Unia Europejska

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauki biologiczne

Szczegóły
Kod SD-NBIO-D4
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki biologiczne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 4 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Katowicka 87 A,
45-060 Opole.
Budynek Wydziału Prawa i Administracji UO, p. 3.3
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-14.00
szkoladoktorska@uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • Dokument uprawniający podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (31.05.2019 00:01 – 24.06.2019 23:59)

Autor projektu/potencjalny promotor: dr hab. Adam Bodzioch, prof. UO

e-mail: abodzioch@uni.opole.pl

Tematy badawcze:

Kręgowce ze stanowiska dokumentacyjnego „Trias” w Krasiejowie. Temat obejmuje przede wszystkim systematykę, paleobiologię i tafonomię, z naciskiem na budowę oraz przeobrażenia pośmiertne tkanki kostnej.

Kręgowce wczesnego i środkowego triasu (w szczególności – ze stanowisk Górnego Śląska i obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich). Zakres badań jak wyżej.

Bezkręgowce wapienia muszlowego (w szczególności – na Górnym Śląsku). W zakres badań wchodzi rewizja systematyki większości grup oraz zagadnienia paleoekologiczne i tafonomiczne.

Projekty własne kandydata, w zakresie paleobiologii, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

 

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie: https://www.researchgate.net/profile/Adam_Bodzioch/publications.

 

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów:
- stacja paleontologiczna w Krasiejowie i laboratorium z podstawowym wyposażeniem do preparacji skamieniałości;
- mikroskopy stereograficzne;
- mikroskop petrograficzny;
- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta:
- udział w wykopaliskach paleontologicznych za granicą (np. Holandia, Portugalia, Rosja);
- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich).

 

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata:
- w przypadku problematyki tafonomicznej: wskazana podstawowa znajomość geochemii, w tym - izotopów trwałych.

 

 

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Janas

e-mail: tadeuszj@uni.opole.pl

 

Temat badawczy:

Badanie oddziaływania cząsteczek RNA oraz polimerów kwasu sjalowego (polySia) z obszarami ciekło-uporządkowanymi w błonach liposomów oraz z tratwami membranowymi w błonach egzosomów, aminokwasami, peptydami. Wyniki badań pozwolą na lepsze poznanie molekularnych mechanizmów selektywnego wprowadzania cząsteczek RNA do egzosomów oraz roli polySia na ich powierzchni. Przenoszone przez egzosomy cząsteczki RNA oraz polySia uczestniczą w procesie przerzutów nowotworowych oraz w procesach powstawania chorób neurodegeneracyjnych [ostateczny temat do uzgodnienia].

 

Doświadczenie naukowe promotora:
- kierownik grantu NCN OPUS 12, nr NCN 2016/23/B/NZ1/02975, okres realizacji: 2017 – 2021;

- lista publikacji dostępna na stronie:  https://orcid.org/0000-0002-3996-2640.

 

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- korzystanie z w pełni wyposażonej Pracowni Liposomów i Egzosomów – stosowane techniki i metody  badawcze: spektrofluorymetria, spektrometria, chromatografia żelowa, preparacja liposomów i egzosomów, PCR, transkrypcja, oznaczanie lipidów oraz RNA;
- możliwość zatrudnienia doktoranta przy realizacji grantu NCN OPUS 12.

 

 

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. dr hab. Barbara Lis

e-mail: canta@uni.opole.pl

 

Temat badawczy:

Badania faunistyczne i zoogeograficzne nad pluskwiakami różnoskrzydłymi (Hemiptera: Heteroptera) wybranych regionów Polski [ostateczny temat do ustalenia].

