Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Politologii

Bezpieczeństwo międzynarodowe, stacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

Instytut Politologii jest jedną z najbardziej prężnych jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Opolskim. Nasi studenci mają możliwość od 2007r. kształcić się w nowym obiekcie dydaktycznym zlokalizowanym w centrum kampusu uniwersyteckiego. Mieszczą się w nim 22 nowoczesne sale dydaktyczne, sala multimedialna, biblioteka, pracownia komputerowa oraz pomieszczenia zakładów naukowych.

W procesie dydaktycznym przywiązujemy dużą uwagę do nauki języków obcych – zajęcia z niektórych przedmiotów prowadzenie są w języku angielskim i niemieckim. Organizujemy wyjazdy studyjne np. do Kwatery Głównej NATO, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych w Brukseli.

Dysponujemy ciekawą ofertą praktyk studenckich oraz wyjazdów na semestralne studia zagraniczne w ramach programu Sokrates-Erasmus. W tym roku akademickim nasi studenci studiują na uczelniach w Turcji, Niemczech i Czechach. Wspieramy młodych naukowców. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci.

 

Czego uczy się na bezpieczeństwie międzynarodowym?

Celem kształcenia realizowanym na kierunku „Bezpieczeństwo międzynarodowe” będzie nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu nauk społecznych, w szczególności nauki o bezpieczeństwie, ale także nauki o polityce, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków międzynarodowych, niezbędnych do swobodnej interpretacji otaczającego świata, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa w ujęciu narodowym i międzynarodowym. Interdyscyplinarność kierunku „Bezpieczeństwo międzynarodowe” pozwala absolwentowi na swobodne poruszanie po rynku pracy. Absolwent otrzymuje podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, jego typologii, zagrożeń i wyzwań stawianych współczesnemu pojmowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego. Ponadto absolwent posiądzie podstawy ekonomii, geopolityki, potrafić będzie określić rolę i miejsce Polski na arenie międzynarodowej oraz systemu międzynarodowego w sakli mikro i makro. Zdobytą wiedzę teoretyczną będzie umiał zastosować w praktyce poprzez umiejętność identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego i planowaniu rozwiązań sytuacji problemowych związanych z bezpieczeństwem. Dzięki zajęciom laboratoryjnym z Geopolityki, Terroryzmu i zagrożeń asymetrycznych, Bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz Teorii gier i zarządzaniem ryzykiem, absolwent posiądzie szereg umiejętności praktycznych, w szczególności analitycznych, dzięki którym jego atrakcyjność na rynku pracy znacząco wzrośnie.

Wykaz przedmiotów:

1. Przedmioty ogólne – język obcy, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, szkolenie BHP, szkolenie biblioteczne, szkolenie z ochrony własności intelektualnej – są to obowiązkowe przedmioty realizowane na każdym kierunku studiów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim.

2. Przedmioty podstawowe – Ekonomia i systemy gospodarcze, przedmiot ten wyposaża Absolwenta w wiedzę z zakresu nauk społecznych; Doktryny i ideologie polityczne, Filozofia, Najnowsza historia polityczna świata, Historia wojskowości, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Wprowadzenie do studiowania – przedmioty z tej grupy pozwalają na przygotowanie studenta do dalszych etapów studiowania i podejmowania coraz to bardziej złożonych problemów i tematyki zajęć. Ponad to ich zadaniem jest wprowadzenie studenta do zdobywania wiedzy naukowej, oraz usystematyzowanie i odświeżenie podstawowej wiedzy historycznej, filozoficznej i politologicznej niezbędnej do dalszego studiowania kierunku.

3. Przedmioty kierunkowe – przedmioty specjalistyczne poruszające swą tematyką szeroko rozumianą sferę bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem jej teoretycznych podstaw (Wstęp do teorii bezpieczeństwa oraz Teoria bezpieczeństwa 1 i 2), geopolityki i sfery międzynarodowej (Geopolityka, Wstęp do teorii stosunków międzynarodowych, Organizacje międzynarodowe i systemy bezpieczeństwa, Polska polityka zagraniczna, Nowa dyplomacja, Imperializm i hegemonizm we współczesnym świecie, Wymiary wielokulturowości), konfliktów zbrojnych i systemów bezpieczeństwa (Konflikty zbrojne w XX i XXI wieku, Ochrona praw człowieka i interwencje humanitarne, Terroryzm i konflikty asymetryczne, Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, Współczesne siły zbrojne), systemów politycznych i prawnych aspektów bezpieczeństwa (Współczesne systemy polityczne, Prawo międzynarodowe publiczne, Prawo wojny i konfliktów zbrojnych, Administracja w systemie bezpieczeństwa), oraz różnych aspektów bezpieczeństwa niemilitarnego (Bezpieczeństwo społeczne, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, Bezpieczeństwo energetyczne, Walka informacyjna i propaganda w XXI wieku, Teoria gier i zarządzanie ryzykiem).

4. Przedmioty uzupełniające – będące przedmiotami do wyboru przez studenta w formie Instytutowych Przedmiotów do Wyboru – student dokonuje wyboru pomiędzy takimi przedmiotami jak Zarządzanie kryzysowe, Migracje międzynarodowe, Cywilizacyjne aspekty bezpieczeństwa, Fundamentalizmy i radykalizmy we współczesnym świecie, Przestępczość zorganizowana oraz Współczesne separatyzmy. Przedmioty te pozwolą rozwinąć zainteresowania badawcze studentów kierunku „Bezpieczeństwo międzynarodowe” poprzez poruszanie w swej tematyce wąskich, specjalistycznych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego.

