Ekonomia, II stopień, 2-letnie, stacjonarne


W mocy od: 2 kwietnia 2018

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Gospodarka przestrzenna, Informatyka i ekonometria, Logistyka, Transport, Matematyka, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Zarządzanie, Zdrowie publiczne, Administracja.

 

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 111/2012 - 2016, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

 

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

 

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1