 

Doświadczenie naukowe promotora:
- wypromowanie doktora oraz jeden przewód otwarty (w trakcie recenzowania) i jedna opieka promotorska nad studentem studiów doktoranckich;
- aktualnie realizacja kilku projektów naukowych;
- lista publikacji dostępna na stronach: 
     https://orcid.org/0000-0002-3292-1109
     https://www.researchgate.net/profile/Barbara_Lis
     https://scholar.google.pl/citations?user=P6my6wcAAAAJ&hl=pl

 

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- korzystanie z pracowni wyposażonej w sprzęt optyczny (binokular oraz mikroskop z kamerami i możliwością wykonywania zdjęć) i sprzęt laboratoryjny;
- możliwość skorzystania z w pełni wyposażonej pracowni technik molekularnych;
- możliwość korzystania z bazy piśmiennictwa specjalistycznego oraz bogatego zbioru porównawczego (kilkanaście tysięcy okazów Heteroptera);
- możliwość prowadzenia badań faunistycznych w krajach ościennych (w celach porównawczych).

 

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata:
- predyspozycje do pracy w terenie.

 

 

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. dr hab. Jerzy Lis

e-mail: cydnus@uni.opole.pl

 

Temat badawczy:

Wykorzystanie klasycznych i molekularnych metod w analizach pokrewieństwa na poziomie gatunków i populacji u pluskwiaków różnoskrzydłych (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) [ostateczny temat do uzgodnienia].

 

Doświadczenie naukowe promotora:
- wypromowanie trzech doktorów, jeden doktorat otwarty i dwie opieki promotorskie;
- kierownik projektu „A revision of Oriental Cydnidae” finansowanego przez Fundację Aleksandra von Humboldta (Niemcy, Bonn) oraz kierownik 3 grantów ministerialnych przyznawanych w ramach konkursów;
- pełna lista publikacji dostępna na stronach:
     https://www.researchgate.net/profile/Jerzy_Lis
     https://scholar.google.pl/citations?user=l9a3y2wAAAAJ&hl=pl
     https://orcid.org/0000-0003-1332-8331

 

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- możliwość  korzystania z pracowni mikroskopowej i wykonywania zdjęć o dużej rozdzielczości;
- możliwość korzystania z pracowni technik molekularnych;
- możliwość korzystania ze zbioru kilkunastu tysięcy okazów Heteroptera do celów porównawczych oraz analiz DNA, a także z bazy specjalistycznego piśmiennictwa.

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata:
- podstawowe umiejętności w zakresie prac laboratoryjnych związanych z mikroskopowaniem, wykonywaniem prostych preparatów, izolacją i analizą DNA;  ewentualne predyspozycje do pracy w terenie (w zależności od tematu badawczego).

 

 

Autor projektu/potencjalny promotor: dr hab. Sławomir Mitrus

e-mail: smitrus@uni.ople.pl

 

Temat badawczy:

Eksperymentalne badania ekologii mrówek Temnothorax crassispinus, w tym eksperymenty laboratoryjne i terenowe oraz zbieranie danych terenowych [szczegółowy temat do uzgodnienia].

 

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji dostępna na stronie:  http://www.uni.opole.pl/~smitrus/publikacje.htm;
- staż naukowy w Uniwersytecie w Ratyzbonie.

 

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- możliwość wykorzystania dwóch szaf termostatycznych wraz z podstawowym sprzętem do prowadzenia eksperymentów terenowych oraz hodowli laboratoryjnych; [szafy termostatyczne firmy Pol-Eko o pojemnościach 60 i 150 litrów: z regulacją temperatury oraz oświetlenia (regulacja temperatury w zakresie od +3°C do +40°C (mała komora) oraz od –3°C do +40°C (większa komora): możliwość prowadzenia eksperymentów laboratoryjnych na kilkudziesięciu koloniach – w przypadku większej komory z wykorzystaniem do ok. 90 kolonii jednocześnie].

 

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata:
- znajomość podstaw statystyki (UO posiada licencję programu Statistica).

 

 

Autor projektu/potencjalny promotor: dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO

e-mail: rajfur@uni.opole.pl

 

Temat badawczy:

Zastosowanie mchów, porostów, glonów oraz kory drzew w biomontoringu pasywnym wybranych ekosystemów np. terenów leśnych. Biomonitoring aktywny terenów zurbanizowanych z wykorzystaniem mchów i porostów (walidacja metodyki tej techniki badawczej, poszukiwanie korelacji pomiędzy biomonitoringiem aktywnym a klasycznym monitoringiem środowiska, wpływ metali ciężkich na aktywność biologiczną roślin) [ostateczny temat do ustalenia].

