Uniwersytet Opolski / Wydział Przyrodniczo-Techniczny / Ochrona środowiska, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie)

Ochrona środowiska, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie), II tura

Poziom kształcenia: inżynierskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3,5 roku

   powrót
Spis treści:

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-13 14:00:00 do 2017-09-29 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Tematyka prac badawczych realizowanych w Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi obejmuje zagadnienia z zakresu kształtowania środowiska i inżynierii środowiska.

Badania prowadzone są zarówno w kraju jak i za granicą (m.in. Niemcy, Azja centralna-Tadżykistan) we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi (m.in. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Uniwersytet Techniczny Dreźnie, Uniwersytet Narodowy w Duszanbe). Katedra współpracuje również z zakładami przemysłowymi i sektorem administracji publicznej (m.in. Górażdże Cement SA – program dotyczący optymalizacji rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych kopalni wapieni, Urząd Miasta Opola - tworzenie systemu identyfikacji przestrzennej).

Studenci kierunków: Architektura Krajobrazu, Ochrona Środowiska, Biologia, Biotechnologia i Biotechnologia Medyczna kolejny raz będą mieli możliwość wzięcia udziału w płatnych stażach wakacyjnych. Projekt przewidziany do realizacji do listopada 2019 r.

Stażysta z kompetencjami - staże dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego to projekt, który został pozytywnie oceniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i otrzyma  dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Obecnie pracodawcy oczekują nie tylko wiedzy teoretycznej, ale też umiejętności praktycznych. Biorąc udział w płatnym stażu, zdobędziesz doświadczenie, które pozwoli Ci na znalezienie lepszej pracy po studiach.

W trakcie stażu otrzymasz stypendium stażowe w wysokości 2220 zł brutto/m-c

Dodatkowo oferujemy zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania, dojazd z domu do miejsca stażu, niezbędne badania lekarskie, ubezpieczenie i materiały zużywalne. Dzięki temu możesz odbyć staż w dowolnym miejscu w kraju.

Uczestnikami projektu mogą być studenci czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia (a więc również studenci dopiero rekrutowani na studia), w wieku 19-35 lat, choć możliwy będzie udział studentów starszych, o ile będą spełniać inne warunki, na ogół niezatrudnione, bez doświadczenia kierunkowego.

Czego się uczy na ochronie środowiska?

Studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Studenci zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, chemicznych, biologicznych, technicznych oraz kierunkową w dyscyplinach: ochrona i kształtowanie środowiska, nauk o ziemi. W porównaniu do studiów licencjackich poszerzona jest ona o podstawowe zagadnienia technologiczne istotne dla ochrony środowiska i procesów przyjaznych środowisku (m.in. w ramach przedmiotów: technologie w ochronie środowiska, inżynieria procesowa, techniki odnowy środowiska, technologie bioenergetyczne).

W czasie studiów student musi zaliczyć wszystkie przedmioty standardu (tj. kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe i kierunkowe). Od trzeciego semestru dodatkowo student dokonuje wyboru przedmiotów z oferty kursów stałych i zmiennych, które poszerzają zakres zdobywanej wiedzy.

Kursy zmienne w każdym roku akademickim są dobierane przez Radę Programową kierunku na podstawie wykazu uczelnianego. Program kierunku Ochrona Środowiska przewiduje wiele zajęć terenowych, co wpływa na uatrakcyjnienie studiowania i poszerzenie wiedzy teoretycznej. Od 5 semestru program studiów zapewnia możliwość wyboru specjalizacji (ścieżek kształcenia).

Studenci mają możliwość studiowania w innych ośrodkach naukowych krajowych i europejskich np.
w ramach programu MOST czy Socrates-Erasmus.


Na kierunku Ochrona Środowiska prowadzone są następujące pracownie specjalizacyjne:

 • Gleboznawstwo i Ochrona Gleb
 • Gospodarka Odpadami i Ściekami
 • Monitoring i Zarządzanie Środowiskiem
 • Zagospodarowanie przestrzenne

Działalność studencka 

Studenci kierunku Ochrona Środowiska mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności w studenckich kołach naukowych, jak np. Koło Naukowe Ekolog, Koło Naukowe Hydrologów czy Koło Naukowe Geologów. Studenci z kół naukowych biorą czynny udział w konferencjach Studenckich Kół Naukowych, gdzie zdobywają doświadczenie i umiejętność prezentacji wyników badań.

