Uniwersytet Opolski / Wydział Przyrodniczo-Techniczny / Wydział Medycyny i Nauk o Zdrowiu (od 2018r.)

Lekarski, niestacjonarne,magisterskie

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie Forma studiów: zaoczne Czas trwania: 6 lat

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-25 23:59:59

Liczba miejsc

40

Język wykładowy

polski

Opis

Studia będą się odbywały w trybie dziennym.

Uwaga! Rejestracja absolwentów "starej matury" kończy się 7 maja 2017 r.

Informacja o studiach

Kształcenie na kierunku lekarskim ma na celu wyposażenie absolwentów w teoretyczne i praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonania zawodu lekarza.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu lekarza.

Kwalifikacje absolwenta dotyczą w szczególności:

 • wiedzy z zakresu podstawowych nauk medycznych odnoszącej się do struktury i funkcji organizmu ludzkiego i stanowiącej podstawę działań lekarskich w zdrowiu i chorobie,
 • znajomości wpływu stylu życia i czynników ryzyka (genetycznych, demograficznych, środowiskowych, społecznych, psychologicznych, kulturowych) na zdrowie jednostki i populacji,
 • umiejętności rozwiązywania problemów medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy opartej na dowodach naukowych,
 • umiejętności komunikowania się z chorym i jego rodziną,
 • umiejętności rozpoznawania stanu bezpośredniego zagrożenia życia i podejmowania właściwego postępowanie lekarskiego w stanach naglących oraz łagodzenia bólu fizycznego i psychicznego.

Absolwent kierunku lekarskiego będzie:

 • znał i przestrzegał praw pacjenta,
 • znał i stosował normy etyczne w badaniach medycznych,
 • świadomy odpowiedzialności zawodowej oraz prawnej,
 • rozumiał potrzebę ustawicznego doskonalenia wiedzy i umiejętności wynikającą z rozwoju nauk medycznych,
 • rozumiał interdyscyplinarność działań terapeutycznych.

Absolwent kierunku lekarskiego będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Kształcenie na kierunku lekarskim w Uniwersytecie Opolskim

Oferta studiów na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego jest ofertą nowatorską i innowacyjną w zakresie:

 • programu studiów opartego o zajęcia zgrupowane w moduły kształcenia integrujące przedmioty w ramach poszczególnych nauk (jak np. anatomia i histologia zintegrowane w moduł makro i mikrostruktura organizmu człowieka) lub też integrujące przedmioty różnych nauk, w tym szczególnie należące do nauk niezabiegowych z przedmiotami przynależnymi do nauk zabiegowych (jak np. kardiologia, kardiochirurgia, transplantologia zintegrowane w moduł choroby serca),
 • organizacji kształcenia, w tym szczególnie poprzez formę „mistrz – uczeń” realizowaną poza harmonogramem zajęć klinicznych umożliwiającą nie tylko na szerszy dostęp do szczególnie trudnych diagnostycznie lub rzadko występujących przypadków chorobowych (z którymi nie będzie możliwości zapoznania się na zajęciach harmonogramowych), ale także nawiązywanie relacji i korzystanie ze skarbnicy wiedzy doświadczonych lekarzy praktyków,
 • metod kształcenia ukierunkowanych na kształcenie praktyczne, w tym poprzez formę zajęć w warunkach symulowanych zajęć klinicznych w nowocześnie wyposażonym Centrum Symulacji Medycznych, obejmującym pracownie:
  • Anatomii Wirualnej
  • Ratownictwa medycznego z ambulansem
  • Intensywnego nadzoru
  • Symulacji Procedur Małoinwazyjnych i Ćwiczeń Fantomowo–modelowych
  • Opieki szpitalnej
  • Symulacji Procedur Zabiegowych na bloku operacyjnym
  • Bloku porodowego
 • metod weryfikacji wiedzy takich jak egzaminy ustne czy testowe poszerzonych o różnorodne nie praktykowane dotychczas w kształceniu klinicznym na kierunku lekarskim formy takie jak egzaminy w warunkach symulowanych czy też egzaminy zdalnie obserwowane przy udziale obserwatorów zewnętrznych,
 • doboru kadry nauczycieli akademickich do poszczególnych zespołów dydaktycznych, w tym szczególnie w zakresie kształcenia z zakresu podstaw medycyny umożliwiającego maksymalne odniesienie teorii medycyny do praktyki, do których włączone zostały zarówno osoby posiadające dorobek naukowy oraz wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w kształceniu na kierunku lekarskim lub innym medycznym jak i praktykujący lekarze legitymujący się specjalizacją lekarską powiązaną swoim zakresem z blokiem kształcenia.

Studenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego będą mieli możliwość wyboru na każdym semestrze szeregu zajęć fakultatywnych ukierunkowanych na rozwój osobowościowy, humanizujący czy tez poszerzający medyczne zainteresowania własne oraz pracy w kołach naukowych przygotowujących do przyszłej pracy naukowej jako istotnego czynnika ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Uniwersytet Opolski zapewnia studentom kształcenie z zakresu tzw. teorii medycyny w nowo wybudowanym i nowocześnie wyposażonym w pomoce dydaktyczne (między innymi w plastynaty anatomiczne) i środki informatyczno - audiowizualne Collegium Medicum.

W Collegium Medicum mają lokalizację podstawowe dla kształcenia w tym zakresie zakłady dydaktyczno-naukowe takie jak: Anatomii, Histologii, Fizjologii i Patomorfologii oraz w doskonale wyposażonych laboratoriach Collegium Biotechnologicum, w których realizowane będzie kształcenie z zakresu biologii, biochemii, czy też genetyki.

Na potrzeby kształcenia klinicznego i praktyk Uniwersytet Opolski pozyskał szereg specjalistycznych szpitali, placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz ośrodków opieki hospicyjnej, w tym Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu będące wiodącym ośrodkiem medycznym opolszczyzny, które przekształcane jest aktualnie w Szpital Kliniczny Uniwersytetu Opolskiego.

Szeroka sieć kształcenia klinicznego umożliwi studentom poznanie zróżnicowanego przekroju chorobowości, podejścia do standardów postępowania medycznego, a także pracy w różnych formach organizacji placówek medycznych i ich wyposażenia aparaturowego.

Uniwersytet Opolski zapewnia studentom kierunku lekarskiego wszelkie dostępne prawem formy pomocy materialnej, w tym zakwaterowanie w domu studenckim oraz dostęp do uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej i kulturalnej, a Miasto Opole do szerokiego wachlarza zabytków kultury i masowych imprez.

Działalność studencka

Studenci kierunku lekarskiego będą mieli możliwość rozwoju swoich osobistych zainteresowań medycznych w ramach kół naukowych tworzonych przy poszczególnych zakładach teorii medycyny i klinikach oraz rozwoju swoich pasji w prężnie działających organizacjach studenckich Uniwersytetu Opolskiego.

Kariera zawodowa po studiach

Absolwent kierunku lekarskiego jest zobowiązany do przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i odbycia rocznego stażu podyplomowego, który umożliwia:

 • podjęcie pracy zawodowej na stanowisku lekarza
 • podjęcie kształcenia specjalizacyjnego

Kompetencje zawodowe absolwenta kierunku lekarskiego umożliwiają także zatrudnienie w innych strukturach, w tym oświaty i szkolnictwa wyższego, systemu opieki społecznej, przemyśle farmaceutycznym lub instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechniającym wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Harmonogram rekrutacji

