Uniwersytet Opolski / Wydział Przyrodniczo-Techniczny / Edukacja techniczno - informatyczna, sp. inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii,stacjonarne I stopnia (inżynierska 3,5-letnia)

Edukacja techniczno - informatyczna, sp. inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii,stacjonarne I stopnia (inżynierska 3,5-letnia), II tura

Poziom kształcenia: inżynierskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2,5 roku

   powrót
Spis treści:

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-13 14:00:00 do 2017-10-09 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent studiów inżynierskich uzyska szeroko profilowaną wiedzę i kompetencje w zakresie naukowych dyscyplin podstawowych i kierunkowych – ścisłych i techniczno-informatycznych niezbędnych do prowadzenia działalności inżynieryjno – badawczej, twórczo-projektowej i menedżerskiej – w dziedzinie techniki, informatyki oraz zarządzania wiedzą. Szczególny akcent w procesie przygotowania absolwenta tej specjalności jest ukierunkowany na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu nauk specjalnościowych w ramach systemów informacyjno-komputerowych i technologii informatycznych do obróbki cyfrowej obrazów oraz poligrafii. Kierunek „Edukacja Techniczno-Informatyczna” orientowany jest na zagadnienia w dziedzinach medialno-reklamowych, wydawniczo-poligraficznych, przemysłowo-gospodarczych, informatyczno-komunikacyjnych i innych. Kształcone i wypracowywane są również umiejętności analizy, projektowania i kwalifikowanego użytkowania systemów i technologii informatycznych do obróbki i analizy wielowymiarowych informacji w domenach medyczno-biologicznych, inżynierii i zarządzania informacją oraz wiedzą, systemów informatycznych wsparcia procesów kontroli, oceny i zarządzania jakością i bezpieczeństwem w różnych gałęziach przemysłu, administracji, działalności gospodarczej, w tym w sektorze MŚP, i nauce – w zakresie oświaty i szkolnictwa zawodowego. Absolwent będzie posiadać podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, wykonującymi zadania zlecone z zachowaniem standardów jakościowych, ściśle związanych z technologiami i procesami informacyjnymi i poligraficznymi.

Inżynierski kierunek „Edukacja Techniczno-Informatyczna” jest bazą w kształceniu kadry inżynieryjno-menedżerskiej dla sektorów MŚP, a także w kształceniu nauczycieli techniki i informatyki dla potrzeb szkół podstawowych, gimnazjalnych i zawodowych. W ramach kursów stałych i do wyboru, wynoszących ponad 20% ogólnej ilości godzin planu studiów ze specjalności, jak również w ramach praktyk studentów i dodatkowych kursów specjalistycznych, możliwe jest stworzenie zindywidualizowanych profilów studiów, zgodnych z potrzebami pracodawców. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowych certyfikatów umiejętności oraz kompetencji zewnętrznych międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń zawodowych. Plany i siatki studiów są skonstruowane w sposób adaptowany do kierunków drugiego stopnia – magisterskich z informatyki, inżynierii i ochrony środowiska i wielu innych kierunków, co ułatwia studentom podjęcie studiów na drugim kierunku równolegle lub kontynuację studiów na drugim stopniu.

 

Specjalność: Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii

Obróbka cyfrowa obrazów i sygnałów wielowymiarowych tworzy pion informacyjno-technologiczny we wszystkich współczesnych systemach produkcyjnych, komunikacyjnych, zarządzania, transportu, energetyki, kontroli, pomiarów itp. W połączeniu z metodami multimediów i poligrafii cyfrowej, technologie te stają się podstawą informacyjną wielu dziedzin współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Rynek pracy wysoko rozwiniętych gospodarek na całym świecie, potrzebuje specjalistów z wyższym wykształceniem, potrafiących być kompetentnymi projektantami i zaawansowanymi użytkownikami, radzącymi sobie ze współczesnym sprzętem, oprogramowaniem i algorytmiką zagadnień z grafiki komputerowej, technologii projektowania dokumentów internetowych, opracowania, analizy, obróbki i rozpoznawania obrazów cyfrowych, fotografii cyfrowej, tworzenia i eksploracji tekstów z jednocześnie posiadanymi umiejętnościami zarządzania zespołami w projektowaniu i produkcji. Dziedzina poligrafii cyfrowej rozwija się bardzo dynamicznie i ma szerokie perspektywy. Kierunek studiów o specjalności „Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii” stwarza warunki do przygotowania i skutecznego osiągnięcia wymaganych kwalifikacji oraz czyni z absolwentów, aktywnych i konkurencyjnych uczestników rynku pracy jako kadry inżynieryjnej. Takie przygotowanie kadr zapewnia Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego, a z dodatkowymi certyfikatami jakie oferuje katedra naszym absolwentom, staną się oni na pewno konkurencyjnymi na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Stała współpraca z przemysłem poligraficznym oraz wydawnicznym nauczycieli przedmiotów zawodowych gwarantuje dostęp do najnowszej wiedzy, technologii oraz maszyn.

