Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-KRK-H-D2] Historia, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-H-D2
Jednostka organizacyjna Instytut Historii
Kierunek studiów Historia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Limit miejsc 20
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Historii,
ul. Strzelców Bytomskich 2,
45-084 Opole
tel. (077) 401 61 80 e-mail: insthist@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Adres WWW http://historia.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
Dodatkowe informacje
 • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Dlaczego Historia?

Nie ma przyszłości bez przeszłości. Nie zrozumiemy świata współczesnego bez poznania przeszłości. W trakcie studiów w Instytucie Historii UO studenci poznają dzieje polityczne i gospodarcze Polski oraz świata, historię kultury, a także dzieje człowieka od najdawniejszych po czasy współczesne. Chcesz wiedzieć, co przyniesie przyszłość - spójrz w przeszłość.

Nasi studenci chętnie poznają przeszłość i stan obecny obiektów zabytkowych, temu celowi służą objazdy terenowe, w których trakcie poznawane są perły architektury polskiej i śląskiej. Ważnym ich elementem są lekcje w archiwach, poszerzające wiedzę o źródłach dokumentujących przeszłość. Instytut Historii stwarza też studentom możliwość poszerzenia swojego warsztatu badawczego o praktyki archeologiczne i archiwalne.

Otaczamy opieką młodych naukowców. Nasi pracownicy to nierzadko absolwenci naszego kierunku.

Czego i jak uczymy w Instytucie Historii?

 • umiejętności logicznego myślenia (bo historia to nie daty, ale rozumienie tego , co było)
 • rozumienia otaczającego na świata ( bo teraz i jutro nie istnieją bez wczoraj)
 • autoprezentacji i public relations (bo wiedzieć należy nie tylko dla siebie)
 • kreatywności i innowacyjności (czyli jak robić użytek ze swojej wiedzy)
 • komunikacji społecznej (chyba że chcesz być pustelnikiem...)
 • umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i ich selekcji (by jakoś przeżyć w tym zgiełku...)
 • oceny wiarygodności źródeł (przede wszystkim - nie dowierzać i sprawdzać!)
 • otwarcia na świat (możliwość kształcenia za granicą w ramach programu Erasmus+)
 • uczymy w małych grupach (wszyscy się znają i jest miło)
 • ...ale preferujemy indywidualne podejście do studenta (bo nikt nie wie, w kim drzemie geniusz).

Historia jest kierunkiem humanistycznym. W realizowanym w Instytucie Historii UO programie studiów jest wprawdzie podstawowym, ale nie jedynym profilem kształcenia. Obok wiedzy fachowej dotyczącej historii i nauk jej pokrewnych,  kształtujemy również umiejętności interpretowania i korzystania z różnych źródeł informacji i ich selekcji oraz oceny ich rzetelności i przydatności dla rozwiązania postawionego zadania. Studentom proponujemy również szereg dodatkowych możliwości zdobycia twardych kompetencji: podstawy archeologii, biologii sądowej, socjologii i ekonomii, public relations, zajęć w języku obcym, a także  wykorzystania najnowszych technik badawczych przydatnych w pracy, sporządzania i opracowywania  dokumentacji cyfrowej, konserwowania zabytków i ich dokumentacji w 3D. Studia historyczne przygotowują gruntownie do prowadzenia własnych badań pod kierunkiem samodzielnych pracowników naukowych. Instytut Historii mieści się w gmachu Biblioteki Głównej UO, co bardzo ułatwia studiowanie.

Integralną częścią procesu kształcenia studentów historii jest zdobywanie przez nich kompetencji miękkich takich jak: umiejętność dyskutowania na tematy naukowe i uzasadnianie własnego stanowiska, autoprezentacja, świadomość własnej wartości kulturowej oraz otwartość na inne kultury.

Specjalności

 •     Nauczycielska
 •     Regionalna dokumentacja archiwalno-archeologiczna
 •     Historia i zarządzanie dobrami kultury
 •     Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej
 •     Zarządzanie współczesną dokumentacją regionalną

 

Studentom na kierunku Historia (stopień II) proponujemy między innymi następujące przedmioty:
 

 •     Archeologia krajobrazu
 •     Dokumentacja archeologiczna i metodyka badań terenowych
 •     Historia i teraźniejszość
 •     Historia w przestrzeni publicznej
 •     Historia wybranych państw i regionów
 •     Elementy statystyki i demografii historycznej
 •     Źródła w badaniach historycznych
 •     Historia cywilizacji
 •     Historia historiografii z elementami metodologii


 
Przedmioty na specjalności nauczycielskiej (wybór):

 •     Psychologia rozwojowa
 •     Zadania i funkcje szkoły w procesie wychowania
 •     Rola nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w procesie kształcenia i wychowania młodzieży
 •     Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej
 •     Dydaktyka historii i dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
 •     Emisja głosu w pracy nauczyciela
 •     Bezpieczeństwo i higiena pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych


 Specjalności: Regionalna dokumentacja archiwalno-archeologiczna, Zarządzanie współczesną dokumentacją regionalną (wybór)

