Uniwersytet Opolski / Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Odnawialne źródła energii, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie)

Poziom kształcenia: inżynierskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2,5 roku

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Studia na inżynierskim kierunku Odnawialne Źródła Energii (OZE) wyposażają absolwenta w kompleksową wiedzę związaną z wykorzystaniem energii odnawialnej. Wiedza ta z jednej strony obejmuje teoretyczne podstawy energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej, z drugiej natomiast wyposaża absolwenta – inżyniera w praktyczne umiejętności związane z budową i eksploatacją urządzeń energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w warunkach harmonijnej równowagi ze środowiskiem naturalnym.

Czego uczy się na odnawialnych źródłach energii?

Studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się przygotowaniem pracy inżynierskiej (najczęściej projektu) i egzaminem dyplomowym po zaliczeniu którego absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. W planach studiów realizowane są przedmioty kształcenia podstawowego, kierunkowego, kierunkowego do wyboru oraz praktyki zawodowe.

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów

Przedmioty podstawowe:

 • matematyka
 • chemia
 • ekologia
 • biologia
 • biogeologia
 • biofizyka
 • biochemia

Przedmioty kierunkowe:

 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • ekohydrologia
 • ekobudownictwo
 • ekologiczne aspekty wytwarzania energii z elektrowni wiatrowych
 • energetyka słoneczna
 • planowanie przestrzenne w zrównoważonym rozwoju
 • podstawy mikrobiologii z elementami genetyki
 • ekologiczne aspekty wytwarzania energii z elektrowni wodnych
 • projektowanie obiektów energii przyjaznej środowisku
 • ekologiczne pompy ciepła
 • energia geotermalna jako ekologiczne źródło energii
 • biotechnologiczne przetwarzanie odpadów
 • biotechnologia i wykorzystanie biomasy
 • budownictwo pasywne
 • technologie uprawy i zbioru roślin energetycznych

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • technologie informacyjne
 • przedmiot humanistyczny (filozofia lub filozofia przyrody)
 • język obcy
 • w-f
 • praktyka zawodowa

Grupa treści do wyboru:

Moduł I

 • uprawa roślin energetycznych
 • szkodniki roślin energetycznych
 • biologiczne metody oczyszczania ścieków

Moduł II

 • biochemia i biologia procesów fermentacji egzotermicznej
 • fermentacja metanowa – biochemia procesu
 • termodynamika procesów biologicznych

Moduł III

 • budowa i infrastruktura techniczna w budynkach OZE
 • automatyka i sterowanie urządzeń OZE
 • eksploatacja urządzeń i obiektów OZE
 • rynek energetyki odnawialnej i jej konkurencyjność – handel emisjami

Działalność studencka

W Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej działa Koło Naukowe „Reaktor” zajmujące się problematyką z zakresu inżynierii środowiska i z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Co można robić po uzyskaniu dyplomu inżyniera w zakresie OZE?

Absolwent kierunku inżynierskiego OZE przygotowany będzie merytorycznie do podjęcia studiów magisterskich na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przemyśle wytwarzającym urządzenia wykorzystujące OZE, w biurach projektowych i centrach informatycznych, w służbach administracji centralnej i terenowej związanych z energetyką lub ochroną środowiska oraz w instytucjach i placówkach naukowych. Absolwent będzie posiadał umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wykorzystania tej wiedzy w swej działalności zawodowej.

Opłata za studia

Opłata za I rok studiów niestacjonarnych na kierunku Odnawialne Źródła Energii w roku akademickim 2012/2013 wynosi 3900 zł. Pełna tabela opłat za studia niestacjonarne znajduje się w zakładce ważne informacje/opłaty.

Opłaty można realizować w 4 równych ratach: I rata – termin dla nowoprzyjętych studentów określa dla każdego kierunku studiów Komisja Rekrutacyjna, jednak nie później niż do 1 października, II rata do 30 listopada, III rata do 1 marca i IV rata do 30 kwietnia.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia kierunku Odnawialne Źródła Energii może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego: Biologia, Biotechnologia, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska i OZE.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Odnawialne Źródła Energii można uzyskać w sekretariacie Samodzielnej Katedry Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego:

 45-365 Opole, ul. Dmowskiego 7/9

 tel. (77) 401-67-00/01

 e-mail: kip@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Strona internetowa kierunku

www.kip.uni.opole.pl

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 

Kierunki pokrewne

Biologia sp. bioinformatyka, Biotechnologia, Chemia, Edukacja techniczno-informatyczna, Fizyka w technikach komputerowych.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

matematyka

pisemna

poziom podstawowy

0,4

poziom rozszerzony

0,6

ocena końcoworoczna*

0,2

2

przedmiot do wyboru**

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

ocena końcoworoczna*

0,1

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego  z matematyki lub przedmiotu do wyboru.

**Przedmiot do wyboru: biologia, informatyka lub język obcy.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

matematyka

część pisemna matury

0,6

końcoworoczna*

0,2

2

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,4

końcoworoczna*

0,1

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: biologia, informatyka lub język obcy.