Co można robić po tych studiach?

Nasz absolwent będzie radził sobie z zakładaniem małych i średnich przedsiębiorstw oraz zarządzania nimi w ramach działalności gospodarczej. Absolwent przygotowany zostanie do administrowania i obsługi systemów informatycznych związanych z obróbką informacji i oprogramowania specjalistycznego stosowanego w przemyśle, szkolnictwie lub bankowości. Dobrze sprawdzi się w pracach wspomagających projektowanie inżynierskie w przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym.

Absolwenci specjalności „Inżynieria cyfrowej obróbki obrazu i poligrafii” mogą znaleźć zatrudnienie jako:

-         projektant stron internetowych,

-         architekt baz danych,

-         administrator systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach,

-         projektant w przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym,

-         nauczyciel informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum,

-         grafik komputerowy i operator DTP,

-         fotoedytor

Studenci mogą uzyskać Uprawnienia do nauczania w szkołach przedmiotów Technika i Informatyka, Komunikacja, jak również Certyfikaty wiodących organizacji Europejskich:

  • Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy (ESDL)
  • Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • Audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Podejmując naukę na tym kierunku i na tej specjalności, studenci zapewniają sobie wysoką jakość kształcenia dzięki wysokiemu standardowi nauczania poprzez odpowiednią kulturę techniczną opartą na wiedzy, świadomości i odpowiedzialności pracowników akademickich. Katedra ma wieloletnie tradycje prowadzenia kierunku „Edukacja Techniczno-Informatyczna” a losy większości dotychczasowych absolwentów świadczą o trafności ich wyboru studiów w tym kierunku, możliwości dobrego startu i osiągnięciu sukcesu w życiu zawodowym.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Rodzaj i tryb studiów: inżynierskie, jednostopniowe (3,5 - letnie), stacjonarne, niestacjonarne. Po ukończeniu studiów inżynierskich możliwe jest kontynuowanie nauki na uzupełniających zawodowych studiach magisterskich II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska (w Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego) lub innej uczelni w kraju.

Działalność studencka 

Nasi studenci działają w ramach współpracy z ZPO Centrum Kształcenia Praktycznego, w kołach technicznych w nowocześnie wyposażonych pracowniach elektronicznych, mechatronicznych, mechanicznych, itp. Uczestniczymy w programie MOST pozwalającym na odbywanie zajęć przez studentów na uczelniach partnerskich.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Edukacja Techniczno - Informatyczna można uzyskać w sekretariacie Zakładu Techniki Samodzielnej Katedry Inżynierii Procesowej:

ul. Dmowskiego 7-9
45-365 Opole

tel. 077 401 6740

e-mail: rekrutacjaeti@uni.opole.pl

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Strona internetowa kierunku

www.kip.uni.opole.pl


Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Kierunki pokrewne

Informatyka, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska,

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

informatyka

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,50

ocena końcoworoczna*

0,20

2

przedmiot do wyboru**

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,50

ocena końcoworoczna*

0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego  z matematyki lub przedmiotu do wyboru.

**Przedmiot do wyboru:matematyka, chemia lub fizyka.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

informatyka

część pisemna matury

0,50

ocena końcoworoczna*

0,20

2

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,50

ocena końcoworoczna*

0,20

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: matematyka, chemia lub fizyka.