Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[1-PRK-FIL.JOP-S.L.3] Filologia, sp. języki obce w przekładzie użytkowym, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-FIL.JOP-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Filologia - Języki obce w przekładzie użytkowym
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
tel. +48 77 541 59 22
inslaw@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7.30-15.30
Adres WWW http://www.inslaw.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

 Języki obce w przekładzie użytkowym na UO - informacje ogólne

 Dzisiejszy Instytut Slawistyki ma historię liczącą już ponad 60 lat. Dzieje rusycystyki opolskiej swymi korzeniami sięgają początków powołanej w roku 1950 we Wrocławiu, a następnie przeniesionej w roku 1954 do Opola Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej powstał w roku 1990 z przekształcenia działającego od 1975 roku Instytutu Filologii Rosyjskiej. Od 1 września 2014 roku Instytut nosi nazwę Instytutu Slawistyki. Jednostka przeszła reorganizację, w wyniku której włączono w skład osobowy pracowników istniejącej od 1990 roku Katedry Slawistyki UO.

Pracownicy Instytutu prowadzą badania w zakresie językoznawstwa historycznego, synchronicznego oraz stosowanego, historii i teorii literatury, a także kulturoznawstwa i emigrantologii słowiańskiej.

Szereg problemów badawczych jest podejmowanych i realizowanych we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem w Poczdamie, Uniwersytetem w Greifswaldzie, Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Sankt Petersburgu, Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, Uniwersytetem im. F. Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetem w Ostrawie, Uniwersytetem w Kolonii, Uniwersytetem w Kijowie, Uniwersytetem im. I. Franka we Lwowie, Uniwersytetem w Grodnie oraz z Instytutem Literatury Czeskiej Akademii Nauk RCz.

Czego uczy się na językach obcych w przekładzie użytkowym

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej biegłej znajomości języka rosyjskiego lub czeskiego lub serbskiego. Student oprócz nauki języków zgłębi wybrane zagadnienia z kultury, literatury i historii krajów nauczanych języków oraz nabędzie umiejętności translatorskie w zakresie dwóch języków obcych (rosyjski / czeski / serbski oraz angielski, którego naukę kontynuuje od poziomu A2).

Język wykładowy

 polski, rosyjski / czeski / serbski, angielski

 Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

    Na całość studiów składają się następujące rodzaje przedmiotów:
    zajęcia praktyczne z wybranych języków
    inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon, konieczne do uzyskania dyplomu;
    przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu,
    kursy dodatkowe (zmienne) prezentujące warsztat badawczy instytutu, wydziału, uczelni.

Dziedzina nauki wykładane na kierunku:

dziedzina nauk humanistycznych

dyscyplina; językoznawstwo, literaturoznawstwo

 

Z pełnym programem studiów można zapoznać się tutaj.

 

Dlaczego warto studiować język biznesu na Uniwersytecie Opolskim?

O wyjątkowości kierunku decyduje:

    interdyscyplinarny charakter studiów (szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych  i bogata oferta przedmiotów ogólnohumanistycznych)
    nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów
    możliwość uzyskania tytułu magistra w ramach studiów stacjonarnych (po ukończeniu studiów licencjackich I stopnia studenci mają możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich II stopnia)
    wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą uczestniczyć także w życiu prężnie działających kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską).

Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na odpłatne kursy językowe w Rosji, trwające 2-3 tygodnie).

Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada kompetencje w zakresie dwóch języków obcych (rosyjskiego / czeskiego / serbskiego i angielskiego)
Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. biegłemu opanowaniu obu języków, nabyciu umiejętności w dziedzinie przekładu,formowaniu kompetencji w zakresie kultury Słowian Wschodnich i narodów Europy Zachodniej. Dzięki temu naszego absolwenta cechuje świadomość kulturowego oraz ekonomiczno-politycznego usytuowania Polski między Wschodem a Zachodem, co predestynuje go do pełnienia różnorodnych funkcji we współczesnym integrującym się świecie. Pozwala mu to również aktywnie kreować własną karierę zawodową. Absolwenci wymienionej specjalności są przygotowani do pracy tłumacza, asystenta dyre4ktora firm gospodarczych i administracyjnych, redaktora w wydawnictwach, pracownika jednostek administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury oraz pracownika sektora usług wymagających znajomości języka rosyjskiego / czeskiego / serbskiego.

Absolwent może także podjąć pracę w zawodzie tłumacza przysięgłego (odpowiednie wymagania i uprawnienia określają dla zawodu tłumacza języka obcego - regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego - rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości).

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia Języki obce w przekładzie użytkowym może kontynuować naukę na specjalnościach II stopnia prowadzonych przez Instytut Slawistyki UO - język biznesu, języki obce w dyplomacji lub na innych kierunkach pokrewnych.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Język biznesu można uzyskać w sekretariacie Instytutu Slawistyki:

Pl. Kopernika 11

45-040 Opole

Tel. (77) 54-15-922

e-mail: inslaw@uni.opole.pl

 
Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Strona internetowa kierunku

www.inslaw.uni.opole.pl


Zasady rekrutacji

 Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia. 

Kierunki pokrewne

Filologia angielskaStosunki międzynarodowePolitologiaDziennikarstwo i komunikacja społecznaFilologia polskaFilologia polska sp. nauczycielskaFilologia germańskaFilologia germańska z jęz. angielskim sp. nauczycielskaFilologia romańska od podstawZarządzanie.

 Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

Lp.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy 0,35
poziom rozszerzony 0,50
2

j. obcy*

pisemna

poziom podstawowy 0,35
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

Od kandydata wymagana jest znajomość j. angielskiego na poziomie A2.

 Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

PRZEDMIOT

OCENA

WAGA

1.

j.polski

część pisemna matury

0,80

2.

j.obcy

 

część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna* 0,12

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Od kandydata wymagana jest znajomość j. angielskiego na poziomie A2.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści Olimpiady Języka Rosyjskiego, Języka Angielskiego lub Języka Niemieckiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku, Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej  będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.