Uniwersytet Opolski / Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Biologia, studia doktoranckie, III stopnia

Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-30 do 2017-09-15 23:59:59

Liczba miejsc

6

Język wykładowy

polski

Opis

Czteroletnie studia doktoranckie w zakresie biologii na Wydziale Przyrodniczo – Technicznym UO stanowią trzeci stopień kształcenia uniwersyteckiego (licencjat, magisterium, doktorat). 

Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne (bezpłatne) zgodnie z obowiązującym na Uniwersytecie Opolskim regulaminem studiów doktoranckich.

Studia trwają 4 lata i stwarzają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk biologicznych. Doktoranci mogą otrzymać pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Podkreślamy, że żadne stypendium nie jest gwarantowane dla przyjętych doktorantów.

Opis postępowania rekrutacyjnego

1) Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria:

                a) mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie biologii lub dyscyplin pokrewnych (biochemia, biofizyka, biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona środowiska, geografia, geologia);

                b) przedstawić projekt badawczy zaopiniowany przez pracownika wymienionego w wykazie na stronie Internetowej.

2) System punktacji kandydatów.

Na ogólną punktację składają się:

                a) 10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich:

                                poniżej 4.0 – 0 pkt

                                od 4.0 do 4.2 – 2 pkt

                                od 4.2 do 4.4 – 4 pkt

                                od 4.4 do 4.6 – 6 pkt

                                od 4.6 do 4.8 – 8 pkt

                                od 4.8 do 5.0 – 10 pkt

b) 20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego, w tym za:

– znajomość j. obcego: potwierdzoną certyfikatem C2 – 5 pkt, C1 – 3 pkt, B2 – 1 pkt, a potwierdzoną zaświadczeniem o 1 pkt mniej;

– publikacje naukowe: maksymalnie 10 pkt.

– pozostałe osiągnięcia: maksymalnie 5 pkt. (wystąpienia na konferencjach naukowych – również studenckich, uczestnictwo w programach badawczych, działalność w kołach naukowych itp.)

                c) 35 punktów – ocena projektu badawczego;

                d) 35 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej

 

Wymagane dokumenty

a)      podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);

b)     kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku    niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;

c)      kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;

d)     dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;

e)     informacja o znajomości języków obcych;

f)      dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);

g)      życiorys;

h)     propozycja projektu badawczego (do 3 stron standardowego tekstu: tytuł roboczy, cele, metody, przewidywane wyniki, znaczenie naukowe/aplikacyjne);

i)       deklaracja akceptacji projektu i sprawowania opieki naukowej wydana przez pracownika Wydziału posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora; wykaz uprawnionych osób będzie udostępniony na stronie Internetowej;

j)       jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej.

 

Dokumenty są przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego, Opole, ul. Oleska 48, pokój 125.

Termin przyjmowania dokumentów:

od 1 czerwca do 15 września 2017 r. do godz. 14.00. Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.

 

Rozmowa kwalifikacyjna:

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 25 września 2017 r. w sali 120 (ul. Oleska 48), godz. 10.00

Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

                - indywidualne konto kandydata w systemie IRK,

                - strona internetowa: https://www.wyniki.uni.opole.pl

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.

 

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.

Kontakt

Kierownik studiów doktoranckich, dr hab. Adam Bodzioch, prof. UO: abodzioch@uni.opole.pl