Uniwersytet Opolski / Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Edukacja techniczno - informatyczna, sp.nauczycielska: informatyka i technika, studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

Poziom kształcenia: inżynierskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2,5 roku

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent studiów inżynierskich uzyska szeroko profilowaną wiedzę i kompetencje w zakresie naukowych dyscyplin podstawowych i kierunkowych – ścisłych i techniczno-informatycznych niezbędnych do prowadzenia działalności inżynieryjno – badawczej, twórczo-projektowej i menedżerskiej – w dziedzinie techniki, informatyki oraz zarządzania wiedzą. Szczególny akcent w procesie przygotowania absolwenta tej specjalności jest ukierunkowany na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu nauk specjalnościowych w ramach systemów informacyjno-komputerowych i technologii informatycznych do obróbki cyfrowej obrazów oraz poligrafii. Kierunek „Edukacja Techniczno-Informatyczna” orientowany jest na zagadnienia w dziedzinach medialno-reklamowych, wydawniczo-poligraficznych, przemysłowo-gospodarczych, informatyczno-komunikacyjnych i innych. Kształcone i wypracowywane są również umiejętności analizy, projektowania i kwalifikowanego użytkowania systemów i technologii informatycznych do obróbki i analizy wielowymiarowych informacji w domenach medyczno-biologicznych, inżynierii i zarządzania informacją oraz wiedzą, systemów informatycznych wsparcia procesów kontroli, oceny i zarządzania jakością i bezpieczeństwem w różnych gałęziach przemysłu, administracji, działalności gospodarczej, w tym w sektorze MŚP, i nauce – w zakresie oświaty i szkolnictwa zawodowego. Absolwent będzie posiadać podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, wykonującymi zadania zlecone z zachowaniem standardów jakościowych, ściśle związanych z technologiami i procesami informacyjnymi i poligraficznymi.

Inżynierski kierunek „Edukacja Techniczno-Informatyczna” jest bazą w kształceniu kadry inżynieryjno-menedżerskiej dla sektorów MŚP, a także w kształceniu nauczycieli techniki i informatyki dla potrzeb szkół podstawowych, gimnazjalnych i zawodowych. W ramach kursów stałych i do wyboru, wynoszących ponad 20% ogólnej ilości godzin planu studiów ze specjalności, jak również w ramach praktyk studentów i dodatkowych kursów specjalistycznych, możliwe jest stworzenie zindywidualizowanych profilów studiów, zgodnych z potrzebami pracodawców. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowych certyfikatów umiejętności oraz kompetencji zewnętrznych międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń zawodowych. Plany i siatki studiów są skonstruowane w sposób adaptowany do kierunków drugiego stopnia – magisterskich z informatyki, inżynierii i ochrony środowiska i wielu innych kierunków, co ułatwia studentom podjęcie studiów na drugim kierunku równolegle lub kontynuację studiów na drugim stopniu.

Specjalnść nauczycielska: technika i informatyka

Absolwent studiów inżynierskich tej specjalności zdobędzie szeroko profilowaną wiedzę oraz kompetencje w zakresie podstawowych, a także kierunkowych dyscyplin naukowych, niezbędną do prowadzenia działalności inżyniersko-badawczej, twórczo-projektowej w dziedzinie techniki i informatyki.

Absolwenci specjalności technika i informatyka, uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu techniki oraz informatyki, w szczególności komputerowego wspomagania prac inżynierskich, naukowo-badawczych a także procesu dydaktycznego, połączonego z kompleksowym przygotowaniem w zakresie pedagogiki, psychologii i zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej oraz nauce.

Specjalność:  technika i informatyka, w opcji inżynierskiej jest bazową w kształceniu nauczycieli techniki i informatyki dla potrzeb szkół podstawowych, gimnazjalnych i zawodowych, kadry inżynieryjno-menedżerskiej dla sektorów MŚP i innych.

Czego uczy się na kierunku ?