 • 24.04.2017 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK
 • 7.05.2017 – ostatni dzień rejestracji i termin wpłaty opłaty administracyjnej dla absolwentów „starej matury”
 • 8.06.2017 – 13.06.2017 egzaminy z biologii, chemii lub fizyki tylko dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski
 • 6.07.2017 – test kompetencji poznawczych – obowiązkowy dla kandydatów na kierunek lekarski
 • 25.07.2017 – ostatni dzień rejestracji i termin wpłaty opłaty administracyjnej dla absolwentów „nowej matury” starających się o przyjęcie na kierunek lekarski. Kandydaci, którzy zarejestrują się po 5 lipca muszą mieć zdany test kompetencji poznawczych.
 • do 28.07.2017 – ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia i rezerwowych
 • od 28.07.2017 do 4.08.2017 –  przyjmowanie dokumentów przez komisje rekrutacyjne. W dni powszednie  komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz od 9.00 do 12.00 w sobotę.
 • 4.08.2017 godz. 15.00 – ostateczny termin złożenia dokumentów  (dotyczy też przesłanych pocztą!). przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz rezerwowych, reflektujących na miejsca uwolnione przez zakwalifikowanych do przyjęcia, którzy rezygnują z podjęcia studiów na UO. Nie złożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.
 • 5.08.2017 – ogłoszenie list przyjętych

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku lekarskim można uzyskać w sekretariacie kierunku lekarskiego:

ul. Katowicka 89, 45–061 Opole

tel. +48 77 452 74 55

lekarski@uni.opole.pl

www.uni.opole.pl

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/ komisje rekrutacyjne

Strona internetowa kierunku

www.lekarski.uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

W rekrutacji na kierunek lekarski będą uwzględniane oceny egzaminu „nowej matury”, matury międzynarodowej IB lub egzaminu wstępnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii lub fizyki oraz  testu kompetencji poznawczych (obowiązkowy dla wszystkich kandydatów). Test będzie przeprowadzony przez komisję rekrutacyjną kierunku lekarskiego (maksymalna ocena 10).
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji wynosi 210.

 

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw i test kompetencji poznawczych

                LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

 % PKT

1

biologia*

poziom rozszerzony

1

2

chemia lub fizyka *

poziom rozszerzony

1

3

test kompetencji poznawczych**

maksymalnie 10

1

*Wyniki ze świadectwa maturalnego („nowa matura”)  lub egzaminu wstępnego.

** Proszę o stawienie się na egzamin godzinę wcześniej przed rozpoczęciem.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Uwaga! Rejestracja absolwentów "starej matury" kończy się 7 maja 2017 r.

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw i test kompetencji poznawczych.

W rekrutacji na kierunek lekarski będą uwzględniane oceny egzaminu „nowej matury”, matury międzynarodowej IB lub egzaminu wstępnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii lub fizyki oraz  testu kompetencji poznawczych (obowiązkowy dla wszystkich kandydatów). Test będzie przeprowadzony przez komisję rekrutacyjną kierunku lekarskiego (maksymalna ocena 10).
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji wynosi 210.

Egzamin wstępny jest obowiązkowy dla absolwentów „starej matury” (zdawanej przed 2005 r.) oraz dla  kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa. Absolwenci „nowej matury” nie mogą przystąpić do tego egzaminu.

Egzamin będzie przeprowadzony w oparciu o arkusze egzaminacyjne odpowiadające podstawie programowej matury na poziomie rozszerzonym danego przedmiotu, obowiązujące od 2015 r. i oceniany na takich samych zasadach jak egzamin maturalny.

Terminy przeprowadzenia egzaminu:

8.06.2017 r. (czwartek) biologia 9:00

12.06.2017 r. (poniedziałek) chemia 9:00:00

13.06.2017 r. (wtorek) fizyka 14:00:00

 

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw i test kompetencji poznawczych

                LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

 % PKT

1

biologia*

poziom rozszerzony

1

2

chemia lub fizyka *

poziom rozszerzony

1

3

sprawdzian kompetencyjny **

maksymalnie 10

1

*Wyniki ze świadectwa maturalnego („nowa matura”)  lub egzaminu wstępnego.

** Proszę o stawienie się na egzamin godzinę wcześniej przed rozpoczęciem.