 

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji dostępna stronie: https://orcid.org/0000-0002-4544-9819
- realizacja sześciu projektów badawczych, w tym międzynarodowych.

 

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- aparatura, z której mogą korzystać doktoranci: mineralizator mikrofalowy Speedwave Four firmy Berghof (DE), absorpcyjny spektrometr atomowy iCE 3500 firmy Thermo Electron Corporation (USA), analizator rtęci AMA 254 firmy Altec Ltd. oraz drobny sprzęt laboratoryjny: pH-metry i konduktometry firmy Elmetron, mikroskopy świetlne, spektrofotometry.
- możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi:
- Uniwersytet w Hradec Králové, CZ;
- Uniwersytet Techniczny w Libercu, CZ;
- Instytut Badań Jądrowych w Dubnej, RU.

 

 

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki

e-mail: zatwar@uni.opole.pl

 

Temat badawczy:

Badania taksonomii i biologii muchówek z rodziny wodarkowate (Diptera: Ephydridae) [ostateczny temat do uzgodnienia].

 

Doświadczenie naukowe promotora:
- wypromowanie trzech doktorów (ponadto dwa otwarte przewody, w tym jeden w trakcie recenzowania dysertacji);
- aktualnie realizacja ok. 20 projektów badawczych;
- wykaz publikacji na stronie:  http://biologia.wpt.uni.opole.pl/prof-dr-hab-tadeusz-zatwarnicki/

 

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- miejsce do pracy dla doktoranta i potrzebny sprzęt (binokular, mikroskop i urządzenie do makrofotografii);
- możliwość ubiegania się o finansowanie badań i wyjazdów do zagranicznych placówek naukowych we własnym zakresie, lub/i przygotowania wspólnego wniosku o takie finansowanie.

 

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata:
- umiejętność posługiwania się mikroskopem i programami komputerowymi do edycji tekstu i grafiki.

 

UWAGA: Kandydaci ubiegający się o realizację wybranego tematu badawczego mogą kontaktować się z autorami projektów w celu otrzymania dodatkowych informacji, przedstawienia własnych propozycji, uszczegółowienia zakresu badań, a także uzyskania pisemnej zgody na objęcie funkcji promotora.

 

 

Autor projektu/potencjalny promotor: dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. UO

e-mail: anowak@uni.opole.pl

 

Temat badawczy:

Badania makroekologiczne roślinności Środkowej Azji (Tadżykistan, Kirgistan) – klasyfikacja, różnorodność gatunkowa i funkcjonalna, modele SAR, ciemna różnorodność, wpływ warunków środowiskowych na roślinność.

Badania związane z ochroną różnorodności florystycznej w Polsce, w tym translokacje, banki genów, podziemna bioróżnorodność.

Szczegółowe tematy do uzgodnienia indywidualnego.

 

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji dostępna na:https://www.researchgate.net/profile/Arkadiusz_Nowak,
- kierownik ok. 35 ekspedycji do Środkowej Azji, SE Azji oraz Ameryki Południowej

 

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- badania realizowane są klasycznymi metodami terenowymi nie wymagającymi kosztownych instrumentów badawczych. W przypadku uzgodnienia tematów, do których realizacji niezbędne jest specjalistyczne wyposażenie, promotor zapewnia dostęp do laboratoriów ekologii molekularnej w Warszawie,
- istnieje możliwość wykorzystania wsparcia instrumentalnego Uniwersytetu w Ostrawie oraz Polskiej Akademii Nauk

 

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata:
- przede wszystkim CHĘCI bycia dobrym botanikiem terenowym!
- podstawowa wiedza i umiejętność z zakresu statystki, w tym znajomość metod ordynacyjnych i klasyfikacyjnych
- podstawowa wiedza i umiejętność z zakresu statystki, w tym znajomość metod ordynacyjnych i klasyfikacyjnych

 

 

Autor projektu/potencjalny promotor: dr hab. Sławomir Sokół, profesor UO

 e-mail: sokol@uni.opole.pl , ss54@wp.pl

 

Tematy badawcze:

Taksonomia wybranych rodzajów grzybów kapeluszowych (Macromycetes).

