółowienia oraz pogłębienia swojej wiedzy poprzez udział w wielu zajęciach praktycznych. Są to przede wszystkim praktyki i obozy terenowe oraz praktyki w takich miejscach, jak: różnego typu laboratoria i placówki naukowe, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, czy wykopaliska paleontologiczne.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata (6 semestrów) i umożliwiają po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata.

W programie studiów uwzględniono bloki przedmiotowe z zakresu nauk biologicznych (np. botanika, zoologia, ekologia roślin i zwierząt, mikrobiologia, anatomia człowieka, genetyka, fizjologia roślin i zwierząt, ewolucjonizm, biologia komórki), interdyscyplinarnych (np. biotechnologia, bioindykacja), nauk chemicznych (np. chemia ogólna, bioorganiczna, biochemia), nauk związanych z ochroną środowiska (np. hydrobiologia, gleboznawstwo), nauk matematyczno-fizycznych (np. matematyka, statystyka i modelowanie zjawisk przyrodniczych, fizyka).

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów: zoologia kręgowców i bezkręgowców, botanika ogólna i systematyczna, ewolucjonizm, podstawy systematyki organizmów, fizjologia roślin i zwierząt, ekologia roślin i zwierząt, fitosocjologia, ochrona przyrody i biologia konserwatorska, ochrona środowiska, paleobiologia, mikrobiologia, genetyka i biotechnologia.

Kierunek Biologia posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej w zakresie jakości kształcenia.

Specjalności:

  • biologia podstawowa
  • biologia eksperymentalna

Działalność studencka

Nasi studenci działają w kołach naukowych: biologów, ekologów, hydrologów, geologów, dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Od 10 lat, co roku Koło Naukowe Biologów organizuje obozy entomologiczne na terenie Sudetów i innych atrakcyjnych przyrodniczo miejsc. Do tego regularnie odbywają się obozy ornitologiczne i chiropterologiczne oraz wystawy, wykłady specjalistów i wycieczki do muzeów przyrodniczych, ogrodów zoologicznych i botanicznych w Polsce i za granicą.

 

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów licencjackich będzie wyposażony w wiedzę obejmującą główne dyscypliny biologiczne, ale opartą na szerokich podstawach nauk ścisłych. Posiada on gruntowną wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień z dziedziny biologii i ochrony środowiska. Jest w stanie prowadzić prace i badania terenowe w zakresie wybranej specjalności, co pozwala mu na podjęcie pracy laboratoryjnej oraz badawczej. Ukończenie biologii pozwala na praktyczne stosowanie podstawowych technik i metod badawczych rozpowszechnionych współcześnie w naukach biologicznych.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu biologii. Absolwent jest przygotowany do pracy laboratoryjnej i samodzielnej pracy naukowo - badawczej.

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy laboratoryjnej i samodzielnej pracy naukowo-badawczej. Uzyskane kompetencje merytoryczne umożliwią mu podjęcie pracy zawodowej

  • w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych (w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny)
  • w przemyśle
  • administracji
  • placówkach ochrony środowiska i ochrony przyrody
  • rolnictwie
  • szkolnictwie

 

Co wyróżnia biologię na UO?

Największym atutem jest kadra. Młoda i pełna pasji (od magistrów po profesorów), do tego z wieloma sukcesami na arenie międzynarodowej. Student ma dość dużą swobodę w wybieraniu ścieżki specjalizacji i rozwijaniu swoich biologicznych zainteresowań. Jesteśmy biologią bardziej nastawioną na biologie podstawową niż komercyjną. Najwięcej specjalistów i największe sukcesy mamy w zakresie ochrony przyrody, systematyki i taksonomii oraz ekologii. Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych.

Studenci biorą udział w pracach wykopaliskowych w Krasiejowie, gdzie znajduje się jedno z najcenniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie. Wciąż się rozwijamy, powstają nowe jednostki, jak choćby Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, w ramach którego studenci odbywają praktyki i prowadzą własne projekty badawcze.

Projekty badawcze, prace magisterskie, praktyki to w zdecydowanej większości praca w terenie a dopiero potem w laboratorium. Student sam wybiera sobie z czego chce pisać pracę magisterską i z jakiego zakresu nauk biologicznych.

Wspieramy młodych naukowców. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci. Najlepsi studenci mogą otrzymać stypendia naukowe i ubiegać się o indywidualny tok studiów.

Prezentowane na zajęciach treści programowe wykorzystują wyniki aktualnie prowadzonych badań naukowych w Polsce i na świecie, publikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Niektórzy pracownicy w ostatnim czasie przebywali na dłuższych stażach zagranicznych, w związku z tym ich uwagi i spostrzeżenia dotyczące sposobów prowadzenia badań oraz zajęć dydaktycznych w dobrych, zagranicznych ośrodkach badawczych zostały wzięte pod uwagę przy projektowaniu planów studiów. Pracownicy utrzymują kontakty z naukowcami z zagranicznych ośrodków, uczestniczą także w projektach badawczych, w tym międzynarodowych, co umożliwia im zapoznanie się z metodami badawczymi i dydaktycznymi stosowanymi w różnych placówkach naukowo-badawczych.

Pracownicy Katedry Biosystematyki corocznie publikują szereg prac w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports, w związku z tym sposoby prowadzenia badań oraz przygotowywania publikacji odpowiadają obecnym trendom międzynarodowym.

 

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Biologia może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim:

Biologia - specjalność eksperymentalna i stosowana, Biologia - specjalność bioinformatykaBiotechnologia kosmetyków i wybranych farmaceutyków, Biotechologia środowiska, Ochrona środowiska, Biologia-specjalność nauczycielska biologia z geografią

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biologia można uzyskać w sekretariacie Katedry Biosystematyki:

Oleska 22; 45 - 052 Opole
tel. (77) 401 60 10
kbios@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.kbios.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia. 

 

Kierunki pokrewne

Biologia sp. bioinformatyka, Biologia sp. eksperymentalna i stosowana, Biologia sp. paleobiologia, Biotechnologia, Fizyka medyczna, Ochrona środowiska, Przyroda.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

biologia

pisemna

poziom podstawowy

0,55

poziom rozszerzony

0,8

2

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: j. obcy, informatyka, matematyka, chemia lub fizyka.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

biologia

część pisemna matury

0,8

ocena końcoworoczna*

0.3

2

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0,1

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: j. obcy, informatyka, matematyka, chemia lub fizyka.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści Olimpiady Biologicznej będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.