Program studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna, specjalności technika i informatyka opiera się o trzy filary: techniczny, informatyczny i multimedialny i jest ukierunkowany na uzyskanie wiedzy w obszarach:
    - procesów technologicznych w mechanice, elektrotechnice, elektronice i optoelektronice,
    - budowie i eksploatacji urządzeń technicznych,
    - materiałoznawstwie,
    - budowie i eksploatacji systemów komputerowych,
    - tworzenia aplikacji użytkowych,
    - poznania języków programowania,
    - zastosowań technologii informacyjnych w technice, gospodarce i usługach,
    - twórczego rozwiązywania problemów technicznych, kreowania innowacji,
    - kierowania projektami technicznymi i informatycznymi,
    - wykorzystania najnowszych technologii teleinformatycznych,
    - planowania i realizacji praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu),
    - określania roli zajęć technicznych w procesie dydaktycznym na poszczególnych etapach kształcenia oraz  doboru tematyki zajęć zgodnie z podstawą programową,
    - umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w procesie dydaktycznym,
    - umiejętności doboru metod, środków oraz treści kształcenia do profilu danej szkoły,
    - sprawnego planowania pracy nauczyciela,
    - umiejętności opracowywania przedmiotowego systemu oceniania dla zajęć realizowanych indywidualnie i grupowo,
    - umiejętności wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych środków przekazu medialnego,
    - umiejętności projektowania i tworzenia profesjonalnych materiałów edukacyjnych.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent, po ukończeniu specjalności nauczycielskiej,  przygotowany jest do nauczania informatyki oraz przedmiotów technicznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych; obsługi i administrowania systemami informatycznymi w szkolnictwie.

Absolwent specjalności nauczycielskiej może również pracować w charakterze programisty tworzącego pomoce dydaktyczne, przy wykorzystaniu technik komputerowych. Ponadto posiada kompetencje do administrowania i obsługi systemów informatycznych w przemyśle, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, bankowości oraz szkolnictwie a także obsługi oprogramowania specjalistycznego.

Absolwent, poza gruntowną wiedzą techniczną i informatyczną, posiada również umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, niezbędnymi do pełnienia funkcji kierowniczych w różnych obszarach gospodarki.

 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studenci mogą uzyskać Uprawnienia do nauczania w szkołach przedmiotów Technika i Informatyka, Komunikacja, a również Certyfikaty wiodących organizacji Europejskich:

  • Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy (ESDL)
  • Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • Audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Podejmując naukę na tym kierunku i na tej specjalności, studenci zapewniają sobie wysoką jakość kształcenia dzięki wysokiemu standardowi nauczania poprzez odpowiednią kulturę techniczną opartą na wiedzy, świadomości i odpowiedzialności pracowników akademickich. Katedra ma wieloletnie tradycje prowadzenia kierunku „Edukacja Techniczno-Informatyczna” a losy większości dotychczasowych absolwentów świadczą o trafności ich wyboru studiów w tym kierunku, możliwości dobrego startu i osiągnięciu sukcesu w życiu zawodowym. 

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Rodzaj i tryb studiów: inżynierskie, jednostopniowe (3,5 - letnie), stacjonarne, niestacjonarne. Po ukończeniu studiów inżynierskich możliwe jest kontynuowanie nauki na uzupełniających zawodowych studiach magisterskich II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska (w Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego) lub innej uczelni w kraju.

Działalność studencka 

Nasi studenci działają w ramach współpracy z ZPO Centrum Kształcenia Praktycznego, w kołach technicznych w nowocześnie wyposażonych pracowniach elektronicznych, mechatronicznych, mechanicznych, itp. Uczestniczymy w programie MOST pozwalającym na odbywanie zajęć przez studentów na uczelniach partnerskich.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Edukacja Techniczno - Informatyczna można uzyskać w sekretariacie Zakładu Techniki Samodzielnej Katedry Inżynierii Procesowej:

ul. Dmowskiego 7-9
45-365 Opole

tel. 077 401 6740

e-mail: rekrutacjaeti@uni.opole.pl

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Strona internetowa kierunku

www.kip.uni.opole.pl


Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Kierunki pokrewne

Informatyka, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska,

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

informatyka

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,50

ocena końcoworoczna*

0,20

2

przedmiot do wyboru**

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,50

ocena końcoworoczna*

0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego  z matematyki lub przedmiotu do wyboru.

**Przedmiot do wyboru:matematyka, chemia lub fizyka.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

informatyka

część pisemna matury

0,50

ocena końcoworoczna*

0,20

2

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,50

ocena końcoworoczna*

0,20

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: matematyka, chemia lub fizyka.