Uniwersytet Opolski / Wydział Chemii

Nauki chemiczne, chemia, studia III stopnia

Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-30 do 2017-10-09 23:59:59

Liczba miejsc

6

Język wykładowy

polski

Opis

Studia doktoranckie w zakresie chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego stanowią trzeci stopień kształcenia uniwersyteckiego Celem studiów doktoranckich jest stworzenie studentom możliwości znaczącego podniesienia wiedzy i kwalifikacji w zakresie chemii (analitycznej, tworzyw sztucznych, organicznej, nieorganicznej, kwantowej, strukturalnej), poprzez aktywny udział w badaniach naukowych. Ich wynikiem powinny być publikacje naukowe w recenzowanych periodykach o zasięgu międzynarodowym, a w konsekwencji możliwość przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej.

Studia doktoranckie prowadzone są, jako studia stacjonarne (bezpłatne), zgodnie zobowiązującym na Uniwersytecie Opolskim regulaminem studiów doktoranckich.

Studia trwają 4 lata i stwarzają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk chemicznych. Doktoranci mogą otrzymać pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Od osób kandydatów na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) nie jest pobierana opłata rekrutacyjna.

Opis postępowania rekrutacyjnego:

Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria:

a) mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie chemii, biochemii, biotechnologii, inżynierii i technologii chemicznej, farmacji oraz inżynierii materiałowej;

b) przedstawić projekt badawczy zaakceptowany przez pracownika samodzielnego wraz z jego zgodą na pełnienie funkcji opiekuna naukowego, szczegółowe informacje na stronie: http://wch.uni.opole.pl/zasady-rekrutacji/

 

System punktacji kandydatów.

Na ogólną punktację składają się:

a) 10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich:

poniżej 4,0 – 0 pkt

od 4,0 do 4,2 – 2 pkt

od 4,2 do 4,4 – 4 pkt

od 4,4 do 4,6 – 6 pkt

od 4,6 do 4,8 – 8 pkt

od 4,8 do 5,0 – 10 pkt

b) 30 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego, w tym za znajomość j. obcego potwierdzoną certyfikatem;

c) 30 punktów – ocena projektu badawczego;

d) 30 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty

Kandydaci po uprzedniej Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) składają następujące dokumenty:

→ Podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu    internetowej rejestracji kandydatów IRK).

→ Podanie o przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie wraz ze wskazaniem opiekuna naukowego (samodzielnego pracownika naukowego) oraz jego zgodą na pełnienie tej funkcji.

 → Kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich.
W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się
o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta.

→ Informacja o znajomości języków obcych.

→ Dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni.

→ Opis (maksymalnie jedna strona A4) projektu badawczego planowanego do realizacji
w trakcie studiów doktoranckich wraz z akceptacją proponowanego opiekuna naukowego.  

→ Życiorys.

→ Dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada).

→ Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w laboratorium chemicznym.

Kserokopia dowodu osobistego, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu.

Jedną fotografię o wymiarze 35 x 45 mm oraz dodatkowo kandydat umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej.

 

Rozmowa kwalifikacyjna:

a) w pierwszym terminie, tj. 4.07.2017 r., sala 112, Wydział Chemii (godzina zostanie podana w późniejszym terminie) – kandydaci, którzy chcą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w tym terminie, muszą złożyć dokumenty do dnia 30.06.2017 r. Dyplom magisterski oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji dotychczasowych osiągnięć naukowych mogą złożyć do 22.09.2017 r.;

b) w drugim terminie: tj. 29.09.2017 r. godz. 10:00, sala 2 Wydział Chemii – kandydaci, którzy chcą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w tym terminie, muszą złożyć komplet dokumentów do dnia 22.09.2017 r. Kandydaci, którzy w tym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreśleni z listy kandydatów.

Termin przyjmowania dokumentów:

od 30 kwietnia do 30 czerwca oraz od 4 do 22 września 2017 r.

Terminy te dotyczą również dostarczenia dokumentów za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich. Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Chemii, pokój 110 w godzinach od 8.00 do 12.00, tel. 77 452 7102, e-mail: chemia@uni.opole.pl

Termin ogłoszenia wyników:

do 30 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

→ indywidualne konto kandydata w systemie IRK;

→ strona internetowa: https://www.wyniki.uni.opole.pl

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.

 

Kontakt

Kierownik Studiów Doktoranckich,

dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO

e-mail: Krzysztof.Ejsmont@uni.opole.pl

Wydział Chemii, pok. 2, tel. 77 452 7106

ul. Oleska 48, 45-052 Opole

 

Dziekanat Wydziału Chemii, pokój nr 110

ul. Oleska 48, 45-052 Opole

chemia@uni.opole.pl

tel. 77 452 7102

fax 77 452 7101