Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[1-PRK-JOSU-D3] Języki obce w sektorze usług, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-JOSU-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Języki obce w sektorze usług
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
tel. +48 77 541 59 22
inslaw@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7.30-15.30
Adres WWW http://www.inslaw.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)
 

Języki obce w sektorze usług na UO - informacje ogólne

Dzisiejszy Instytut Slawistyki ma historię liczącą już ponad 60 lat. Dzieje rusycystyki opolskiej swymi korzeniami sięgają początków powołanej w roku 1950 we Wrocławiu, a następnie przeniesionej w roku 1954 do Opola Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej powstał w roku 1990 z przekształcenia działającego od 1975 roku Instytutu Filologii Rosyjskiej. Od 1 września 2014 roku Instytut nosi nazwę Instytutu Slawistyki. Jednostka przeszła reorganizację, w wyniku której włączono w skład osobowy pracowników istniejącej od 1990 roku Katedry Slawistyki UO.

Pracownicy Instytutu prowadzą badania w zakresie językoznawstwa historycznego, synchronicznego oraz stosowanego, historii i teorii literatury, a także kulturoznawstwa i emigrantologii słowiańskiej.

Szereg problemów badawczych jest podejmowanych i realizowanych we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem w Poczdamie, Uniwersytetem w Greifswaldzie, Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Sankt Petersburgu, Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, Uniwersytetem im. F. Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetem w Ostrawie, Uniwersytetem w Kolonii, Uniwersytetem w Kijowie, Uniwersytetem im. I. Franka we Lwowie, Uniwersytetem w Grodnie oraz z Instytutem Literatury Czeskiej Akademii Nauk RCz.

Czego uczy się na kierunku języki obce w sektorze usług?

Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. opanowaniu dwóch języków obcych (rosyjskiego / czeskiego i angielskiego na poziomie C1 każdy oraz zdobyciu podstaw sprofilowanych pod kątem praktycznej obsługi ruchu turystycznego, logistyki i HR oraz handlu i administracji.

Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych – rosyjski/czeski i angielski – z zajęciami zakresu m.in. podstaw ekonomii, prawa gospodarczego, marketingu, krajoznawstwa, turystyki. Program studiów uzupełniają przedmioty humanistyczne. Studentów obowiązują także dwie  3-tygodniowe praktyki zawodowe (po I i II roku studiów).

Po pierwszym roku student wybiera jedną ze specjalności:

    języki obce w logistyce i HR z j.rosyjskim
    języki obce w turystyce z  j.rosyjskim
    języki obce w handlu i administracji z j. czeskim

 Język wykładowy

Rosyjski / czeski, polski, angielski

 Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

Na całość studiów składają się następujące rodzaje przedmiotów:

    kanon języków obcych w sektorze usług, który jest tworzony przez zajęcia z zakresu słownictwa specjalistycznego w języku obcym
    przedmioty ekonomiczne, prawno-gospodarcze, krajoznawczo-pilotażowe;
    inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon, konieczne do uzyskania dyplomu;
    przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu,
    kursy dodatkowe (zmienne) prezentujące warsztat badawczy instytutu, wydziału, uczelni.
 
Z pełnym programem studiów można zapoznać się tutaj.

 
Dziedziny nauki, wykładane na kierunku:

   Dziedzina nauk humanistycznych
   Dyscyplina; językoznawstwo i literaturoznawstwo

Dlaczego warto studiować języki obce w sektorze usług na Uniwersytecie Opolskim?

O wyjątkowości kierunku decyduje:

    interdyscyplinarny charakter studiów, szeroka i atrakcyjna oferta programowa
    nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów
    wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą uczestniczyć także w życiu prężnie działających kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską).

Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na odpłatne kursy językowe w Rosji trwające 2-3 tygodnie.

Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

Co można robić po tych studiach?

    Absolwent specjalności języki obce w logistyce i HR posiada poza biegłą znajomością języków obcych wiedzę z zakresu logistyki i logistycznej obsługi klienta. Ponadto zna podstawy nauk ekonomicznych i społecznych, posiada wiedzę z zakresu prawa pracy i zatrudniania obcokrajowców  w Polsce (w tym spoza UE), ma wiedzę na temat zarządzania kapitałem ludzkim. Absolwent posiada umiejętność obsługi procesów logistycznych, posługiwania się narzędziami informatycznymi, niezbędnymi do wspomagania zarządzania logistycznego; potrafi również wykorzystywać narzędzia, metody i techniki doboru i selekcji pracowników a także sporządzić opis stanowiska pracy oraz określić wymagania kwalifikacyjne. Absolwent będzie przygotowany do pracy w organizacjach o charakterze biznesowym, jak i w tych instytucjach, które należą do sektora publicznego oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna lub umiejętności organizacyjne i menedżerskie.

    Absolwent specjalności języki obce w turystyce posiada poza biegłą znajomością dwóch języków obcych także szerokie kompetencje w zakresie wiedzy o historii, geografii, kulturze krajów nauczanych języków. W trakcie studiów uczący się zostaje wyposażony w wiedzę  dotyczącą prawa i mechanizmów życia gospodarczego oraz istoty i zasad marketingu oraz zarządzania w turystyce. Absolwenci wymienionej specjalności są przygotowani do pracy w agencjach turystycznych, biurach podróży, biurach tłumaczeń oraz innych instytucjach państwowych i firmach prywatnych.

    Absolwent specjalności języki obce w handlu i administracji posługuje się trzema językami obcymi. Zna specjalistyczne słownictwo administracyjne i biznesowe oraz podstawy przekładu tekstów administracyjnych, potrafi prowadzić korespondencję oficjalną w języku polskim oraz w językach obcych. Absolwent zna podstawy prawa pracy oraz narzędzi rekrutacyjnych. Ma świadomość, że w kontaktach międzynarodowych dużą rolę odgrywa poszanowanie obcej kultury, przestrzeganie zwyczajów i obowiązującej etykiety.

Możliwe miejsca zatrudnienia: instytucje administracji państwowej i samorządowej, np. dział współpracy międzynarodowej lub zagranicznej; przedsiębiorstwa import-eksport.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na specjalnościach – język biznesu, języki obce w dyplomacji  prowadzonych przez Instytut Slawistyki UO  lub na innych  pokrewnych kierunkach.
 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Język obce w sektorze usług można uzyskać w sekretariacie Instytutu Slawistyki:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
tel. (77) 54-15-922

e-mail: inslaw@uni.opole.pl

 
Strona internetowa kierunku

www.inslaw.uni.opole.pl
 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Strona internetowa kierunku

www.inslaw.uni.opole.pl


Zasady rekrutacji

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia. 

Kierunki pokrewne

Filologia angielskaStosunki międzynarodowePolitologiaDziennikarstwo i komunikacja społecznaFilologia polskaFilologia polska sp. nauczycielskaFilologia germańskaFilologia germańska z jęz. angielskim sp. nauczycielskaFilologia romańska od podstawZarządzanie.

 Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

Lp.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy 0,35
poziom rozszerzony 0,50
2

j. obcy*

pisemna

poziom podstawowy 0,35
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

Od kandydata wymagana jest znajomość j. angielskiego na poziomie A2.

 Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

PRZEDMIOT

OCENA

WAGA

1.

j.polski

część pisemna matury

0,80

2.

j.obcy

 

część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna* 0,12

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Od kandydata wymagana jest znajomość j. angielskiego na poziomie A2.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści Olimpiady Języka Rosyjskiego, Języka Angielskiego lub Języka Niemieckiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku, Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej  będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.