Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-KRK-PEOWZT-D2] Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-PEOWZT-D2
Jednostka organizacyjna Instytut Nauk Pedagogicznych
Kierunek studiów Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej UO ul. Oleska 48, Instytut Nauk Pedagogicznych , pokój 308 ( III piętro ) , pon - pt godzina 9:00 - 15:00 , telefon 77 452 74 30
Adres WWW http://www.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

 

Informacje ogólne

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć praktyki – „staże”, np. w Ośrodkach Błękitnego Krzyża w Wuppertalu, w Szkole Kofoeda w Kopenhadze, czy w Hospiscjum św. Krzysztofa w Londynie lub ośrodkach pomocy społecznej także w Londynie, część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju, to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

 

Czego uczy się na pedagogice opiekuńczo-wychowawczej z terapeutyczną

 

Przygotowuje do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zarówno mieszczącymi się w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi.

Absolwent, uwrażliwiony na potrzeby człowieka w różnych fazach życia (szczególnie dzieci i młodzieży), zdobywa umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń rozwojowych i społecznych oraz umiejętności projektowania i realizacji różnorodnych działań opiekuńczych, wychowawczych i wspierających rozwój i funkcjonowanie w rolach życiowych.

 


Absolwent Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej posiada kompetencje specjalizacyjne:

  • realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: socjalizacyjnych, interwencyjnych i w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego
  • diagnozowania i prognozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
  • umiejętności rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów opiekuńczychi wychowawczych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w środowisku naturalnym (rodzinnym), jak i społecznym (w placówkach częściowej oraz całkowitej zastępczej opieki i wychowania, instytucjach opieki i wsparcia)
  • podejmowania działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich integracji ze środowiskiem a także organizowania różnorodnych form samopomocy
  • organizowania współdziałania placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, socjalnych z rodziną i środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych i rozwiązywania sytuacji kryzysowych
  • wykorzystania w działaniu praktycznym tradycyjnych i nowoczesnych form i metod pracy opiekuńczo-wychowawczej z różnymi grupami podopiecznych
  • ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego


 
Najważniejsze przedmioty wykładane na kierunku pedagogika

Występujące w standardach nauczania:

    współczesne problemy socjologii
    współczesne problemy psychologii rozwojowej i społecznej
    antropologia kulturowa
    pedagogika ogólna
    andragogika
    pedagogika porównawcza
    pedeutologia

Dla specjalności Pedaogigka opiekuńczo-wychowawcza  to m.in.

    formy i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
    teoretyczne podstawy pracy opiekuńczej
    pedagogika rodziny
    rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze
    diagnozowanie opiekuńcze i wychowawcze
    organizacje pozarządowe i wolontariat w systemie opieki
    poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze

 

Co można robić po tych studiach?

 

Absolwent posiada kwalifikacje do pracy opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej na stanowisku: pedagoga, opiekuna, wychowawcy. Zdobywa uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w: placówkach i instytucjach realizujących zadania z zakresu opieki i wychowania, w tym m.in. w: szkołach, internatach, bursach, świetlicach, świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych, poradniach specjalistycznych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, sanatoriach, prewentoriach, oddziałach dziecięcych szpitali, żłobkach, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach wychowania pozaszkolnego, domach pomocy społecznej, organizacjach pożytku publicznego, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, itd.).

 

Szczegółowe informacje

 

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Pedagogika w INP można uzyskać w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 74 21
e-mail: inp@uni.opole.pl

 
Komisja rekrutacyjna

UO ul. Oleska 48, Instytut Nauk Pedagogicznych , pokój 308 ( III piętro )  , pon - pt  godzina 9:00 - 15:00 , telefon 77 452 74 30

 
Strona internetowa kierunku

www.inp.uni.opole.pl


Zasady kwalifikacji

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: pedagogika i pedagogika specjalna oraz absolwenci kierunków: socjologia,  praca socjalna, nauki o rodzinie, wychowanie fizyczne – specjalność nauczycielska, służby społeczne, więziennictwo i resocjalizacja.

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 111/2012 - 2016, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1