Uniwersytet Opolski / Wydział Chemii

Chemia, sp. nowoczesne materiały polimerowe, stacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-17 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Chemia na UO

 

Wydział Chemii jest najmłodszym wydziałem Uniwersytetu Opolskiego – powstał w wyniku podziału Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii 1 września 2008 roku. Wydział posiada prawa nadawania stopnia naukowego doktora chemii oraz doktora habilitowanego w dyscyplinie chemia.  

 

Specjalności na drugim stopniu

 

Studia II stopnia – sylwetka absolwenta
Chemia biologiczna – sylwetka absolwenta. Studia na tej specjalności umożliwią ugruntowanie wiedzy z chemii, biegłość w obszarze chemii biologicznej oraz poznanie metodologii rozwiązywania problemów naukowych. Absolwent zna zasady stosowania metod instrumentalnych w laboratoriach analitycznych i potrafi stosować je do określonego oznaczenia analitycznego oraz w zakresie badań strukturalnych. Potrafi dyskutować na tematy chemiczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także brać aktywny udział w pracy zespołowej. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym,  laboratoriach chemicznych, laboratoriach analitycznych pracujących na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska, w firmach farmaceutycznych itp. Absolwent ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.
Chemia kosmetyczna – sylwetka absolwenta. Studia na tej specjalności umożliwią ugruntowanie wiedzy z chemii, biegłość w obszarze chemii kosmetycznej oraz poznanie metodologii rozwiązywania problemów naukowych. Absolwent zna zasady stosowania metod instrumentalnych w laboratoriach analitycznych i potrafi stosować je do określonego oznaczenia analitycznego oraz w zakresie badań strukturalnych. Potrafi dyskutować na tematy chemiczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także brać aktywny udział w pracy zespołowej. Absolwent tej specjalności zna metody otrzymywania i analizy chemicznej materiałów kosmetycznych, monitorowania i kontroli jakości kosmetyków, bezpiecznego ich stosowania oraz oceny oddziaływania kosmetyków na środowisko. Jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, laboratoriach chemicznych, laboratoriach analitycznych pracujących m.in. na rzecz firm kosmetycznych, farmaceutycznych itp. Absolwent ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.
Nowoczesne materiały polimerowe – sylwetka absolwenta. Absolwent posiada pogłębioną – w stosunku do studiów I stopnia – wiedzę z zakresu chemii. Potrafi określić zależności pomiędzy strukturą materiałów polimerowych, technologią ich syntezy i przetwarzania a właściwościami użytkowymi. Będzie miał zaawansowaną wiedzę i umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji. Absolwenci mogą podejmować pracę w zakładach wytwórczych, przetwórczych i usługowych, są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia wytwórczej i usługowej działalności gospodarczej, głównie w branży tworzyw sztucznych. Absolwent ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

 


  • Chemia biologiczna – sylwetka absolwenta. Studia na tej specjalności umożliwią ugruntowanie wiedzy z chemii, biegłość w obszarze chemii biologicznej oraz poznanie metodologii rozwiązywania problemów naukowych. Absolwent zna zasady stosowania metod instrumentalnych w laboratoriach analitycznych i potrafi stosować je do określonego oznaczenia analitycznego oraz w zakresie badań strukturalnych. Potrafi dyskutować na tematy chemiczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także brać aktywny udział w pracy zespołowej. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym,  laboratoriach chemicznych, laboratoriach analitycznych pracujących na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska, w firmach farmaceutycznych itp. Absolwent ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

  • Chemia kosmetyczna – sylwetka absolwenta. Studia na tej specjalności umożliwią ugruntowanie wiedzy z chemii, biegłość w obszarze chemii kosmetycznej oraz poznanie metodologii rozwiązywania problemów naukowych. Absolwent zna zasady stosowania metod instrumentalnych w laboratoriach analitycznych i potrafi stosować je do określonego oznaczenia analitycznego oraz w zakresie badań strukturalnych. Potrafi dyskutować na tematy chemiczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także brać aktywny udział w pracy zespołowej. Absolwent tej specjalności zna metody otrzymywania i analizy chemicznej materiałów kosmetycznych, monitorowania i kontroli jakości kosmetyków, bezpiecznego ich stosowania oraz oceny oddziaływania kosmetyków na środowisko. Jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, laboratoriach chemicznych, laboratoriach analitycznych pracujących m.in. na rzecz firm kosmetycznych, farmaceutycznych itp. Absolwent ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

  • Nowoczesne materiały polimerowe – sylwetka absolwenta. Absolwent posiada pogłębioną – w stosunku do studiów I stopnia – wiedzę z zakresu chemii. Potrafi określić zależności pomiędzy strukturą materiałów polimerowych, technologią ich syntezy i przetwarzania a właściwościami użytkowymi. Będzie miał zaawansowaną wiedzę i umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji. Absolwenci mogą podejmować pracę w zakładach wytwórczych, przetwórczych i usługowych, są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia wytwórczej i usługowej działalności gospodarczej, głównie w branży tworzyw sztucznych. Absolwent ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

 

 

Co można robić po tych studiach

Praca w laboratoriach chemicznych zakładów, placówek naukowych i badawczo-rozwojowych, biologiczno-rolniczych, ochrony środowiska, badania materiałów.

Nasi absolwenci pracują w tych jednostkach zarówno w kraju jak i w krajach UE. Wyróżniający się studenci mogą wybrać karierę naukową i kontynuować naukę w Studium Doktoranckim.


Dlaczego warto studiować chemię na UO

Wydział cieszy się uznaniem w środowisku naukowym w kraju i za granicą. Pracownicy naukowi Wydziału pracują w zespołach ekspertów UE opiniujących projekty naukowo-badawcze realizowane w Europie, realizują wiele grantów i prac zleconych z przemysłu oraz pełnią funkcje w towarzystwach naukowych i komitetach redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych.

Mocną stroną wydziału jest możliwość prowadzenia badań w dobrze wyposażonych laboratoriach z wykorzystaniem unikalnej w skali regionu aparaturze. Często są to badania  o charakterze międzynarodowym. Wyrazem ich wysokiego poziomu są publikacje  w prestiżowych czasopismach naukowych oraz liczne zaproszenia na konferencje i wykłady kierowane do pracowników Wydziału.

Wydział jest otwarty na studentów i badaczy z zagranicy. Funkcjonują Środowiskowe oraz Międzynarodowe Studia Doktoranckie w zakresie chemii. Studenci korzystają także z możliwości wymiany z innymi uczelniami w kraju i za granicą w ramach programów MOST i ERASMUS. W porównaniu z dużymi ośrodkami akademickimi, łatwiej jest się do takich programów zakwalifikować.

 

Szczegółowe informacje

dr inż Józef Hurek
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel.+48 77 452 71 23
jozef.hurek@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa Wydziału Chemii

wch.uni.opole.pl