Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[1-PRK-FIL.BAL-S.L.3] Filologia, sp. bałkańska turystyka kulturowa, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-FIL.BAL-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Filologia, sp. Bałkańska turystyka kulturowa
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
tel. +48 77 541 59 22
inslaw@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00 -15.00
Adres WWW http://www.inslaw.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

 Bałkańska turystyka kulturowa na UO - informacje ogólne 

 Studia związane z obszarem Półwyspu Bałkańskiego mają na Uniwersytecie Opolskim długą tradycję. W latach 90-tych XX w. słowiańskich języków używanych w krajach bałkańskich uczono w Instytucie Filologii Polskiej w ramach specjalności serbsko-chorwackiej. Z Instytutem tym przez lata związani byli lektorzy języka serbskiego: Gordana Ɖurđev, Predrag Obućina, Dragana Ratković z Belgradu i Goran Injac z Nowego Sadu, a także wybitni polscy slawiści jak profesor Władysław Lubaś oraz profesor Julian Kornhauser. W odpowiedzi na popularność kultur Półwyspu Bałkańskiego, jaką można było obserwować w Polsce na przełomie wieków (XX i XXI) w Katedrze Slawistyki utworzono studia filologiczne (filologia serbska). W 2014 r. Katedra Slawistyki połączyła się z Instytutem Filologii Wschodniosłowiańskiej, w efekcie czego powstał Instytut Slawistyki. Zaowocowało to między innymi nową ofertą dydaktyczną, dopasowaną zarówno do oczekiwań kandydatów na studia, jak i zmieniających się czasów. Obecnie kierunki oferowane przez Instytut Slawistyki stawiają sobie za cel łączenie wiedzy teoretycznej z kompetencjami praktycznymi, czego doskonałym przykładem jest specjalność Bałkańska turystyka kulturowa. Specjalność ta zapewnia znajomość trzech języków obcych oraz zdobycie interdyscyplinarnych kompetencji pozwalających zrozumieć odmienność kulturową regionu. Student przyswaja wiedzę dotyczącą wybranych krajów Półwyspu Bałkańskiego (Chorwacja, Serbia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina) oraz Turcji.

W czasie studiów szczególny nacisk położony jest na zdobywanie przez studenta praktycznych umiejętności, związanych z kształtowaniem kompetencji językowych, przekładowych i krajoznawczych niezbędnych zwłaszcza w pracy w branży turystycznej. Pracownicy Instytutu prowadzą badania w zakresie językoznawstwa, historii i teorii literatury, a także kulturoznawstwa.

Szereg problemów badawczych jest podejmowanych i realizowanych we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem w Belgradzie i Nowym Sadzie. Umowy partnerskie podpisane z tymi ośrodkami, jak również z uniwersytetami w Chorwacji, Czechach i Rosji gwarantują studentom możliwość wyjazdu na stypendia naukowe i kursy językowe.

Czego uczy się na specjalności Bałkańska turystyka kulturowa:

Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej znajomości języków obcych i wykształcenie podstawowych umiejętności niezbędnych w pracy w sektorze usług turystycznych. Studentów obowiązuje także 3-tygodniowa praktyka zawodowa.

Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych – serbski i turecki oraz angielski – z zajęciami z zakresu m.in. geografii, historii oraz krajoznawstwa i turystyki. Program studiów uzupełniają przedmioty humanistyczne. 

Język wykładowy:

polski, serbski, turecki i angielski

Program jest przeznaczony dla absolwentów szkół średnich, którzy pragną opanować kompetencje językowe w zakresie dwóch języków obcych (języki serbski i turecki) oraz pogłębić kompetencje w zakresie języka angielskiego. Studia skierowane są do osób zamierzających otrzymać wiedzę dotyczącą specyfiki krajów leżących na Półwyspie Bałkańskim (zapewniają ją kursy poświęcone przede wszystkim kulturze oraz historii czy geografii regionu). W programie studiów znajdują się ponadto przedmioty, na których kształtowane będą podstawowe umiejętności niezbędne w pracy w sektorze usług turystycznych. Unikalną na tle innych programów studiów prowadzonych w UO cechą specjalności Bałkańska turystyka kulturowa jest kompleksowe ujęcie zagadnień związanych ze szczególnym charakterem kultury krajów Półwyspu Bałkańskiego, nauczanie języka serbskiego oraz tureckiego połączone z doskonaleniem znajomości języka angielskiego i wprowadzeniem wiedzy niezbędnej w branży turystycznej.

 Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

Na całość studiów składają się następujące rodzaje przedmiotów:

  • zajęcia praktyczne z języków obcych
  • przedmioty turystyczno-krajoznawcze
  • inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon, konieczne do uzyskania dyplomu;
  • przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu,
  • kursy dodatkowe (zmienne) prezentujące warsztat badawczy instytutu i wydziału.

 Dziedziny nauki, wykładane na specjalności:

  Dziedzina nauk humanistycznych

  Dyscyplina; językoznawstwo i literaturoznawstwo

 

Z pełnym programem studiów można zapoznać się tutaj.

 

Dlaczego warto studiować bałkańską turystykę kulturową na Uniwersytecie Opolskim?

Specjalność Bałkańska turystyka kulturowa łączy w sobie wiedzę filologiczną z praktycznymi umiejętnościami potrzebnymi w branży turystycznej zorientowanej na region Półwyspu Bałkańskiego. O wyjątkowości specjalności decyduje:

·         interdyscyplinarny charakter studiów (łączenie przedmiotów filologicznych z praktyczną nauką języków obcych oraz z przedmiotami z zakresu krajoznawstwa i prawa)

wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada kompetencje w zakresie języków obcych (serbskiego i tureckiego oraz angielskiego) w obszarze języka ogólnego i wyprofilowanego do celów specjalnych oraz zagadnień prawno-społecznych.

Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. opanowaniu języków (serbskiego na poziomie C1 i tureckiego na poziomie A2). Student ponadto kontynuuje naukę języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Studia na specjalności bałkańska turystyka kulturowa zapewniają nabycie umiejętności w dziedzinie komunikacji międzykulturowej, wyposażają również w wiedzę dotyczącą podstaw prawa turystycznego. W czasie studiów szczególny nacisk położony jest na zdobywanie przez studenta praktycznych umiejętności, związanych z kształtowaniem kompetencji językowych, przekładowych i krajoznawczych niezbędnych w pracy w branży turystycznej. Studia zapewniają formowanie kompetencji w zakresie kultury narodów zamieszkujących Półwysep Bałkański (zwłaszcza Serbii, Chorwacji, Czarnogóry i Bośni) oraz wiedzę dotyczącą współczesnej Turcji. Dzięki temu naszego absolwenta cechuje świadomość dotycząca kulturowej specyfiki Bałkanów i ich usytuowania między Wschodem a Zachodem, co predestynuje go do pełnienia różnorodnych funkcji we współczesnym integrującym się świecie.

Obserwowane od kilku lat ożywienie w kontaktach krajów Płw. Bałkańskiego z Polską i Unią Europejską (obejmujące zarówno współpracę gospodarczą, jak i wymianę turystyczną) powoduje wzrost zapotrzebowania na specjalistów w sektorze usług, w turystyce, w biurach tłumaczeń, ośrodkach kultury, sferze biznesu, w administracji rządowej oraz innych instytucjach państwowych i firmach prywatnych -  agencjach turystycznych, biurach podróży. Absolwent studiów bałkańska turystyka kulturowa, który może podjąć zatrudnienie w tego rodzaju ośrodkach oraz instytucjach jest dobrze przygotowany do  wymagań współczesnego rynku pracy.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na specjalności Bałkańska turystyka kulturowa może kontynuować naukę na  kierunkach i specjalnościach filologicznych.

 Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na specjalności Bałkańska turystyka kulturowa można uzyskać w sekretariacie Instytutu Slawistyki:

Pl. Kopernika 11

45-040 Opole

Tel. (77) 54-15-922

e-mail: inslaw@uni.opole.pl

 
Strona internetowa kierunku

www.inslaw.uni.opole.pl


Zasady rekrutacji

 Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Kierunki pokrewne

Filologia angielskaStosunki międzynarodowePolitologiaDziennikarstwo i komunikacja społecznaFilologia polskaFilologia polska sp. nauczycielskaFilologia germańskaFilologia germańska z jęz. angielskim sp. nauczycielskaFilologia romańska od podstawZarządzanie.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

Lp.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy 0,35
poziom rozszerzony 0,50
2

j. obcy*

pisemna

poziom podstawowy 0,35
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

Od kandydata wymagana jest znajomość j. angielskiego na poziomie A2.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

PRZEDMIOT

OCENA

WAGA

1.

j.polski

część pisemna matury

0,80

2.

j.obcy

 

część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna* 0,12

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Od kandydata wymagana jest znajomość j. angielskiego na poziomie A2.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści Olimpiady Języka Rosyjskiego, Języka Angielskiego lub Języka Niemieckiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku, Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej  będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.