Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[1-PRK-KULT-D3] Kulturoznawstwo, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-KULT-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Kulturoznawstwo
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
tel. +48 77 541 6003
filpol@uni.opole.pl
Adres WWW http://pol.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  • Pytanie o preferowaną specjalność
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego to jeden z ośmiu wydziałów pierwszej wyższej uczelni w historii Opola. Jego misją jest prowadzenie i doskonalenie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, tzn. realizacja badań podstawowych w zakresie nauk humanistycznych – językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa – oraz kształcenie studentów na prowadzonych na Wydziale kierunkach, specjalnościach i specjalizacjach. Obydwa te zadania realizowane są w poczuciu świadomości miejsca i rangi Uniwersytetu w Polsce i na świecie.

Czego uczy się na Kulturoznawstwie?

Na studiach kulturoznawczych kształci się młodą kadrę menadżerów, animatorów kultury i trendseterów. Studenci zaangażowani są w międzynarodową wymianę myśli i osiągnięć naukowych, otrzymują klasyczne wykształcenie kulturoznawcze, obejmujące teorię i historię kultury, studia nad kulturami tradycyjnymi, wiedzę na temat literatury, sztuki, filmu, teatru i nowych mediów, dzięki czemu rozumieją współczesną kulturę i potrafią się w niej sprawnie poruszać. Kształcimy w zakresie komunikacji międzykulturowej, aby absolwenci byli przygotowani do działania w środowisku wielokulturowym i sprostali wyzwaniom nowych trendów w kulturze. Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

Kształcenie na studiach licencjackich (3-letnich) stacjonarnych odbywa się w ramach następujących specjalności:

Animacja kultury. Absolwent otrzymuje wiedzę dotyczącą szerokiego spektrum treści z wyeksponowaniem wiedzy empirycznej (warsztaty), a także teoretycznej z zakresu muzealnictwa, fotografii, filmu, teatru, turystyki kulturowej, zabytków muzealnych, z uwzględnieniem specyfiki regionu. Nabyte umiejętności z zakresu organizacji i animacji kultury, zakresu kultury tradycyjnej, amatorskiej, kultury uczestnictwa, miejskiej zapewniają absolwentowi dobry start na rynku pracy. Wykształcenie i kompetencje społeczne umożliwiają mu pełnienie konkretnych funkcji społecznych: lidera życia kulturalnego (twórcy, krytyka) oraz organizatora (animatora) życia kulturalnego.

 

Fashion kultura i promocja. Absolwent otrzymuje wiedzę dotyczącą historii oraz współczesnych trendów świata mody, a także organizowania eventów modowych, podstaw marketingu, budowania reputacji marki, zarządzania firmą. Specjalność umożliwia poznanie zasad formułowania przekazów medialnych, podstaw dziennikarstwa modowego. Zdobywane umiejętności pozwalają na zatrudnienie w agencjach i firmach z otoczenia mody, w redakcjach pism modowych oraz o tematyce lifestylowej (fashion editors), agencjach konsultingowych zajmujących się modą, a także szeroko rozumianym marketingu.

Kultura audiowizualna z performatyką. Umiejętności i kompetencje właściwe dla absolwentów studiów kulturoznawczych zostają wzbogacone dodatkowo przygotowaniem z zakresu kultury audiowizualnej i performatyki. W zakresie treści programowych znajdują się odniesienia do językoznawstwa, antropologii kultury, teatrologii, literaturoznawstwa, filmoznawstwa, medioznawstwa i in. Łącząc naukę z praktyką (zajęcia warsztatowe), specjalność przygotowuje do pracy w instytucjach kultury, przestrzeni publicznej (media, fundacje, domy kultury). Podstawą programu jest rozumienie kultury jako „otwartej przestrzeni twórczego działania”.

 

Z pełnym programem studiów można zapoznać się tutaj.

 

Działalność studencka

Studenci kierunku Kulturoznawstwo mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe m.in.: Koło Naukowe Kulturoznawców, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Językoznawców, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie kulturoznawstwa i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji.

Absolwenci Kulturoznawstwa (I stopnia) znajdują zatrudnienie m.in. w:

·   mediach publicznych, instytucjach i urzędach kultury,

·   wydawnictwach,

·   archiwach,

·   organach administracji publicznej, urzędach, instytucjach i organizacjach, gdzie najważniejsze kompetencje mają charakter komunikacyjny;

·    branży PR, reklamie.

·    agencjach i frmach z otoczenia mody

·    redakcjach pism modowych oraz o tematyce lifestylowej (fashion editors)

·    agencjach konsultngowych zajmujących się modą

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Kulturoznawstwa może kontynuować naukę na kierunku Games Studies II stopnia.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Kulturoznawstwo można uzyskać w sekretariacie Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole,

tel. +48 77 541 60 03,

e-mail: filpol@uni.opole.pl

 


Zasady rekrutacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,45

poziom rozszerzony

0,7

2

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,2

poziom rozszerzony

0,3

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: j. obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Jednostka kwalifikacyjna

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,80

2

 

przedmiot do wyboru**

 

część pisemna matury

0,20

ocena końcoworoczna*

0,12

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiegowybranego w wierszu 1.