Analiza mikrostruktur wybranych grup grzybów leczniczych celem wyodrębnianie kluczowych cech niezbędnych do poprawnych oznaczeń krytycznego materiału biologicznego. Ontogeneza i ekologia wybranych gatunków grzybów kapeluszowych (Macromycetes).

 

Doświadczenie naukowe promotora:
- opieka naukowa nad studentką studiów doktoranckich i w efekcie wypromowanie doktora,
- opieka naukowa nad studentką studiów doktoranckich (4 lata),
- opieka naukowa nad 2 osobami, które przygotowywały materiały do doktoratu,
- lista publikacji dostępna na następujących stronach internetowych:
   https://orcid.org/0000-0003-2695-6935

   https://www.researchgate.net/profile/Slawomir_Sokol
   https://repo.uni.opole.pl/resultList.seam?q=Sławomir+Sokół&r=publication&t=simple&lang=pl&cid=55221
   https://www.mendeley.com/profiles/sawomir-sok/ .

Uczestnik stażów i grantów zagranicznych i krajowych:
Grant Rządu Republiki Francuskiej, stypendium DAAD (Niemcy), Uniwersytetu w Kolonii (Niemcy) i Salford (Anglia) oraz staże w europejskich instytutów botaniki (z specjalizacją mikologii) (m. in. Wilno, Kijów, Kraków, Monachium, Borstel (Niemcy) (porównać także informacje https://orcid.org/0000-0003-2695-6935 ).

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:

- możliwość korzystania z pracowni sprzętu optycznego (binokulary oraz mikroskop optyczny wysokiej klasy z możliwością wykonywania zdjęć) oraz podstawowego sprzętu laboratoryjnego;

- dostęp do literatury mikologicznej historycznej i współczesnej oraz do zielnika UOP;

- możliwość prowadzenia badań mikologicznych - porównawczych w oparciu o współpracę z Herbarium Bayerische Staatsammlung (Monachium).

 

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata:
- predyspozycje do pracy w terenie oraz w laboratorium, posługiwanie się oprogramowaniem do opracowywania danych, talent językowy.


Zasady kwalifikacji

 

 L.p  Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym  Punktacja
 1

ŚREDNIA OCEN za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia / jednolitych studiów magisterskich / za okres studiów ukończonych za granicą, uznanych za równorzędne ze studiami pierwszego i drugiego stopnia tub jednolitymi studiami magisterskimi przeliczana według następujących zasad: poniżej 4.0 – 0 pkt, od 4.0 do 4.19 – 2 pkt, od 4.2 do 4.39 – 4 pkt, od 4.4 do 4.59 – 6 pkt, od 4.6 do 4.79 – 8 pkt, od 4.8 do 5.0 – 10 pkt

łącznie nie więcej
niż 10 pkt.

 2  OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE łącznie nie więcej
niż 35 pkt.
   

znajomość języka obcego (innego niż język podstawowy dyscypliny) potwierdzoną certyfikatem: C2 – 10 pkt, C1 – 7 pkt, B2 – 5 pkt

      

publikacje (z ostatnich 5 lat, zweryfikowane przez analizę bibliometryczną):

 • monografia opublikowana lub przyjęta do druku w wydawnictwie z Poziomu II umieszczonym w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 pkt,
 • monografia opublikowana lub przyjęta do druku w wydawnictwie z Poziomu I umieszczonym w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 10 pkt,
 • artykuł opublikowany lub przyjęty do druku w czasopismach recenzowanych, posiadających wskaźnik cytowań Impact Factor (IF) – 10 pkt,
 • artykuł opublikowany lub przyjęty do druku w czasopismach recenzowanych, umieszczonych na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 pkt,
 
udział w konferencjach naukowych (z ostatnich 5 lat; wymaga się pisemnego potwierdzenia udziału w konferencji wydanego przez organizatorów lub załączenia programu konferencji z wyraźnym zaznaczeniem nazwiska i imienia kandydata i tytułu wystąpienia):

