Uniwersytet Opolski / Wydział Przyrodniczo-Techniczny / Rolnictwo, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie)

Rolnictwo, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie), II tura

Poziom kształcenia: inżynierskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3,5 roku

   powrót
Spis treści:

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-13 14:00:00 do 2017-09-26 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Czego uczy się na rolnictwie? 

Studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Studia dają możliwość poznania struktury środowiska przyrodniczego i kulturowego wsi, a także zasad prowadzenia w tym środowisku działalności rolniczej.

  • W czasie studiów student musi zaliczyć wszystkie przedmioty obowiązkowe. Od drugiego semestru dodatkowo student dokonuje wyboru przedmiotów z oferty kursów stałych i zmiennych, które poszerzają zakres zdobywanej wiedzy kierunkowej.
  • Program przewiduje wiele zajęć terenowych, co wpływa na uatrakcyjnienie studiowania, ale przede wszystkim poszerzenie zakresu wiedzy praktycznej.
  • Studenci mają możliwość studiowania w innych ośrodkach naukowych krajowych i europejskich np. w ramach programu MOST czy Erasmus.
  • Planowane jest także rozszerzenie możliwości studiowania na drugim stopniu na 1,5 rocznych studiach magisterskich.

            Większość zajęć odbywa się w budynkach Uniwersytetu Opolskiego, w kampusie głównym, przy ul. Oleskiej 48, w odległości do 300 m od akademików. Zajęcia terenowe odbywają się w jednostkach prowadzących produkcję rolniczą lub prowadzących doradztwo i obsługę producentów rolnych. Podstawowymi formami zajęć są:

  • laboratoria, w których studenci wykonują m.in. analizy glebowe, wód, roślin i inne niezbędne do właściwego prowadzenia produkcji rolnej,
  • wykłady, dające podstawy teoretyczne do prac praktycznych,
  • pracownie projektowe, gdzie studenci realizują projekty o określonej tematyce,
  • ćwiczenia i konwersatoria, pozwalające na zapoznanie się z zagadnieniami biologicznych, fizyczno-geograficznych, ekonomicznych i technicznych podstaw prowadzenia produkcji rolniczej,
  • zajęcia terenowe, gdzie poznaje się praktyczne aspekty prowadzenia produkcji rolnej.

 

Kształcenie odbywa się w dwóch specjalnościach (wybór specjalności po 5 semestrze) :

- Ochrona agrocenoz

- Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka

   Podczas studiów student realizuje praktykę międzysemestralną, gdzie ma szansę doskonalić zdobyte umiejętności u wybranych przez siebie pracodawców.

Działalność studencka 

Studenci kierunku Ochrona Środowiska mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności w studenckich kołach naukowych, jak np. Koło Naukowe Ekolog, Koło Naukowe Hydrologów czy Koło Naukowe Geologów. Studenci z kół naukowych biorą czynny udział w konferencjach Studenckich Kół Naukowych, gdzie zdobywają doświadczenie i umiejętność prezentacji wyników badań.

Co można robić po tych studiach? 

Po ukończeniu studiów inżynierskich absolwent może być zatrudniony:

-        we własnych, indywidualnych gospodarstwach rolnych i agroturystycznych,

-        w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją rolniczą,

-        w przedsiębiorstwach zaopatrujących producentów rolnych w środki do produkcji,

-        w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,

-        w podmiotach prowadzących konsulting i doradztwo dla producentów rolnych,

-        w agencjach i organach administracji rządowej i samorządowej zajmującej się rolnictwem,

-        w organach i instytucjach ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, geodezji w działach zajmujących się terenami wiejskimi i gospodarką rolną,

-        w organach i organizacjach zarządzających środkami UE dla rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich.

 

Co wyróżnia rolnictwo na UO?

 Nowy kierunek studiów Rolnictwo został uruchomiony w Uniwersytecie Opolskim od roku akademickiego 2017/2018. Prowadzony jest na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym, w Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi.

 Kierunek jest realizowany w obrębie czterech kluczowych dziedzin wiedzy niezbędnych do prowadzenia produkcji rolniczej i działalności powiązanej z rolnictwem: nauk rolniczych, technicznych, biologicznych i nauk o Ziemi.

 Nowy kierunek studiów powstał w regionie o utrwalonych tradycjach prowadzenia produkcji rolniczej. Ma za zadanie kształcenie kadr prowadzących produkcję rolniczą i działalność z zakresu obsługi rolnictwa. Kluczowe znaczenie podczas kształcenia będzie miało praktyczne wykorzystanie wiedzy.

PŁATNE STAŻE WAKACYJNE

Aktualnie studentom oferowane są wysokiej jakości płatne staże wakacyjne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWER. Dzięki stażom studenci mają możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej o niezbędną wiedzę praktyczną i zdobycie kompetencji zgodnych z faktycznymi potrzebami rynku pracy oraz dodatkowego doświadczenia i efektów kształcenia określanych przez pracodawców jako kluczowych wymagań na rynku pracy.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Ochrona środowiska można uzyskać w sekretariacie Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi:

ul. Oleska 22, 45-052 Opole

tel. 77 401 60 20, 77 401 60 22

e-mail: kopz@uni.opole.pl

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Strona internetowa kierunku

www.kopz.uni.opole.pl

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

biologia lub chemia

pisemna

poziom podstawowy

0,45

poziom rozszerzony

0,70

ocena końcoworoczna*

0,20

2

przedmiot do wyboru**

pisemna

poziom podstawowy

0,20

poziom rozszerzony

0,30

ocena końcoworoczna*

0,10

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego  z chemii, biologii lub przedmiotu do wyboru.

**Przedmiot do wyboru: biologia lub chemia (przedmiot, który nie został wybrany w punkcie 1) oraz matematyka, fizyka, język obcy.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

biologia lub chemia

część pisemna matury

0,70

ocena końcoworoczna*

0,20

2

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,30

ocena końcoworoczna*

0,10

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: biologia lub chemia (przedmiot, który nie został wybrany w punkcie 1) oraz matematyka, fizyka, język obcy.