 •     Śląsk w czasach najdawniejszych i badaniach archeologicznych
 •     Dzieje Śląska w XIX i XX w.
 •     Archeologia powszechna i praktyczna
 •     Archeologia krajobrazu
 •     Opracowanie dokumentacji archiwalnej
 •     Archiwa cyfrowe
 •     Archiwa rodzinne
 •     Silesiaca i Polonica w archiwach i bibliotekach poza granicami kraju


Specjalności: Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej oraz Zarządzanie instytucjami i dobrami kultury

 •     Środkowoeuropejska sytuacja językowa
 •     Historia społeczno-polityczna Bizancjum i Imperium Osmańskiego
 •     Historia władztwa i Domu Habsburgów
 •     Dzieje państw Europy Środkowej 1918-1990
 •     Współczesne problemy polityczne i gospodarcze Europy Środkowej
 •     Sytuacja wyznaniowa krajów Europy Środkowej
 •     Polacy i Polonia w krajach Europy Środkowej.
 •     Walory turystyczne państw Europy Środkowej
 •     Kultura popularna Europy Środkowej
 •     Komunikacja międzykulturowa
 •     Antropologia kulturowa
 •     Historia kolekcjonerstwa i muzealnictwa
 •     Muzeum wirtualne
 •     Historia i teoria konserwacji zabytków
 •     Historia instytucji i placówek kulturalnych
 •     Prawne aspekty funkcjonowania instytucji kulturalnych
 •     Edytorstwo i redagowanie tekstów
 •     Kultura masowa

 

Zajęcia praktyczne

 

Studenci mają możliwość rozwijania wiedzy i zdobycia doświadczenia zawodowego podczas praktyk studenckich:

 • Studenci o specjalności nauczycielskiej odbywają praktykę pedagogiczno-psychologiczną, a także praktykę pedagogiczną z historii i wiedzy o społeczeństwie, co daje im uprawnienia do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie na wszystkich szczeblach kształcenia dzieci i młodzieży.

 

 • Studenci wybierający specjalności: regionalna dokumentacja archiwalno-archeologiczna lub zarządzanie współczesną dokumentacją regionalną odbywają obowiązkowe praktyki archeologiczne i/lub praktyki w instytucjach zajmujących się przechowywaniem dokumentacji archiwalnej i naukowej w wybranej instytucji kultury, łącząc teorię z praktyką.

 

 • Studenci wybierający specjalność historia i zarządzanie dobrami kultury odbywają praktyki w instytucjach kultury (muzea, domy kultury, działy administracji samorządowej zajmujące się kulturą i promocją dziedzictwa regionalnego).


Ponadto proponujemy studentom możliwość uczestniczenia w projektach naukowych w kraju i za granicą. Wyjazdy zagraniczne stanowią częsty i ważny element kształcenia naszych studentów w ramach badań naukowych oraz w ramach programu Erasmus+.

W programie studiów historycznych przewidziane są praktyki zawodowe, głównie w przypadku specjalności nauczycielskiej (praktyka szkolna po zakończeniu danego roku). Podobnie jest w przypadku specjalności archiwalnej, w trakcie której studenci odbywają kilkutygodniowa praktykę w wybranym przez siebie archiwum.

 

Co można robić po studiach historycznych?

 • uczyć historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole
 • pracować w archiwach, muzeach, placówkach kultury, agencjach promujących region
 • w biurach podróży
 • w mediach
 • w administracji samorządowej i organizacjach społecznych
 • tworzyć rekonstrukcje historyczne
 • realizować się wszędzie tam, gdzie potrzeba ludzi otwartych, kompetentnych i dociekliwych


Ponadto, absolwenci naszego kierunku, wyposażeni w  kompetencje „twarde” (doskonałą wiedzę fachową) i kompetencje „miękkie” (umiejętności jasnego formułowania myśli i zdolności wyrażania opinii, umiejętność autoprezentacji, kreatywność i innowacyjność) zatrudnieni mogą być w wielu sektorach administracji publicznej i instytucjach kulturalno-oświatowych. Wielu z nich samodzielnie kieruje firmami prowadzącymi komercyjne badania archeologiczne i archiwizacje.

Nasz kierunek przygotowuje studentów do pracy nie tylko w szkołach, ale także w archiwach, placówkach kulturalno-oświatowych (muzea, domy kultury), środkach masowego przekazu, w wydawnictwach, administracji samorządowej i organizacjach społeczno-politycznych.

Absolwent będzie posiadał gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie wybranej specjalizacji zawodowej, specjalności naukowej i umiejętności warsztatowych.

Specjalność nauczycielska uprawnia do nauczania przedmiotu historia i WOS w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zasób uzyskanych umiejętności, sprawności i wiedzy może również służyć absolwentowi do pełnienia roli animatora badań historycznych i popularyzacji tradycji oraz dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych.


Absolwenci Historii mogą kontynuować studia podejmując naukę na czteroletnich studiach doktoranckich z zakresu nauk humanistycznych.

 
 

Szczegółowe informacje

 

Szczegółowych informacji na temat studiów Historia II stopnia udzielą:

Aleksandra Chochel, tel. 077/4016180; insthist@uni.opole.pl

dr Anna Gołębiowska, annagolebiowska@wp.pl

 


 Zasady kwalifikacji

  Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów

 O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: historia, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, historia sztuki, filologia polska.

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1