Co można robić po tych studiach?

Po ukończeniu studiów inżynierskich absolwent może być zatrudniony w:

 • pracowniach projektów procesowych w celu dokonywania wyboru operacji jednostkowych odpowiedzialnych za rozwiązania określonego problemu technologicznego,
 • jednostkach ochrony środowiska, w tym w: Inspektoratach Ochrony Środowiska, Stacjach Chemiczno-Rolniczych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach samorządowych itp.,
 • zakładach przemysłowych jako specjalista do spraw technicznych gdzie może kierować zespołami ludzkimi w zakładach gospodarki odpadami, wodą i ściekami,
 • jednostkach naukowo-badawczych i wdrożeniowych związanych bezpośrednio i pośrednio z ochroną środowiska, w tym w laboratoriach biologicznych, wodno-ściekowych, odpadowych itp.
 • w komórkach zakładowych zajmujących się opracowywaniem protokołów emisyjnych, raportów emisyjnych,
 • jednostkach nadzorujących parki narodowe, krajobrazowe, itp.,
 • zespołach specjalistów realizujących projekty z zakresu ochrony środowiska,
 • w placówkach kontrolno-pomiarowych,
 • w komórkach zakładowych nadzorujących eksploatację urządzeń technicznych.

Co wyróżnia ochronę środowiska na UO?

Jeśli chcesz umieć i wiedzieć jak:

 • realizować zasady zrównoważonego rozwoju,
 • monitorować i określać uciążliwość zakładów przemysłowych dla środowiska, w tym dla jakości atmosfery, wód, gleb i organizmów żywych,
 • racjonalnie gospodarować odpadami, w tym jak zapobiegać nadmiernemu ich powstawaniu,
 • przeprowadzać rekultywację terenów przekształconych przez przemysł,
 • oceniać wiek i stan zdrowotny drzewostanów oraz atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną krajobrazów,
 • oceniać jakość wód metodami biologicznymi, opartymi m.in. na analizie zespólu makrofauny dennej,
 • prowadzić analizę ekotoksykologiczną wybranych komponentów środowiska,
 • gospodarować zasobami wodnymi i badać zjawiska związane z występowaniem jej w przyrodzie,
 • prowadzić pomiary i obserwacje zjawisk hydrologicznych w zakresie przeciwdziałania powodziom i suszom,

Wybierz studia na kierunku Ochrona Środowiska, gdzie poza wykładami, konwersatoriami i ćwiczeniami laboratoryjnymi wiele zajęć odbywa się w terenie.

PŁATNE STAŻE WAKACYJNE

Aktualnie studentom oferowane są wysokiej jakości płatne staże wakacyjne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER. Dzięki stażom studenci mają możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej o niezbędną wiedzę praktyczną i zdobycie kompetencji zgodnych z faktycznymi potrzebami rynku pracy oraz dodatkowego doświadczenia i efektów kształcenia określanych przez pracodawców jako kluczowych wymagań na rynku pracy.


Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Ochrona środowiska można uzyskać w sekretariacie Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi:

ul. Oleska 22, 45-052 Opole
tel. 077 401 60 20 i 77 401 60 22
e-mail: kopz@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.kopz.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

biologia lub chemia

pisemna

poziom podstawowy

0,45

poziom rozszerzony

0,7

ocena końcoworoczna*

0,2

2

przedmiot do wyboru**

pisemna

poziom podstawowy

0,2

poziom rozszerzony

0,3

ocena końcoworoczna*

0,1

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego  z chemii, biologii lub przedmiotu do wyboru.

**Przedmiot do wyboru: biologia lub chemia (przedmiot, który nie został wybrany w punkcie 1) oraz matematyka, fizyka, język obcy.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

biologia lub chemia

część pisemna matury

0,7

ocena końcoworoczna*

0,2

2

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,3

ocena końcoworoczna*

0,1

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: biologia lub chemia (przedmiot, który nie został wybrany w punkcie 1) oraz matematyka, fizyka, język obcy.