5. Moduł Instytutowe Kursy Zmienne – Aktualne problemy i wyzwania polityki światowej 1, 2, 3 –  Studenci podczas zajęć pod kierunkiem Profesora będą dogłębnie analizować wybrane problemy i wyzwania polityki światowej.

6. Konwersatorium monograficzne – druga grupa przedmiotów, których charakter opiera się o zasadę mistrz-uczeń, jednakże podczas tych zajęć studenci nie będą poddawać analizie tylko i wyłącznie wybranych problemów i wyzwań polityki światowej, ale w formie konwersatoryjnej będą poszerzać swą wiedzę z obszaru nauk społecznych.

7. Kursy Zmienne Ogólnouczelniane - przedmioty te mają na celu poszerzenie wiedzy studentów o dziedziny niezwiązane ze studiowanym kierunkiem. W ramach tych kursów będzie zdobywana wiedza interdyscyplinarna z takich obszarów nauki jak nauki humanistyczne oraz społeczne. Podczas tych zajęć realizowany również będzie efekt dotyczący przedsiębiorczości.

8. Pracownia Analityczna 1, 2 – przedmiot w formie konwersatoryjnej, którego naczelną rolą jest pogłębienie zdolności analitycznych studentów.

9. Seminarium dyplomowe – dwusemestralny przedmiot będący zwieńczeniem pracy w oparciu o zasadę mistrz-uczeń, studenci dzięki wcześniejszej pracy podczas zajęć w myśl tej zasady, pod kierunkiem Promotora piszą pracę licencjacką, będącą finalizacją studiów pierwszego stopnia. Zajęcia te są również przyczynkiem do podjęcia studiów II stopnia.

10. Praktyki zawodowe – w wymiarze 90 godzin, których celem jest zapoznanie studentów ze specyfiką funkcjonowania rynku pracy, kształtowanie umiejętności integracji wiedzy teoretycznej z przedmiotów objętych planem studiów z praktyczną działalnością poszczególnych Instytucji, stymulowanie aktywności i rozwijanie inicjatywy studenta oraz stworzenie możliwości prowadzenia badań własnych w przyszłości związanych z tematem pracy licencjackiej. Ponad to praktyki zawodowe służą uruchomieniu wiedzy nabytej w trakcie studiów i wykorzystania jej do realizacji konkretnych zadań oraz kształtowaniu wzorcowych postaw zawodowych przyszłego pracownika.

 

Program studiów „Bezpieczeństwo międzynarodowe” nie posiada podziału na specjalności. Począwszy od Semestru II studenci dokonują wyborów części przedmiotów w ramach Kursów Zmiennych Ogólnouczelnianych, Instytutowych Kursów Zmiennych, Instytutowych Przedmiotów do Wyboru, Konwersatoriów monograficznych oraz Pracowni Analitycznych. Do wyborów treści związanych z kierunkiem studiów zalicza się również Seminarium dyplomowe oraz Praktyki zawodowe.

Działalność studencka

Nasi studenci działają w Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego) dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając w organizacji konferncji naukowych. Mają też możliwość zapraszania wybitnych osobistości życia politycznego, kultury i nauki.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji centralnej i regionalnej zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa i obywateli, służbach (wojsku, Policji, ABW, SKW, SWW, CBA, CBŚ), jak również sektorze prywatnym realizującym zadania w sektorze bezpieczeństwa w związku z poszerzającym się zjawiskiem prywatyzacji bezpieczeństwa (agencje ratingowe, prywatne agencje specjalizujące się w zapewnianiu bezpieczeństwa jednostkowego i biznesowego). Przez co kierunek odpowiada na wyzwania rynku pracy i oczekiwania młodych ludzi, ale również stanowi nową propozycję w gronie już funkcjonujących kierunków. Jednym z celów studiów na kierunku „Bezpieczeństwo międzynarodowe” jest zgłębienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do percepcji i kreacji, przez absolwentów, międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa w oparciu o metody i aparat naukowy wywodzący się z nauk politycznych. Tym samym studia na kierunku „Bezpieczeństwo międzynarodowe” pozwalają na wyspecjalizowanie i pogłębienie prowadzonych już przez pracowników i studentów Instytutu badań nad międzynarodową sferą bezpieczeństwa. Ponadto aktualność problematyki bezpieczeństwa, szczególnie w przestrzeni transnarodowej, implikuje ciągłą potrzebę badawczą i analityczną w tym zakresie, przez co na rynku pracy wytworzyło się zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

W trakcie studiów na kierunku „Bezpieczeństwo międzynarodowe” student wybiera zajęcia w łącznej, minimalnej liczbie 510 godzin i łącznej liczbie 62 punktów ECTS.  Absolwent kierunku „Bezpieczeństwo międzynarodowe” będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach z obszaru nauk społecznych, m.in. Bezpieczeństwo Międzynarodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Stosunki Międzynarodowe, Politologia, Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne lub na kierunkach pokrewnych

 

Szczegółowe informacje 

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Politologia można uzyskać w sekretariacie Instytutu Politologii:

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
tel. (77) 452 74 60,
e-mail: politologia@uni.opole.pl

  

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.politologia.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 

Kierunki pokrewne

Stosunki międzynarodowe, Politologia, .

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,4

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0,1

3

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna*

0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.