 • czynny udział (referat, poster) w jednej konferencji – 1 pkt,
 • czynny udział (referat, poster) w dwóch lub więcej konferencjach – 2 pkt,

praca w kołach naukowych lub organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:

 • praca w kole naukowym poświadczona dokumentacją w formie zaświadczenia lub pisemnej opinii opiekuna naukowego koła; praca w organizacji lub stowarzyszeniu naukowym poświadczona dokumentem przynależności – 1 pkt,
 • praca w 2 i więcej kołach naukowych poświadczona dokumentacją w formie zaświadczenia lub pisemnej opinii opiekuna naukowego koła; praca w 2 i więcej organizacjach lub stowarzyszeniach naukowych poświadczona dokumentem przynależności – 2 pkt,

granty, nagrody, stypendia naukowe (z ostatnich 5 lat poświadczone odpowiednimi dokumentami, np. decyzją o przyznaniu, umową itp.):

 • uzyskanie jednego grantu – 8 pkt,
 • uzyskanie dwóch lub więcej grantów – 16 pkt,
 • udział jako wykonawca w jednym grancie – 4 pkt,
 • udział jako wykonawca w dwóch lub więcej grantach – 8 pkt,
 • uzyskanie nagrody zagranicznej – 5 pkt,
 • uzyskanie nagrody krajowej – 3 pkt,
 • uzyskanie jednego stypendium naukowego – 2 pkt,
 • uzyskanie dwóch lub więcej stypendiów naukowych – 4 pkt,

drugi kierunek studiów, studia podyplomowe, kursy, staże naukowe dłuższe niż trzy miesiące (z ostatnich 5 lat poświadczone odpowiednimi dokumentami, np. świadectwami ukończenia, dyplomami, certyfikatami, umowami itp.):

 • ukończenie drugiego kierunku na studiach I stopnia – 2 pkt,
 • ukończenie drugiego kierunku na studiach I i II stopnia – 5 pkt,
 • ukończenie drugiego kierunku na jednolitych studiach magisterskich – 5 pkt,
 • za każde ukończone studia podyplomowe – 2 pkt,
 • za każdy staż naukowy krajowy – 2 pkt,
 • za każdy staż naukowy zagraniczny – 3 pkt,
 • ukończenie jednego lub kilku kursów – 1 pkt
 3

PROJEKT BADAWCZY powinien zostać zaprezentowany w czasie rozmowy kwalifikacyjnej w formie wypowiedzi ustnej i prezentacji multimedialnej. Kandydat powinien przedstawić ogólne sformułowanie tematu oraz celu badawczego, a także wykazać osadzenie problematyki w dotychczasowym dorobku danej dyscypliny naukowej. Kryteriami oceny projektu są:

 • jasność sposobu sformułowania problematyki i celu badawczego,
 • nowatorstwo/oryginalność problematyki,
 • dojrzałość wywodu teoretycznego i uzasadnienia problemu badań,
 • znajomość literatury zagadnienia
nie więcej niż 30 pkt.
 4

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA od kandydata oczekuje się znajomości wybranej dyscypliny naukowej, w której realizowany będzie projekt badawczy, wiedzy z zakresu metodyki prowadzenia badań naukowych, wskazania motywów podjęcia pracy naukowej oraz zaprezentowania własnych zainteresowań naukowych. Elementem rozmowy kwalifikacyjnej może być pisemny egzamin potwierdzający znajomość wybranej dyscypliny, w której realizowany będzie projekt badawczy

nie więcej niż 25 pkt

 

 • Kandydat może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym łącznie nie więcej niż 100 punktów.
 • Do uzyskania pozytywnego wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym wymagane jest otrzymanie przez kandydata co najmniej 75 punktów.