Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[1-PRK-FIL.JOS-S.L.3] Filologia, sp. języki obce w służbie publicznej, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-FIL.JOS-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Filologia - Języki obce w służbie publicznej
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
tel. +48 77 541 59 22
inslaw@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7.30-15.30
Adres WWW http://www.inslaw.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Języki obce w służbie publicznej na UO - informacje ogólne

 Dzisiejszy Instytut Slawistyki ma historię liczącą już ponad 60 lat. Dzieje rusycystyki opolskiej swymi korzeniami sięgają początków powołanej w roku 1950 we Wrocławiu, a następnie przeniesionej w roku 1954 do Opola Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej powstał w roku 1990 z przekształcenia działającego od 1975 roku Instytutu Filologii Rosyjskiej. Od 1 września 2014 roku Instytut nosi nazwę Instytutu Slawistyki. Jednostka przeszła reorganizację, w wyniku której włączono w skład osobowy pracowników istniejącej od 1990 roku Katedry Slawistyki UO.
Pracownicy Instytutu prowadzą badania w zakresie językoznawstwa historycznego, synchronicznego oraz stosowanego, historii i teorii literatury, a także kulturoznawstwa i emigrantologii słowiańskiej.
Szereg problemów badawczych jest podejmowanych i realizowanych we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem w Poczdamie, Uniwersytetem w Greifswaldzie, Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Sankt Petersburgu, Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, Uniwersytetem im. F. Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetem w Ostrawie, Uniwersytetem w Kolonii, Uniwersytetem w Kijowie, Uniwersytetem im. I. Franka we Lwowie, Uniwersytetem w Grodnie oraz z Instytutem Literatury Czeskiej Akademii Nauk RCz.

Czego uczy się na specjalności języki obce w służbie publicznej?

Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. opanowaniu dwóch języków obcych (rosyjskiego na poziomie C1 i angielskiego na poziomie B2) oraz zdobyciu podstaw sprofilowanych pod kątem pracy w administracji i biznesie oraz szeroko pojmowanej służbie publicznej. 

Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych z przedmiotami  społeczno-administracyjnymi (np. wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego, marketing w sektorze publicznym, etyka służby publicznej, itp.) oraz przedmiotami z zakresu nowych technologii (narzędzia informatyczne w pracy biurowej, zintegrowane systemy zarządzania w urzędach, itp)

Studentów obowiązuje także  3-tygodniowa praktyka zawodowa (po II semestrze studiów).

Język wykładowy
polski, rosyjski, angielski

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:
Na całość studiów składają się następujące rodzaje przedmiotów:

   kanon języków obcych sprofilowany pod kątem pracy w biurach,

   przedmioty społeczno-administracyjne i  prawno-gospodarcze,

   inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon, konieczne do uzyskania dyplomu;

   przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu,

   kursy dodatkowe (zmienne) prezentujące warsztat badawczy instytutu, wydziału, uczelni.

Dziedziny nauki, wykładane na kierunku:
  Dziedzina nauk humanistycznych

   Dyscypliny; językoznawstwo, literaturoznawstwo

 

Z pełnym programem studiów można zapoznać się tutaj.

 

 Dlaczego warto studiować języki obce w służbie publicznej na Uniwersytecie Opolskim?

O wyjątkowości kierunku decyduje:

     Interdyscyplinarny charakter studiów, szeroka i atrakcyjna oferta programowa adresowana do;

osób już pracujących (pozwalająca pogodzić aktywność zawodową z nauką),

osób zamierzających podjąć pracę w najbliższym czasie oraz

do absolwentów szkół średnich pragnących poznać j. rosyjski, doskonalić kompetencje lingwistyczno-komunikacyjne z j. angielskiego oraz nabyć lub ugruntować umiejętności i wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, polityki publicznej i pracy biurowej.
    Nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów.
    Wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa. 

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów
Studenci mogą uczestniczyć także w życiu prężnie działających kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską).
Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na odpłatne kursy językowe w Rosji trwające 2-3 tygodnie.
Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

Co można robić po tych studiach?

    Absolwent specjalności języki obce w służbie publicznej posługuje się dwoma językami obcymi. Zna specjalistyczne słownictwo administracyjne i biznesowe oraz podstawy przekładu tekstów administracyjnych, potrafi prowadzić korespondencję oficjalną w języku polskim oraz w językach obcych.

 Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w instytucjach, które należą do sektora publicznego, organizacjach o charakterze biznesowym, jak i jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza i umiejętności językowe, organizacyjne, menedżerskie i interpersonalne.
 
Możliwe miejsca zatrudnienia:

instytucje administracji państwowej i samorządowej, np. dział współpracy międzynarodowej lub zagranicznej; przedsiębiorstwa import-eksport, firmy prywatne.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na specjalnościach – język biznesu, języki obce w dyplomacji prowadzonych przez Instytut Slawistyki UO  lub na innych  pokrewnych kierunkach

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na specjalności języki obce w służbie publicznej można uzyskać w sekretariacie Instytutu Slawistyki:

 pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
tel. (77) 54-15-922
e-mail:    inslaw@uni.opole.pl

Strona internetowa kierunku: www.inslaw.uni.opole.pl


 Zasady rekrutacji

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 Kierunki pokrewne

Filologia angielskaStosunki międzynarodowePolitologiaDziennikarstwo i komunikacja społecznaFilologia polskaFilologia polska sp. nauczycielskaFilologia germańskaFilologia germańska z jęz. angielskim sp. nauczycielskaFilologia romańska od podstawZarządzanie.

 Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

Lp.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy 0,35
poziom rozszerzony 0,50
2

j. obcy*

pisemna

poziom podstawowy 0,35
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

Od kandydata wymagana jest znajomość j. angielskiego na poziomie A2.

  Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

PRZEDMIOT

OCENA

WAGA

1.

j.polski

część pisemna matury

0,80

2.

j.obcy

 

część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna* 0,12

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Od kandydata wymagana jest znajomość j. angielskiego  na poziomie A2.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści Olimpiady Języka Rosyjskiego, Języka Angielskiego lub Języka Niemieckiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku, Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej  będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.