Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[1-PRK-FPL-D3] Filologia polska, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-FPL-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
tel. +48 77 541 6003
filpol@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-14.00
Adres WWW http://pol.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  • Pytanie o preferowaną specjalność
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Rekrutacja 2018/2019
Tura 2 (14.07.2018 00:00 - 26.09.2018 15:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (18.04.2018 00:00 - 09.07.2018 15:00)

Informacje ogólne

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego to jeden z ośmiu wydziałów pierwszej wyższej uczelni w historii Opola. Jego misją jest prowadzenie i doskonalenie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, tzn. realizacja badań podstawowych w zakresie nauk humanistycznych – językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa – oraz kształcenie studentów na prowadzonych na Wydziale kierunkach, specjalnościach i specjalizacjach. Obydwa te zadania realizowane są w poczuciu świadomości miejsca i rangi Uniwersytetu w Polsce i na świecie.

Czego uczy się na Filologii polskiej?

Na studiach magisterskich student pogłębia i poszerza wiedzę i umiejętności filologiczne z zakresu historii literatury polskiej z elementami literatury powszechnej, literatury najnowszej, poetyki, teorii dzieła literackiego, językoznawstwa współczesnego i historycznego.

Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

Kształcenie na studiach licencjackich (3-letnich) stacjonarnych odbywa się w ramach następujących specjalności:

·     Nauczycielskiej (uzupełniającej). Program specjalności jest zgodny z aktualnie obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli (DzU 2012 r., poz. 131). Absolwent specjalności uzyskuje pełne przygotowanie zawodowe z zakresu psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego umożliwiające pracę w charakterze nauczyciela języka polskiego we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.  

·   Humanistyka interaktywna. Specjalność jest propozycją dla osób zainteresowanych zdobyciem lub uzupełnieniem umiejętności humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad tekstem i z tekstem. Głównym celem kształcenia jest rozwijanie kompetencji dziennikarskich, krytyczno-artystycznych oraz edytorskich. Absolwent posiada umiejętności pozwalające pracować w mediach oraz wiedzę dotyczącą poszczególnych typów zadań dziennikarskich czy gatunków wypowiedzi medialnych.

·     Komunikacja wizerunkowa i promocyjna. Absolwenci są specjalistami potrafiącymi dobrze współpracować z mediami, znającymi narzędzia komunikacji promocyjnej, dbającymi o etykę i etykietę zachowań w komunikacji interpersonalnej; są przygotowani do pracy w charakterze rzecznika prasowego oraz doradcy wizerunkowego instytucji publicznych, przedsiębiorstw i firm komercyjnych, a także doradcy w zakresie prezentacji osobistej.

Działalność studencka

Studenci kierunku Filologia polska mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Naukowe Literackie, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra w dziedzinie filologii polskiej i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji.

Absolwenci Filologii polskiej (II stopnia) znajdują zatrudnienie m.in. w:

·    szkole ponadpodstawowej (każdego typu),

·    gazetach, czasopismach, mediach,

·    wydawnictwach,

·    organach administracji publicznej, urzędach, instytucjach i organizacjach, gdzie najważniejsze kompetencje mają charakter komunikacyjny;

·     firmach i organizacjach, gdzie ceni się sprawność komunikacyjną (zwłaszcza w działach public relations, marketingu i reklamy),

·     agencjach badań rynku i konsumentów, agencjach budujących świadomość marki.

Kontynuowanie nauki

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Filologia polska może kontynuować naukę na studiach doktoranckich. 

 

Z pełnym programem studiów można zapoznać się tutaj.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Filologia polska można uzyskać w sekretariacie Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole,

tel. +48 77 541 60 03,

e-mail: filpol@uni.opole.pl


Zasady rekrutacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

ustna

 

0,2

2

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,55

poziom rozszerzony

0,8

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Jednostka kwalifikacyjna

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,80

2

 

przedmiot do wyboru**

 

część pisemna matury

0,20

ocena końcoworoczna*

0,12

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiego wybranego w wierszu 1.