Uniwersytet Opolski / Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Biologia nauczycielska, stacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-17 08:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Biologia na UO

Biologia na Uniwersytecie Opolskim powstała w roku 1997. Od tego czasu kierunek intensywnie się rozwija dając ogromne możliwości studentom w poszerzaniu ich przyrodniczych zainteresowań.

Nowoczesna baza badawcza w także młoda kadra naukowa zapewnia dobrą atmosferę do nauki i zdobywania wielu praktycznych umiejętności. Możliwość aktywnego zdobywania wiedzy daje uczestnictwo studentów w obozach naukowych jakie co roku są organizowane przez Katedrę Biosystematyki.

Od wielu lat cyklicznie odbywają się wakacyjne obozy entomologiczne i wykopaliskowe na terenie Krasiejowa, gdzie znajduje się jedno z najcenniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie. nasi studenci regularnie uczestniczą tez w konferencjach naukowych i seminariach, zarówno ogólnopolskich jak i o międzynarodowym charakterze.

Prezentowane na zajęciach treści programowe wykorzystują wyniki aktualnie prowadzonych badań naukowych w Polsce i na świecie, publikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Niektórzy pracownicy w ostatnim czasie przebywali na dłuższych stażach zagranicznych, w związku z tym ich uwagi i spostrzeżenia dotyczące sposobów prowadzenia badań oraz zajęć dydaktycznych w dobrych, zagranicznych ośrodkach badawczych zostały wzięte pod uwagę przy projektowaniu planów studiów. Pracownicy utrzymują kontakty z naukowcami z zagranicznych ośrodków, uczestniczą także w projektach badawczych, w tym międzynarodowych, co umożliwia im zapoznanie się z metodami badawczymi i dydaktycznymi stosowanymi w różnych placówkach naukowo-badawczych.

Pracownicy Katedry Biosystematyki corocznie publikują szereg prac w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports, w związku z tym sposoby prowadzenia badań oraz przygotowywania publikacji odpowiadają obecnym trendom międzynarodowym.

 

 

Specjalność Biologia nauczycielska

Na specjalności Biologia nauczycielska oprócz przedmiotów kierunkowych właściwych dla kierunku Biologia realizowane są przedmioty przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. obejmujące przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym. Ukończona specjalność nauczycielska na studiach drugiego stopnia daje absolwentowi uprawnienia do nauczania biologii na trzecim i czwartym etapie edukacyjnym.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów wyposażony jest rozszerzoną - w stosunku do poziomu licencjata - wiedzę i umiejętności z zakresu biologii.

Studia przygotowują specjalistów z zakresu biologii do samodzielnej pracy m.in. w:

  • jednostkach naukowo-badawczych
  • w gimnazjach i szkołach średnich
  • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych
  • placówkach ochrony środowiska i ochrony przyrody
  • administracji
  • gospodarce komunalnej

 

Dlaczego warto studiować biologię na UO?

Największym atutem naszej katedry jest młoda i pełna pasji kadra naukowa, odnosząca wiele sukcesów na arenie międzynarodowej. Jesteśmy biologią bardziej nastawioną na biologie podstawową niż komercyjną.

Najwięcej specjalistów i największe sukcesy mamy w zakresie ochrony przyrody, systematyki i taksonomii oraz ekologii. Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych.

Student ma dość dużą swobodę w wybieraniu ścieżki specjalizacji i rozwijaniu swoich biologicznych zainteresowań. Studenci biorą udział w pracach wykopaliskowych w Krasiejowie, gdzie znajduje się jedno z najcenniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie. Wciąż się rozwijamy, powstają nowe jednostki, jak choćby Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, w ramach którego studenci odbywają praktyki i prowadzą własne projekty badawcze.

Projekty badawcze, prace magisterskie, praktyki to w zdecydowanej większości praca w terenie a dopiero potem w laboratorium. Student sam wybiera sobie z czego chce pisać pracę magisterską i z jakiego zakresu nauk biologicznych.

Wspieramy młodych naukowców. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci. Dla chętnych stypendia naukowe i indywidualny tok studiów.

 

Szczegółowe informacje

Sekretariat Katedry Biosystematyki
Oleska 22, Opole
tel. 077- 401 60 10
kbios@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona kierunku

www.biologia.uni.opole.pl