Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[1-PRK-FPL-D3] Filologia polska, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-FPL-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
tel. +48 77 541 6003
filpol@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-14.00
Adres WWW http://pol.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  • Pytanie o preferowaną specjalność
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

 

 

Informacje ogólne

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego to jeden z ośmiu wydziałów pierwszej wyższej uczelni w historii Opola. Jego misją jest prowadzenie i doskonalenie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, tzn. realizacja badań podstawowych w zakresie nauk humanistycznych – językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa – oraz kształcenie studentów na prowadzonych na Wydziale kierunkach, specjalnościach i specjalizacjach. Obydwa te zadania realizowane są w poczuciu świadomości miejsca i rangi Uniwersytetu w Polsce i na świecie.

 

Czego uczy się na Filologii polskiej?

 

Student filologii polskiej zdobywa wiedzę i umiejętności filologiczne z zakresu historii literatury polskiej z elementami literatury powszechnej, literatury najnowszej, poetyki, teorii dzieła literackiego, językoznawstwa współczesnego i historycznego. Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

 

Kształcenie na studiach licencjackich (3-letnich) stacjonarnych odbywa się w ramach następujących specjalności:

 

    Nauczycielskiej – program specjalności jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli (DzU 2012 r., poz. 131); obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i dydaktyki przedmiotowej, jak i praktyki w szkole; absolwent uzyskuje uprawnienia do uczenia języka polskiego w szkole podstawowej (pełne uprawnienia nauczycielskie nabywa po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku filologia polska).

 

    Dokumentalistyczno-redaktorskiej – absolwent specjalności jest przygotowany do wykorzystania nabytych umiejętności w przestrzeni mediów publicznych, instytucjach i urzędach kultury, wydawnictwach oraz archiwistyce; student poznaje zasady pozyskiwania informacji, redakcji tekstów, a także przepisy prawne dotyczące wykorzystania informacji; bierze udział w warsztatach dziennikarskich i kwerendach archiwalnych; uczy się zasad edytorstwa oraz poprawnego i kreatywnego pisania.

 

      Komunikacja w administracji i urzędach – student zdobywa umiejętności przemawiania, prowadzenia negocjacji i mediacji, redagowania tekstów urzędowych i kancelaryjnych; uczestniczy w warsztatach analizy tekstu i warsztatach kreatywnego pisania; uczy się zasad kultury prawnej i administracyjnej oraz komunikowania perswazyjnego; absolwent zdobywa przygotowanie do zawodów wymagających wysokiej sprawności w dobrym mówieniu i pisaniu tekstów o charakterze informacyjnym i promocyjnym – także w branży PR, w reklamie, również w roli rzecznika prasowego i eksperta językowego.

 

Działalność studencka

Studenci kierunku Filologia polska mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Naukowe Literackie, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców.

 

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

 

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie filologii polskiej i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji.

 

Absolwenci Filologii polskiej (I stopnia) znajdują zatrudnienie m.in. w:

·           szkole podstawowej,

·           mediach publicznych, instytucjach i urzędach kultury,

·           wydawnictwach,

·           archiwach,

·           organach administracji publicznej, urzędach, instytucjach i organizacjach, gdzie najważniejsze kompetencje mają charakter komunikacyjny;

·           branży PR, reklamie.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Filologia polska może kontynuować naukę na kierunku Filologia polska II stopnia.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Filologia polska można uzyskać w sekretariacie Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole,

tel. +48 77 541 60 03,

e-mail: filpol@uni.opole.pl

 


Zasady rekrutacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

ustna

 

0,2

2

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,55

poziom rozszerzony

0,8

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Jednostka kwalifikacyjna

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,80

2

 

przedmiot do wyboru**

 

część pisemna matury

0,20

ocena końcoworoczna*

0,12

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiego wybranego w wierszu 1.