Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 li
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Dokumenty

| Łukasz Korach

Wymagane dokumenty

Kandydaci, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną proszeni są o składanie dokumentów w komisjach rekrutacyjnych.

Dokumenty prosimy składać w kartonowych teczkach wiązanych, na których należy czytelnie napisać kierunek studiów, imię i nazwisko oraz dokładny adres (z numerem kodu pocztowego).

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia (podanie) na studia oraz zgodę na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (wydruki z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK)
 • kserokopia świadectwa maturalnego (dojrzałości), po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu (nie dotyczy kandydatów na drugi stopień),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (absolwenci nowej matury) po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu (nie dotyczy kandydatów na drugi stopień),
 • kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,
 • jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz fotografię w wersji elektronicznej  (w systemie rekrutacji IRK),
 • Kandydaci na studia drugiego stopnia dostarczają kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu magisterskiego, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,
 • zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (tylko na kierunkach, na których program nauczania wskazywałby na mozliwość wystepowania czynników szkodliwych dla zdrowia; obowiązkowe na kierunek lekarski).
  W przypadku kierunku lekarskiego Zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (skierowanie lekarskie zostanie wręczone kandydatom w momencie wydawania decyzji o przyjęciu na studia. Wówczas student I roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim ma obowiązek dostarczenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy do dnia 28 września br. (tj. dzień adaptacyjny). W przypadku nie dostarczenia zaświadczenia student nie zostanie dopuszczony do zajęć praktyczno-dydaktycznych.

Kandydaci na studia przy składaniu dokumentów podpisują umowę.

Pobierz umowę:
 • studia stacjonarne (umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Opolskim)
 • studia niestacjonarne (umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów studiów niestacjonarnych w Uniwersytecie Opolskim)
 • studia w UO - cudzoziemcy (umowa o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia w Uniwersytecie Opolskim na zasadach odpłatności)
 • studia doktoranckie w UO - cudzoziemcy (umowa o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia doktoranckie w Uniwersytecie Opolskim)

W przypadku przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego na kilku kierunkach lub specjalnościach, kandydat uiszcza stosowną wielokrotność opłaty. Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczona będzie osoba, która zarejestrowała się za pomocą internetowego formularza zgłoszenia i dokonała opłaty wnoszonej przez kandydata na studia. Wszystkie dokumenty kandydat musi dostarczyć w terminie określonym przez komisję rekrutacyjną pod rygorem skreślenia z listy zakwalifikowanych na studia.

Kandydaci, którzy aktualnie są studentami i mają zamiar jednocześnie studiować na dwóch specjalnościach studiów w UO, muszą przedstawić zgodę dziekanów - zgodnie z § 27 Regulaminu Studiów UO.

Uwaga cudzoziemcy!

Prosimy zapoznać się z zasadami rekrutacji  cudzoziemców na UO.