OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Wyrażam zgodę' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Nie wyrażam zgody' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).
  1. Przetwarzanie danych
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Opolski dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu studiów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz 883 z późniejszymi zmianami).

  2. Błędy danych
    Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet Opolski nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.

  3. Doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej
    Wyrażam zgodę na doręczanie mi pism dotyczących przebiegu studiów w Uniwersytecie Opolskim w formie dokumentów elektronicznych na adres podany przeze mnie w procesie rekrutacji oraz na adres przydzielony mi w domenie @student.uni.opole.pl zgodnie z art. 391 § 1 pkt. 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).