Utwórz konto

OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO Z INTERNETOWEJ REKRUTACJI KANDYDATÓW (IRK)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu studiów oraz wykorzystywanie ich do celów statutowych, archiwalnych i statystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski. Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane – obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842). Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.