Uniwersytet Opolski / Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Biologia medyczna, stacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-17 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Biologia na UO

Biologia na Uniwersytecie Opolskim powstała w roku 1997. Od tego czasu kierunek intensywnie się rozwija dając ogromne możliwości studentom w poszerzaniu ich przyrodniczych zainteresowań.

Nowoczesna baza badawcza w także młoda kadra naukowa zapewnia dobrą atmosferę do nauki i zdobywania wielu praktycznych umiejętności. Możliwość aktywnego zdobywania wiedzy daje uczestnictwo studentów w obozach naukowych jakie co roku są organizowane przez Katedrę Biosystematyki.

Od wielu lat cyklicznie odbywają się wakacyjne obozy entomologiczne i wykopaliskowe na terenie Krasiejowa, gdzie znajduje się jedno z najcenniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie. nasi studenci regularnie uczestniczą tez w konferencjach naukowych i seminariach, zarówno ogólnopolskich jak i o międzynarodowym charakterze.

Prezentowane na zajęciach treści programowe wykorzystują wyniki aktualnie prowadzonych badań naukowych w Polsce i na świecie, publikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Niektórzy pracownicy w ostatnim czasie przebywali na dłuższych stażach zagranicznych, w związku z tym ich uwagi i spostrzeżenia dotyczące sposobów prowadzenia badań oraz zajęć dydaktycznych w dobrych, zagranicznych ośrodkach badawczych zostały wzięte pod uwagę przy projektowaniu planów studiów. Pracownicy utrzymują kontakty z naukowcami z zagranicznych ośrodków, uczestniczą także w projektach badawczych, w tym międzynarodowych, co umożliwia im zapoznanie się z metodami badawczymi i dydaktycznymi stosowanymi w różnych placówkach naukowo-badawczych.

Pracownicy Katedry Biosystematyki corocznie publikują szereg prac w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports, w związku z tym sposoby prowadzenia badań oraz przygotowywania publikacji odpowiadają obecnym trendom międzynarodowym.

 

 

Specjalność Biologia medyczna

Absolwent studiów magisterskich będzie wyposażony w wiedzę obejmujące główne dyscypliny biologiczne, ale opartą na szerokich podstawach nauk ścisłych. Absolwent tej specjalności, dzięki uzyskanym kompetencjom merytorycznym będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w laboratoriach badawczych oraz w laboratoriach diagnostyki medycznej i sanitarno-epidemiologicznej, jak również w firmach farmaceutycznych, a także w administracji służby zdrowia. Absolwent specjalności „Biologia medyczna” będzie dodatkowo posiadał takie umiejętności, jak rozpoznawanie grzybów, roślin i zwierząt (w tym pasożytów) potencjalnie groźnych dla zdrowia i życia człowieka, jak również objawów działania ich toksyn. Nabyte umiejętności z zakresu bioinformatyki i genetyki medycznej pozwolą mu ponadto na samodzielne przeprowadzanie podstawowych analiz sekwencji DNA wykorzystywanych w naukach biomedycznych.

Te wszystkie dodatkowe umiejętności mają mu pozwolić na podjęcie pracy w specjalistycznych laboratoriach medycznych, farmaceutycznych, biochemicznych, weterynaryjnych, firmach bioinformatycznych i biotechnologicznych.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów wyposażony jest rozszerzoną - w stosunku do poziomu licencjata - wiedzę i umiejętności z zakresu biologii.

Studia przygotowują specjalistów z zakresu biologii do samodzielnej pracy m.in. w:

  • jednostkach naukowo-badawczych
  • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych
  • placówkach ochrony środowiska i ochrony przyrody
  • administracji
  • gospodarce komunalnej

 

Dlaczego warto studiować biologię na UO?

Największym atutem naszej katedry jest młoda i pełna pasji kadra naukowa, odnosząca wiele sukcesów na arenie międzynarodowej. Jesteśmy biologią bardziej nastawioną na biologie podstawową niż komercyjną.

Najwięcej specjalistów i największe sukcesy mamy w zakresie ochrony przyrody, systematyki i taksonomii oraz ekologii. Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych.

Student ma dość dużą swobodę w wybieraniu ścieżki specjalizacji i rozwijaniu swoich biologicznych zainteresowań. Studenci biorą udział w pracach wykopaliskowych w Krasiejowie, gdzie znajduje się jedno z najcenniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie. Wciąż się rozwijamy, powstają nowe jednostki, jak choćby Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, w ramach którego studenci odbywają praktyki i prowadzą własne projekty badawcze.

Projekty badawcze, prace magisterskie, praktyki to w zdecydowanej większości praca w terenie a dopiero potem w laboratorium. Student sam wybiera sobie z czego chce pisać pracę magisterską i z jakiego zakresu nauk biologicznych.

Wspieramy młodych naukowców. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci. Dla chętnych stypendia naukowe i indywidualny tok studiów.

 

Szczegółowe informacje

Sekretariat Katedry Biosystematyki
Oleska 22, Opole
tel. 077- 401 60 10
kbios@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona kierunku

www.biologia.uni.opole.pl