Uniwersytet Opolski / Wydział Przyrodniczo-Techniczny / Inżynieria środowiska, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie)

Inżynieria środowiska, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie), II tura

Poziom kształcenia: inżynierskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3,5 roku

   powrót
Spis treści:

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-13 14:00:00 do 2017-10-31 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Studia na kierunku Inżynieria Środowiska mają na celu przygotowanie absolwenta do rozwiązywania problemów wynikających ze szkodliwego oddziaływania procesów technologicznych na środowisko naturalne. Student zdobywa niezbędną wiedzę w ramach przedmiotów ogólnych i specjalizacyjnych.

 

 

Czego uczy się na inżynierii środowiska? 

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • biologia i ekologia
 • inżynieria procesowa,
 • techniki ochrony środowiska,
 • mechanika płynów,
 • budownictwo i konstrukcje inżynierskie,
 • podstawy informatyki,
 • podstawy konstrukcyjne aparatury procesowej,
 • maszynoznawstwo energetyczne,
 • zarządzanie środowiskiem,
 • ochrona i zarządzanie powietrzem,
 • ochrona i zarządzanie zasobami wodnymi i glebowymi,
 • technologia wody i ścieków,
 • zagospodarowanie odpadów przemysłowych,
 • monitoring środowiska,
 • modelowanie i projektowanie procesów przyrodniczych.


Ponadto na kierunku Inżynieria Środowiska oferowane są następujące przedmioty wybieralne:

 • komputerowe techniki multimedialne
 • podstawy geologii inżynierskiej
 • metody matematyczne w chemii
 • podstawy gospodarki surowcami naturalnymi
 • użytkowanie i tworzenie relacyjnych baz danych
 • komputerowe opracowywanie wyników eksperymentu
 • komputerowe techniki multimedialne
 • technologia informacyjna w dydaktyce
 • obsługa programów biurowych
 • internet
 • system zarządzania środowiskowego wg normy
 • transport masy i energii w układach wieloskładnikowych
 • rozwój konstrukcji samochodowych
 • niekonwencjonalne źródła energii oraz napędy
 • motoryzacja a środowisko
 • audyt systemu zarządzania środowiskowego

 

 

Dlaczego warto studiować inżynierię środowiska?

Studiowanie na Inżynierii Środowiska to nie tylko nauka, zaliczenia, kolokwia i egzaminy. Na naszym kierunku można rozwijać swoje pasje i zainteresowania, działając w studenckich kołach naukowych, stowarzyszeniach, związkach sportowych i wielu innych organizacjach.

Nasz kierunek oferuje dodatkowo wsparcie dydaktyczne w postaci warsztatów z matematyki i fizyki w pełni finansowanych z funduszy europejskich. 


Działalność studencka

Na kierunku Inżynieria Środowiska działa Koło Naukowe „REAKTOR” zajmujące się problematyką z zakresu inżynierii środowiska. 


Co można robić po tych studiach?

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska może znaleźć zatrudnienie w przemyśle produkującym urządzenia na potrzeby ochrony środowiska, w zakładach używających technologii uciążliwych dla środowiska, w biurach projektowych i centrach informatycznych, w służbach administracji centralnej i terenowej związanej z ochroną środowiska oraz w instytucjach i placówkach naukowych.

We wszystkich wyżej wymienionych instytucjach absolwent może pełnić funkcję specjalisty eksploratora, menedżera oraz wspomagać specjalistów projektantów. Istnieje również możliwość uzyskania kwalifikacji nauczycielskich po zaliczeniu fakultatywnego (odpłatnego) bloku pedagogicznego.

Absolwent posiada także umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych oraz innych objętych programem studiów, a także umiejętności korzystania z wiedzy w miejscu pracy, kierowania zespołami ludzkimi oraz zna podstawy prawne w zakresie działalności zawodowej.

Absolwent posiada, w szczególności, wiedzę z zakresu inżynierii środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, umiejętności rozwiązywania zadań o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym w zakresie urządzeń, instalacji, obiektów i sieci sanitarnych mających na celu kształtowanie i ochronę środowiska, wyrobione poczucie odpowiedzialności za swoje działania.

Ponadto absolwent posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wykorzystania tej wiedzy w swojej działalności zawodowej.

 

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska.


Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Inżynieria środowiska można uzyskać w sekretariacie Katedry Inżynierii Procesowej:

ul. Dmowskiego 7-9; 45-365 Opole
Tel. (77) 401-67-00
e-mail: kip@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.kip.uni.opole.pl 

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 

Kierunki pokrewne

Biologia sp. bioinformatyka, Biotechnologia, Chemia, Edukacja techniczno-informatyczna, Fizyka w technikach komputerowych.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

matematyka

pisemna

poziom podstawowy

0,4

poziom rozszerzony

0,6

ocena końcoworoczna*

0,2

2

przedmiot do wyboru**

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

ocena końcoworoczna*

0,1

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego  z matematyki lub przedmiotu do wyboru.

**Przedmiot do wyboru: biologia, informatyka lub język obcy.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

matematyka

część pisemna matury

0,6

końcoworoczna*

0,2

2

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,4

końcoworoczna*

0,1

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: biologia, informatyka lub język obcy.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad centralnych związanych tematycznie z naukami ścisłymi, Olimpiady Wiedzy Technicznej, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki i Wiedzy o Wynalazczości będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.