Uniwersytet Opolski / Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Biotechnologia medyczna, niestacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: zaoczne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-20 23:59:59

Liczba miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Biotechnologia medyczna jest kierunkiem studiów spełniającym oczekiwania przyszłych studentów i rozwijającego się prężnie rynku usług medycznych, podejmuje zagadnienia z pogranicza medycyny, współczesnych metod biologii molekularnej i eksperymentalnej oraz technologii. Absolwenci posiadają wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane z biotechnologią ukierunkowaną na promocję i ochronę zdrowia.

Czego uczy się na biotechnologii?

Celem studiów pierwszego na kierunku Biotechnologia medyczna jest zdobycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności zastosowania nowoczesnych technik biotechnologicznych w wielu gałęziach przemysłu, przede wszystkim w ochronie zdrowia. Absolwent uzyskuje wiedzę z szeroko rozumianych podstawowych nauk przyrodniczych (matematyka, chemia ogólna i organiczna, biochemia, fizyka i biofizyka, biologia komórki, mikrobiologia, biotechnologia, genetyka), nowoczesnych technologii (inżynieria procesowa, inżynieria genetyczna, aparatura procesowa, biotechnologia leków) oraz wiedzę o organizmie człowieka (anatomia człowieka, fizjologia człowieka, patomorfologia, patofizjologia). Zostanie przygotowany do współpracy z lekarzami i lekarzami weterynarii w zakresie nowoczesnej diagnostyki (molekularna, genetyczna, mikrobiologiczna, immunologiczna) i leczenia, ale także do prowadzenia prac eksperymentalnych

Najważniejsze przedmioty realizowane w toku studiów

Program studiów obejmuje

  • przedmioty kształcenia podstawowego
  • przedmioty kształcenia kierunkowego (w tym także przedmioty do wyboru)
  • praktykę zawodową (3-tygodniową)
  • przedmioty przygotowujące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata
  • przedmioty kształcenia ogólnego (w tym także przedmioty do wyboru)

 

Przedmioty podstawowe służą stworzeniu uniwersalnych podstaw przyrodniczych niezbędnych w dalszym toku studiów. Do tej grupy należą przedmioty: matematyka, fizyka i biofizyka oraz chemia.

Przedmioty kierunkowe podzielono na dwie grupy:

  • grupa przedmiotów biotechnologicznych - obejmuje m. in. takie przedmioty jak biologia komórki, genetyka ogólna, mikrobiologia ogólna i przemysłowa, histologia, biologia molekularna, immunologia, toksykologia ogólna, inżynieria bioprocesowa, aparatura procesowa, biochemia i enzymologia, biotechnologia ogólna, kultury in vitro komórek; celem tej grupy przedmiotów jest zaznajomienie absolwenta z biochemicznymi, molekularnymi i komórkowymi podstawy funkcjonowania organizmów, nauczenie umiejętności prowadzenia podstawowych prac doświadczalnych w naukach biologicznych, zaznajomienie wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii, począwszy od pojedynczych cząstek, poprzez kompleksy cząsteczek, makrocząsteczek do organizmów jednokomórkowych i wielokomórkowych, nauczenie zaprojektowania i wykonywania manipulacji na materiale genetycznym, prowadzenie hodowli komórek roślin i zwierząt;
  • grupa przedmiotów o aspekcie medycznym: podstawy anatomii człowieka, podstawy fizjologii i patofizjologii człowieka, podstawy patomorfologii, podstawy mikrobiologii klinicznej,  podstawy genetyki klinicznej, immunologii, podstawy immunologii klinicznej, podstawy farmakologii; maję one na celu zaznajomienie absolwenta z podstawami anatomii i fizjologii człowieka oraz podstawami zaburzeń procesów fizjologicznych, nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej procesów immunologicznych zachodzących w organizmie człowieka, zapoznanie z zasadami działania leków oraz wskazaniami i przeciwwskazaniami ich do stosowania, zapoznanie ze szczegółową diagnostyką wybranych mikroorganizmów chorobotwórczych oraz epidemiologią chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych.

 

Przedmioty do wyboru to m. in.: alergologia, fitofarmakologia, biotechnologia szczepionek, biochemiczne podłoże wybranych stanów patologicznych, mikroorganizmy w wyrobach farmaceutycznych, styl życia jako przyczyna chorób cywilizacyjnych, organizmy modelowe w biologii i medycynie, biosensory i biomarkery w diagnostyce medycznej, białka rekombinowane o znaczeniu terapeutycznym, choroby człowieka o podłożu genetycznym, biotechnologia żywności, zoonozy, aparatura badawcza w bioanalityce.

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci kierunku Biotechnologia medyczna są gruntownie przygotowani do pracy we wszystkich typach laboratoriów badawczych, kontrolnych i diagnostycznych a szczególnie w instytutach naukowo-badawczych oraz laboratoriach diagnostyki molekularnej i mikrobiologicznej we współpracy z lekarzami w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych (medycyna spersonalizowana). Absolwent będzie również mógł rozpocząć pracę w firmie przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego czy też firmie projektującej systemy diagnostyczne i terapeutyczne oraz wytwarzające suplementy diety i żywność funkcjonalną. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach medycyny regeneracyjnej oraz ośrodkach bioinformatyki i biostatystyki.

Absolwenci pierwszego stopnia posiadają niezbędną wiedzę, oraz są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia. 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Biotechnologia może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Biotechnologia stosowana, Biotechnologia kosmetologiczna, Biologia, Ochrona środowiska, Inżynieria środowiska i Chemia

Szczegółowe Informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biotechnologia można uzyskać w sekretariacie Katedry Biotechnologii:

ul. Kardynała Kominka 6, 6a, 45-032 Opole tel. (77) 401 60 50
biotechnologia@uni.opole.pl 

Komisja rekrutacyjna 

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Strona internetowa kierunku

www.biotechnologia.uni.opole.pl

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Kierunki pokrewne

Biotechnologia, BiologiaChemiaFizyka medycznaInżynieria środowiskaOchrona środowiska.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

przedmiot do wyboru (A)*

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,5

2

przedmiot do wyboru (B)*

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,5

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Do wyboru dwa przedmioty spośród: biologii, chemii, informatyki, matematyki, fizyki i języka obcego. Uwzględniamy te przedmioty, które dają największą liczbę punktów.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

przedmiot do wyboru (A)**

część pisemna matury

0.5

ocena końcoworoczna*

0.2

2

przedmiot do wyboru (B)**

część pisemna matury

0,5

ocena końcoworoczna*

0.2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Do wyboru dwa przedmioty spośród: biologii, chemii, informatyki, matematyki, fizyki.