Uniwersytet Opolski / Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Biotechnologia żywności i leków, stacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-17 23:59:59

Liczba miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Opis

Biotechnologia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego to intensywnie rozwijający się i modernizujący kierunek studiów. Biotechnologia to ważna i nowoczesna gałąź nauki i przemysłu, która wymaga od przyszłych studentów nie tylko wiedzy z zakresu biologii, ale także zainteresowań z dziedziny biofizyki, biochemii, ekologii, mikrobiologii, ochrony środowiska, genetyki i bioinżynierii. Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, oraz w wielu gałęziach przemysłu. Rozwój biotechnologii wymaga kształcenia specjalistów o wysokich kwalifikacjach.

 

Czego uczy się na biotechnologii?

Program studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Biotechnologia specjalność biotechnologia żywności i leków obejmuje 120 punktów ECTS w toku 4 semestrów studiów. Warunkiem uzyskania tytułu magistra biotechnologii o specjalności biotechnologia żywności i leków jest:

  • zdobycie wymaganej liczby
  • zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie
  • napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Biotechnologia, Biotechnologia medyczna oraz Biologia, Chemia i Ochrona Środowiska, o przyjęcie mogą ubiegać się również kandydaci innych kierunków zgodnie z zasadami rekrutacji na dany rok akademicki zatwierdzanymi przez Senat Uniwersytetu Opolskiego.

 

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Biotechnologia obejmują: grupę  przedmiotów podstawowych, kierunkowych i bloku magisterskiego wspólne dla wszystkich specjalności, oraz przedmioty specjalnościowe i przedmioty do wyboru właściwe dla danej specjalności.

Celem kształcenia w zakresie treści podstawowych jest przede wszystkim przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących samodzielnego planowania i prowadzenia prac doświadczalnych (badawczych); opracowywania wyników doświadczalnych w formie nadającej się do publikacji. Absolwent studiów potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu opracowania hipotez wyjściowych, planowania eksperymentów, doboru i optymalizacji technik doświadczalnych. Potrafi również samodzielnie zinterpretować i opracować wyniki doświadczalne w formie nadającej się do publikacji, a także korzystać z specjalistycznych programów komputerowych, w tym narzędzi statystycznych oraz baz internetowych w celu opracowywania i gromadzenia danych. Absolwent korzysta z  literatury naukowej w  języku angielskim w zakresie biotechnologii, oraz nauk ścisłych oraz potrafi ją wykorzystać w własnych badaniach oraz publicznej dyskusji. Ma świadomość potrzeby ciągłego samodoskonalenia się oraz zdobywania i poszerzania własnej wiedzy. Potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy naukowe. Rozumie potrzebę systematyczności i rzetelności przy realizacji zadań. Wykazuje się kreatywnością oraz samodzielnością w podejmowaniu działań oraz doboru odpowiednich metod do ich realizacji. Przedmioty treści podstawowych służą jako „baza” wyjściowa do realizacji zagadnień z zakresu treści, kierunkowych oraz specjalnościowych.

Celem kształcenia w zakresie treści kierunkowych jest przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiającej wskazanie złożoności powiązań w ekosystemach, ocenę korzyści i zagrożeń wynikających z uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska. Absolwent zna formy i procedury ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie biotechnologii, stosuje systemy zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych, oraz rozumie ekonomiczne i organizacyjne zagadnienia biotechnologii.

Celem kształcenia w obrębie przedmiotów bloku magisterskiego jest samodzielne wykonanie projektu naukowego (pod kierunkiem promotora i opieką opiekuna technicznego) obejmującego etap kompletowania literatury, planowania, wykonania eksperymentu, opracowania wyników oraz zaprezentowania ich w kontekście dyskusji z danymi literaturowymi w pracy magisterskiej.

Celem kształcenia w zakresie przedmiotów specjalnościowych jest pogłębienie wiedzy na temat procesów mikrobiologicznych, biochemicznych, chemicznych i fizycznych zachodzących w produkcji żywności i leków. Poznanie zasad analizy i oceny jakości żywności, identyfikacji zagrożeń, zasad kontroli oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem w produkcji żywności i leków. Student poznaje procesy stosowane w nanotechnologii oraz  imobilizowaniu enzymów i komórek. Student w czasie zajęć z modułu przedmiotów specjalnościowych nabywa nowej wiedzy, ale także ćwiczy wykorzystanie technik i narzędzi właściwych dla biotechnologii. Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu biotechnologii przemyśle spożywczym i produkcji leków Wiedza ta i nabyte umiejętności stanowią podstawę do wykorzystana w ramach modułu przedmiotów do wyboru.

Program nauczania w ramach przedmiotów do wyboru pozwala na pogłębienie wiedzy i umiejętności zarówno na poziomie molekularnym, aż do skomplikowanych zależności zachodzących w różnych układach procesów biotechnologicznych. Kursy umożliwiają poznanie metod i technik analizy chemicznej, fizykochemicznej, biologicznej, fizycznej i sensorycznej surowców, półproduktów i gotowych produktów żywnościowych. Moduł ten dostarcza wiedzy z zakresu technik kontroli parametrów stosowanych w produkcji żywności i leków. Poznania procesów stosowanych w nanotechnologii, obrazowaniu komórek, pozyskiwaniu białek molekularnych, a także zapoznanie z najnowszymi badaniami w zakresie GMO.  Ugruntowana wiedza z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych pozwala na dostrzeżenie zagrożeń środowiskowych zawiązanych z technologią produkcji i poznania technik i narzędzi badawczych właściwych dla tej dyscypliny. Studenci poznają technologie przemysłowe, nabywają umiejętność projektowania i metodycznego prowadzenia badań laboratoryjnych, oraz krytycznego opracowywania wyników eksperymentów badawczych z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych.

Działalność studencka 

Aktywnie działa Koło Naukowe Biotechnologów organizując prace badawcze, sesje naukowe, obozy i wycieczki oraz dodatkowe praktyki zawodowe dla studentów. Z inicjatywy KNBT odbywa się szereg spotkań, wykładów poświęconych tematyce biotechnologicznej, członkowie koła biorą udział w sympozjach kół naukowych UO, oraz pogłębiają swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych. Celem KNBT jest pogłębianie wiedzy biologicznej ze szczególnym naciskiem na biotechnologię, biochemię i biologię molekularną. 

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci kierunku Biotechnologia specjalność biotechnologia żywności i leków:

  • są przygotowani do pracy w  laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki i prac badawczych z wykorzystaniem surowca
  • mają możliwości zatrudnienia w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach
  • są przygotowani do komunikowania się w obszarze problemowym technologii żywności i żywienia człowieka w języku polskim i angielskim na poziomie B2+, co umożliwia im podjęcie pracy zarówno w Polsce jak i
  • są przygotowani do prowadzenia samodzielnej działalności szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej korzystając między innymi ze wsparcia merytorycznego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UO. po ukończeniu bloku przedmiotów pedagogicznych uzyskują prawo do nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu
  • są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia.

 

Kontynuowanie nauki na III stopniu studiów

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Biotechnologia może kontynuować naukę na studiach doktoranckich realizowanych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biotechnologia można uzyskać w sekretariacie Katedry Biotechnologii:

ul. Kardynała Kominka 6, 6a, 45-032 Opole; tel. (77) 401 60 50; e-mail:biotechnologia@uni.opole.pl 

 

Komisja rekrutacyjna 

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.biotechnologia.wpt.uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji

O przyjęcia na specjalność biotechnologia żywności i leków mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku biotechnologia, biologia, chemia i ochrona środowiska,

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki niewymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 163/2012 - 2016). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu obowiązującego na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1