Uniwersytet Opolski / Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Ochrona środowiska, stacjonarne II stopnia (1,5 roczne), nabór zimowy

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3,5 roku

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Liczba miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Czego się uczy na ochronie środowiska?

Studia studia II stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Studenci zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, chemicznych, biologicznych oraz kierunkową w dyscyplinach: ochrona i kształtowanie środowiska, nauk o ziemi.

 

 

Specjalności na II stopniu studiów

 • Techniki i Technologie w Ochronie Środowiska
 • Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
 • Odnawialne Źródła Energii

 

Co można robić po tych studiach?

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje dyplom magistra ochrony środowiska i może być zatrudniony w:

 • jednostkach ochrony środowiska, w tym w: Inspektoratach Ochrony Środowiska, Inspektoratach Sanitarnych, Stacjach Chemiczno-Rolniczych

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, urzędach celnych itp.;

 • jednostkach naukowo-badawczych i wdrożeniowych związanych bezpośrednio i pośrednio z ochroną środowiska, w tym w laboratoriach biologicznych, mikrobiologicznych, biotechnologicznych, wodno-ściekowych, odpadowych itp.;

 • jednostkach nadzorujących parki narodowe, krajobrazowe, itp.;

 • zespołach specjalistów działających na rzecz ochrony środowiska;

 • przy eksploatacji urządzeń stosowanych w ochronie środowiska;

 • zakładach gospodarki odpadami, wodą i ściekami;

 • po zaliczeniu kursu pedagogicznego w szkolnictwie podstawowym i średnim.

 

Co wyróżnia ochronę środowiska na UO?

Jeśli chcesz umieć i wiedzieć jak:

 • realizować zasady zrównoważonego rozwoju,

 • monitorować i określać uciążliwość zakładów przemysłowych dla środowiska, w tym dla jakości atmosfery, wód, gleb i organizmów żywych,

 • racjonalnie gospodarować odpadami, w tym jak zapobiegać nadmiernemu ich powstawaniu,

 • przeprowadzać rekultywację terenów przekształconych przez przemysł,

 • oceniać wiek i stan zdrowotny drzewostanów oraz atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną krajobrazów,

 • oceniać jakość wód metodami biologicznymi, opartymi m. ni. Na analizie zespólu makrofauny dennej,

 • prowadzić analizę ekotoksykologiczną wybranych komponentów środowiska

 • gospodarować zasobami wodnymi i badać zjawiska związane z występowaniem jej w przyrodzie,

 • prowadzić pomiary i obserwacje zjawisk hydrologicznych w zakresie przeciwdziałania powodziom i suszom,

wybierz studia na kierunku Ochrona Środowiska, gdzie poza wykładami, konwersatoriami i ćwiczeniami laboratoryjnymi wiele zajęć odbywa się w terenie.

Studenci mają możliwość studiowania w innych europejskich ośrodkach naukowych w ramach programu Socrates-Erasmus.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Ochrona środowiska można uzyskać w sekretariacie Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi:

ul. Oleska 22, 45-052 Opole
tel. 077 401 60 20
e-mail: kopz@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.kopz.uni.opole.pl