Kierunek lekarski, jednolite magisterskie, 6-letnie, niestacjonarne


W mocy od: 1 kwietnia 2018

Zasady kwalifikacji

Zasady rekrutacji

W rekrutacji na kierunek lekarski będą uwzględniane:

LP.

EGZAMIN MATURALNY

Waga

PRZEDMIOT

%PKT

1

BIOLOGIA

POZIOM ROZSZERZONY

1

2 CHEMIA LUB FIZYKA

POZIOM ROZSZERZONY

1

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji wynosi 200.

Egzamin wstępny jest obowiązkowy dla absolwentów „starej matury” (zdawanej przed 2005 r.) oraz dla kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa.

Absolwenci „nowej matury” nie mogą przystąpić do tego egzaminu. Egzamin będzie przeprowadzony w oparciu o arkusze egzaminacyjne odpowiadające podstawie programowej matury na poziomie rozszerzonym danego przedmiotu, obowiązujące od 2015 r. i oceniany na takich samych zasadach jak egzamin maturalny.

Terminy przeprowadzenia egzaminu:

Świadectwo Matury Międzynarodowej (IB), poziom HL i SL. Oceny ze świadectwa dojrzałości przelicza się na punkty wg następującej tabeli:

OCENA

LICZBA PUNKT

EXCELLENT(7)

100

VERY GOOD (6)

80

GOOD (5)

70

SATISFACTORY (4)

50

MEDIOCRE (3)

30