Uniwersytet Opolski / Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Biotechnologia, niestacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: zaoczne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-20 23:59:59

Liczba miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Biotechnologia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego to intensywnie rozwijający się i modernizujący kierunek studiów. Biotechnologia to ważna i nowoczesna gałąź nauki i przemysłu, która wymaga od przyszłych studentów nie tylko wiedzy z zakresu biologii, ale także zainteresowań z dziedziny biofizyki, biochemii, ekologii, mikrobiologii, ochrony środowiska, genetyki i bioinżynierii. Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, oraz w wielu gałęziach przemysłu. Rozwój biotechnologii wymaga kształcenia specjalistów o wysokich kwalifikacjach.

 

Czego uczy się na biotechnologii?

 

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Program studiów obejmuje 180 punktów ECTS w toku 6 semestrów. Warunkiem uzyskania tytułu licencjata jest zdobycie wymaganej liczby punktów, zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę ze szczegółowych dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: biotechnologii ogólnej, mikrobiologii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, genetyki, biofizyki, biochemii, fizjologii ogólnej, podstaw inżynierii bioprocesowej, enzymologii, hodowli tkankowych.

 

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

Program studiów obejmuje: 

 • przedmioty kształcenia ogólnego, 
 • przedmioty podstawowe, 
 • przedmioty kierunkowe (w tym także przedmioty do wyboru), 
 • praktykę zawodową (4 tygodniową)
 • przedmioty przygotowania do uzyskania tytułu zawodowego licencjata.

Przedmioty podstawowe służą stworzeniu uniwersalnych podstaw przyrodniczych niezbędnych w dalszym toku studiów. W grupie tej znajdują się kursy poświęcone matematyce, fizyce i biofizyce, informatyce, oraz chemii.

Przedmioty kierunkowe to obowiązkowe oraz nieobowiązkowe, specjalistyczne kursy z zakresu biologii eksperymentalnej (mikrobiologia ogólna, biochemia, immunologia, genetyka ogólna, wirusologia, mikrobiologia przemysłowa, kultury in vitro zwierząt i roślin, histologia, inżynieria genetyczna, biotechnologia ogólna, enzymologia), biologicznych i technicznych aspektów biotechnologii (ochrona przyrody, fizjologia ogólna, biologia człowieka, ergonomia, oraz inżynieria bioprocesowa, technika pomiarów, aparatura procesowa, bioinformatyka, bioreaktory, technologie biochemiczne). Celem przedmiotów kierunkowych jest zapoznanie studenta z zagadnieniami współczesnej biotechnologii, oraz technikami badawczymi stosowanymi w tej dziedzinie.

Przedmioty do wyboru to, między innymi: biogeotechnologia, antropologia, neurochemia, geologia, biomonitoring, biotechnologia leków, chemia kosmetyczna, biooczyszczanie gazów, neurochemia.

 

Działalność studencka 

 

Aktywnie działa Koło Naukowe Biotechnologów organizując prace badawcze, sesje naukowe, obozy i wycieczki oraz dodatkowe praktyki zawodowe dla studentów. Z inicjatywy KNBT odbywa się szereg spotkań, wykładów poświęconych tematyce biotechnologicznej, członkowie koła biorą udział w sympozjach kół naukowych UO, oraz pogłębiają swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych. Celem KNBT jest pogłębianie wiedzy biologicznej ze szczególnym naciskiem na biotechnologię, biochemię i biologię molekularną. 

 

Co można robić po tych studiach?

 

Osoba legitymująca się dyplomem licencjata biotechnologii jest przygotowana do: 

 • pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych 
 • pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych 
 • wykonywania podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego
 • obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych
 • samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych.

Absolwenci powinni znać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii. Absolwenci pierwszego stopnia posiadają niezbędną wiedzę, oraz są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia. 

 

Co wyróżnia biotechnologię na UO?

 

Zakres kształcenia na kierunku Biotechnologia odpowiada aktualnym trendom w biotechnologii, a jednocześnie rozszerza ofertę programową Uniwersytetu Opolskiego o interdyscyplinarny, nowoczesny program nauczania. Wiedza, umiejętności i kompetencje zawarte w programie nauczania Biotechnologii mają na celu zapewnienie wysokich kwalifikacji zawodowych. Poza wiedzą teoretyczną studenci zdobywają umiejętności korzystania z nowoczesnych technik laboratoryjnych, poznają również praktyczne procedury laboratoryjne przydatne w badaniach podstawowych i aplikacyjnych. Wykazują umiejętność krytycznej analizy uzyskanych wyników, oraz formułowania i wyciągania wniosków. Prowadzą dyskusje w oparciu o najnowszą literaturę naukową. Posiadają umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie, wykazując inicjatywę i odpowiedzialność.

Program nauczania na kierunku Biotechnologia realizowany jest w wybudowanym w 2011r. nowoczesnym budynku Collegium Biotechnologicum, z salami wykładowymi, seminaryjnymi oraz laboratoryjnymi.

Studenci mają do dyspozycji bogate zaplecze laboratoryjne i liczne pracownie specjalistyczne wyposażone w nowoczesną aparaturę:

 • biotechnologii ogólnej
 • procesów biodegradacyjnych,
 • bioreaktorów,
 • biogeotechnologii,
 • mikrobiologii ogólnej i przemysłowej,
 • genetyki biochemicznej,
 • biochemii,
 • biologii komórki,
 • mikroskopii świetlnej i elektronowej,
 • enzymologii,
 • nanobiotechnologii,
 • ekologii i gospodarki łowieckiej,
 • ekologii i ochrony przyrody,
 • biotechnologicznych podstaw żywienia człowieka,
 • fotowoltaiki i innych odnawialnych źródeł energii,
 • chemii, biosorpcji i biomonitoringu
 • pomiarów fizycznych, elektrycznych i radioekologicznych,

 

Opłaty za studia

Opłata za I rok studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Biotechnologia w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3900 zł. Pełna tabela opłat za studia niestacjonarne znajduje się w zakładce ważne informacje/opłaty 

Opłaty można dokonywać w ośmiu comiesięcznych równych ratach, płatnych z góry od października do maja w terminie do 10. dnia każdego z tych miesięcy.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Biotechnologia może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Biotechnologia stosowana, Biotechnologia kosmetologiczna, Biologia, Ochrona środowiska, Inżynieria środowiska i Chemia

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biotechnologia można uzyskać w sekretariacie Katedry Biotechnologii:

ul. Kardynała Kominka 6, 6a, 45-032 Opole
tel. (77) 401 60 50
biotechnologia@uni.opole.pl 

 

Komisja rekrutacyjna 

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne


Strona internetowa kierunku

www.biotechnologia.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 

Kierunki pokrewne

Biologia podstawowaBiologia sp. bioinformatykaBiologia sp. nauczycielska biologia z geografiąChemiaFizyka medycznaInżynieria środowiskaOchrona środowiska.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

przedmiot do wyboru (A)*

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,5

2

przedmiot do wyboru (B)*

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,5

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Do wyboru dwa przedmioty spośród: biologii, chemii, informatyki, matematyki, fizyki i języka obcego. Uwzględniamy te przedmioty, które dają największą liczbę punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

przedmiot do wyboru (A)**

część pisemna matury

0.5

ocena końcoworoczna*

0.2

2

przedmiot do wyboru (B)**

część pisemna matury

0,5

ocena końcoworoczna*

0.2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Do wyboru dwa przedmioty spośród: biologii, chemii, informatyki, matematyki, fizyki.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści Olimpiady Biologicznej i Chemicznej będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.